Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Datové schránky

V důsledku významného rozšíření okruhu osob, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřízena datová schránka, zaznamenaly v praxi finanční úřady nárůst počtu vad podání zejména v souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob. Důvodem je, že se zpřístupněním takto zřízené datové schránky je spojena také obecná povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Vady spočívaly především ve skutečnosti, že daňové přiznání nebylo podáno elektronicky, nebo bylo elektronické podání učiněno v nesprávném formátu.

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023 novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může především u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dojít k nejasnostem při podávání daňových přiznání a k chybnému podání (listinnou namísto elektronickou formou). 

S ohledem na množství dotazů a nejasností, které Finanční správa zaznamenala zejména v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, si dovolujeme upozornit, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená, že orgány Finanční správy ČR budou s touto osobou komunikovat vždy výhradně elektronicky. Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Provozovatel datových schránek informoval o mimořádné výluce Informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 31. 12. 2022, 0:00 hod. až 2. 1. 2023, 23:59 hod. Po tuto dobu nebude možné se do ISDS přihlásit, resp. prostřednictvím ISDS přijímat ani odesílat datové zprávy. Stejně tak nebude možné pro ověření totožnosti využít přihlašovací údaje do datové schránky. 

S orgány Finanční správy ČR je možno komunikovat i prostřednictvím datové schránky Komunikace se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (DŘ).

Aplikace Elektronická podání pro finanční správu umožňuje uložení vyplněného daňového podání do XML souboru, určeném pro odeslání pomocí Datové schránky.
Jednoznačnou výhodou ukládání XML souboru pomocí aplikace EPO je provedení automatické kontroly podání, před uložením XML souboru.

Po kliknutí na možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“ (ve formuláři EPO) je automaticky zobrazeno ID Datové schránky příslušného FÚ/ÚZP, který je vyplněn ve formuláři podání v položce „Finančnímu úřadu pro“ / „Územní pracoviště v, ve, pro“.
Podání odesílané prostřednictvím Datové schránky není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více oprávněných osob

Další informace:
"Podání pro Finanční úřad, pomocí Datové schránky"
(formát souboru: PDF, velikost souboru: 162 kB)

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
(zrušen Pokynem č. GFŘ-D-50 s účinností od 1. 7. 2021)   

Pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

(zrušen Pokynem č. GFŘ-D-48 s účinností od 1. 1. 2021)

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-6

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

 

Seznam ID datových schránek Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť.