Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace veřejnosti k postupu správce daně ve věci odstraňování vad podání a vyměření daně v souvislosti se zřízením datových schránek ze zákona v prvním čtvrtletí roku 2023

3. 5. 2023

V důsledku významného rozšíření okruhu osob, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřízena datová schránka, zaznamenaly v praxi finanční úřady nárůst počtu vad podání zejména v souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob. Důvodem je, že se zpřístupněním takto zřízené datové schránky je spojena také obecná povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Vady spočívaly především ve skutečnosti, že daňové přiznání nebylo podáno elektronicky, nebo bylo elektronické podání učiněno v nesprávném formátu.

Jakkoliv nelze popřít, že nová zákonná povinnost sleduje dlouhodobý trend digitalizace státní správy, finanční správa si uvědomuje, že v některých případech se nově vztahuje na subjekty, jež nedisponují potřebným personálním a technickým zázemím, a může se tak jednat o významný zásah do jejich sféry. Z tohoto důvodu by kategorická aplikace právní úpravy, aniž by byl poskytnut adekvátní prostor pro seznámení se s ní a pochopení zákonných požadavků, neodpovídala spravedlivému uspořádání společenských vztahů. S odkazem na principy dobré správy, které by měly orgány veřejné správy aplikovat ve vztazích k soukromým osobám, mimo jiné též zásadu právní jistoty nalézající uplatnění tam, kde jsou zaváděny nové povinnosti, byla v rámci celé finanční správy zavedena dočasná tolerance vad podání podle § 74 odst. 1 písm. c) a písm. d) daňového řádu, což odpovídá přístupu akcentujícímu zásadu vstřícnosti a přiměřenosti při dosahování cíle správy daní.

Tato informace má za cíl informovat veřejnost o nastavené aplikační praxi a vymezení dočasného tolerančního pásma souvisejícího s přístupem správců daně v případě odstraňování vad spočívajících v nesprávném způsobu podání nebo jeho formátu či struktury ve vztahu k podaným řádným daňovým přiznáním za zdaňovací období roku 2022 i dalším formulářovým podáním.

 1. Postup správců daně v případě odstraňování vad spočívajících v nesprávném způsobu podání nebo jeho formátu či struktury v období od 1. 1. 2023 do 3. 4. 2023

  • V případech, kdy správce daně obdržel daňové přiznání, popř. jiné formulářové podání v listinné podobě (na papírovém formuláři), vyhodnotil správnost způsobu podání. Pokud zjistil, že podání mělo být učiněno elektronicky, s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem neformálně kontaktoval podatele dle dostupných údajů (osobně, telefonicky, e-mailem či SMS) za účelem upozornění na nedodržení zákonem stanoveného způsobu podání. Obdobně postupoval správce daně při zjištění podání v nesprávném formátu (typicky ve formátu .pdf namísto .xml), popř. v nesprávné struktuře.
  • U podání, která vykazovala vady podle § 74 odst.1 písm. a) nebo b) daňového řádu, uplatňoval správce daně standardní postup předpokládající vydání výzvy k odstranění vad podání.
 2. Postup správců daně v případě odstraňování vad spočívajících v nesprávném způsobu podání nebo jeho formátu či struktury v období od 4. 4. 2023 do 2. 5. 2023

  Podání v listinné podobě (na papírovém formuláři) nebo elektronická podání v nesprávném formátu či struktuře učiněná do 3. 4. 2023

  • Správce daně nevydával vůči daňovým subjektům, které měly povinnost podat formulářové podání elektronicky, výzvy podle § 74 odst. 1 písm. c) a písm. d) daňového řádu, ani v této souvislosti neukládal pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a odst. 2 daňového řádu. Pokud daňový subjekt, který měl povinnost podat formulářové podání elektronicky, neopravil vadu ve způsobu podání, formátu či struktuře, mohl správce daně daňový subjekt s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem a času, který je nutný na zpracování podání, opětovně neformálně kontaktovat.
  • Formulářová podání trpící toliko vadami dle § 74 odst. 1 písm. c) a písm. d) daňového řádu správce daně standardně zpracovával ve stejných lhůtách jako podání bezvadná. Vyměřením daně se tyto vady podání staly bezpředmětnými, jelikož byly odstraněny z moci úřední.
  • Pokud podané daňové přiznání splňovalo všechny ostatní zákonné požadavky, správce daně považoval lhůtu pro podání daňového přiznání k datu 3. 4. 2023 za zachovanou. Od tohoto data se rovněž odvíjí běh lhůty pro vrácení přeplatku.

  Podání v listinné podobě (na papírovém formuláři) nebo elektronická podání v nesprávném formátu či struktuře učiněná od 4. 4. 2023 do 2. 5. 2023

  • Ani v tomto případě správce daně nevydával výzvy podle § 74 odst. 1 písm. c) a písm. d) daňového řádu a pokud v tomto období byla vada podání opravena, neukládal daňovým subjektům pokuty za opožděné tvrzení daně ve smyslu § 250 daňového řádu.
  • Daňová přiznání a jiná formulářová podání vadná co do způsobu podání, struktury a formátu byla zpracovávána ve stejných lhůtách jako podání bez vad, vyměřením daně se vady staly bezpředmětnými.
  • Pokud daňové přiznání splňovalo všechny ostatní zákonné požadavky, správce daně považoval daňové přiznání za podané v zákonném termínu do 2. 5. 2023. Od tohoto data se rovněž odvíjí běh lhůty pro vrácení přeplatku.
 3. Postup správců daně v případě odstraňování vad elektronického způsobu podání spočívajících v nesprávném formátu či struktuře od 3. 5. 2023 do 2. 6. 2023

  • V případě formulářových podání učiněných daňovými subjekty elektronicky od 3. 5. 2023 do 2. 6. 2023 bude správci daně uplatňován shora popsaný toleranční přístup, avšak jen co do vady formátu a struktury.
  • Za účelem zachování rovného přístupu pro všechny skupiny poplatníků bude těmto daňovým subjektům poskytnut měsíční interval, v jehož průběhu bude dle kapacitních možností správce daně preferována neformální komunikace a upozornění na vady podání před striktním uplatněním výzvy podle § 74 odst. 1 písm. d) daňového řádu.
  • Na daňová přiznání podaná elektronicky po 2. 5. 2023 se bude aplikovat pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Pokud by se v praxi správců daně vyskytly případy, kdy po 2. 5. 2023 bude podáno daňové přiznání v listinné podobě (na papírovém formuláři), odvíjí se zákonný termín podání od data 3. 4. 2023, a to se všemi zákonnými důsledky z toho plynoucími.
 4. Závěr

  Shora popsaný toleranční přístup vůči daňovým subjektům, které mají povinnost podávat formulářová podání elektronicky nebo podaly elektronické podání v nesprávném formátu či struktuře, bude správci daně uplatňován do okamžiku zpracování řádných daňových přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2022, jež byla správci daně doručena do 2. 6. 2023. Shodný přístup bude uplatňován i ve vztahu k jakémukoliv formulářovému podání, které naplní všechny ostatní znaky předvídané touto informací.

Související odkazy:
Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023