Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení

23. 1. 2023

S ohledem na množství dotazů a nejasností, které Finanční správa zaznamenala zejména v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, si dovolujeme upozornit, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená, že orgány Finanční správy ČR budou s touto osobou komunikovat vždy výhradně elektronicky. Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Obecně platí, že jsou písemnosti doručovány dle jejich povahy, tedy ve vztahu k datové schránce podnikající fyzické osoby typicky dle toho, zda se doručovaná písemnost vztahuje k její podnikatelské činnosti či nikoliv. Do datové schránky podnikající fyzické osoby budou doručovány dokumenty související s podnikatelskou činností držitele datové schránky (např. výzva k podání daňového přiznání k dani z příjmů z podnikatelské činnosti). Ostatní písemnosti nesouvisející s podnikatelskou činností budou i po zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby doručovány listinnou formou („poštou“). 

V případě, že je doručována písemnost vztahující se k soukromé činnosti fyzické osoby, bude tato písemnost doručována do datové schránky, pouze v případě, že má fyzická osoba zpřístupněnu datovou schránku nepodnikající fyzické osoby.

V případě, že osoba se zpřístupněnou datovou schránkou preferuje elektronické doručování do datové schránky všech písemností, které to umožňují (tedy obecně písemností, které by jí jinak byly doručovány v listinné podobě), může správci daně sdělit, že žádá, aby jí byly veškeré písemnosti doručovány elektronicky do zpřístupněné datové schránky (obdobně to platí i pro určení, do které ze dvou čí více jí zřízených datových schránek mají být písemnosti doručovány). Požádat o doručování do datové schránky je třeba jednotlivě u všech orgánů Finanční správy ČR, které mají písemnosti do datové schránky doručovat.

Postup při doručování prostřednictvím datových schránek podrobněji popsán v pokynu GFŘ-D-50 dostupném na webu FS: Pokyn GFŘ D-50 | 2021 | Daňový proces | Členění podle daní | Pokyny D | Legislativa a metodika | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).