Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k doručování datových zpráv pro finanční správu

13. 12. 2023

ePodatelna orgánů Finanční správy ČR

Podání datových zpráv adresovaná orgánům Finanční správy ČR se provádí prostřednictvím společného technického zařízení správců daně nebo na technickém nosiči dat dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Elektronická adresa společného technického zařízení správců daně je www.mojedane.cz

  Technické zařízení správce daně je určeno pro příjem elektronických podání pro finanční správu:
   
  • přiznání k dani z nemovitých věcí
  • přiznání k DPH
  • kontrolní hlášení DPH
  • přiznání k silniční dani
  • souhrnné hlášení VIES
  • formuláře pro Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS)
  • daň z příjmů fyzických osob
  • oznámení o vstupu do paušálního režimu
  • daň z příjmů právnických osob
  • formuláře pro daň z neočekávaných zisků
  • oznámení platebního zprostředkovatele podle § 38fa zákona 586/1992 Sb.
  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
  • daň z hazardních her
  • registrační formuláře
  • podání obecné písemnosti
  • plná moc
  • hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
  • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických/právnických osob
  • žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech
  • žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
  • žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • o oznámení o finančních účtech (FATCA, GATCA)
  • zpráva podle zemí – Country by Country Reporting
  • oznámení pro DAC6/DAC7
 • Datové zprávy na technických nosičích dat přijímají podatelny jednotlivých orgánů Finanční správy České republiky, kterými jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady/územní pracoviště.
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

  Přijetí podání učiněného prostřednictvím datové zprávy na společné technické zařízení správců daně se potvrzuje tímto technickým zařízením rovněž prostřednictvím datové zprávy ve formátu p7s s identifikací technického zařízení, na které bylo podání přijato, včetně časového údaje o přijetí.

  Vzor datové zprávy:

  DSLDP3-9999999999-20230122-093456-potvrzení.p7s
  Zobrazení datové zprávy aplikací:

  Opis elektronického potvrzení podání
  "podle § 73 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pro podání učiněné prostřednictvím datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem a odeslané na společné technické zařízení správců daně."
  Finančnímu úřadu v, ve, pro: hl. m. Prahu
  DIČ: CZ9999999999
  Název daňového subjektu: Jan Test
  Ulice a číslo: Průběžná 23123/12
  Obec: Praha 1
  PSČ: 110 00
  Písemnost: Daňové přiznání k dani silniční - od roku 2022 včetně
  Období: 1.1.2022 - 31.12.2022
  Identifikace zařízení: CN=Spolecne technicke zarizeni spravcu dane, OU=0, O=Česká republika – Generální finanční ředitelství, C=CZ
  Datum a čas podání: 22.01.2023 09:35:21
  Podací číslo: 31146
  Název souboru: DSLDP3-9999999999-20230122-093456
  Kontrolní číslo: 923c8-2238d-19190-d4-5b3c3-8aa90-ffaee
  Opis elektronického potvrzení podání
 • Technické parametry datových zpráv
  Technické parametry datových zpráv jsou zveřejněny na adrese portálu MOJE daně.
  Datové zprávy lze opatřit přílohami o celkové velikosti 10 MB.
 • Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích
  Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. V případě známého odesilatele bude na tuto skutečnost upozorněn.

 • Dotazy
  Časté dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny, resp. společného technického zařízení správců daně jsou umístěny na adrese https://epodpora.mfcr.cz, na uvedené stránce je k dispozici i e-mailová adresa pro další dotazy.

 • Legislativa
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
  Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014,
  o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
  Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
  (zrušeno zákonem 297/2016 Sb.)
  Vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).
  (zrušeno zákonem 297/2016 Sb.)