Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Správní trestání 2021

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy se spor týkal přestupku spočívajícího v nevystavení účtenky dle zákona o evidenci tržeb, když žalobkyně vystavila pouze elektronickou účtenku bez předešlého udělení souhlasu úředních osob provádějících kontrolní nákup. NSS dospěl k závěru, že žalobkyně vystavila účtenku v souladu se zákonem, když po uskutečnění evidované tržby předala úředním osobám lístek s webovým odkazem k vyzvednutí elektronické účtenky. NSS se naopak nezabýval tím, zda by žalobkyně vystavila účtenku v listinné formě či nikoli, neboť se úřední osoby v pozici zákazníka vystavení listinné účtenky nijak nedomáhaly, avšak konstatoval, že pokud jsou oba aktéři transakce fyzicky přítomni, na základě volby zákazníka vždy musí existovat možnost vystavení účtenky v jiné než elektronické formě, tj. v listinné podobě. 

NSS zamítl kasační stížnost žalobce a potvrdil závěry Krajského soudu v Plzni, jenž zamítl žalobu ve věci pokuty za spáchání přestupku nezaevidování tržby a nevystavení účtenky dle zákona o evidenci tržeb. Meritem sporu před NSS byla otázka posouzení způsobu stanovení formátu a struktury údajů o evidované tržbě správcem daně. NSS uzavřel, že sám stěžovatel nemohl být způsobem stanovení formátu a struktury požadovaných údajů o evidované tržbě nikterak přímo dotčen, neboť tento ani neměl zaevidovanou svoji provozovnu a k pokusu o zaslání informací o tržbách správci daně vůbec nedošlo. Krajský soud tedy nepochybil, pokud aproboval správní rozhodnutí, jímž byl stěžovatel shledán vinným mimo jiné z porušení povinnosti evidovat tržby.

NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci uzavření provozovny dle zákona o evidenci tržeb a potvrdil tak postup Finanční správy. NSS v souladu se závěry Finanční správy naznal, že uzavření provozovny představuje opatření k nápravě, které navazuje na kontrolní zjištění a zjištěné nedostatky.

NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci uzavření provozovny dle zákona o evidenci tržeb a potvrdil tak postup Finanční správy. NSS v souladu se závěry Finanční správy naznal, že uzavření provozovny představuje opatření k nápravě, které navazuje na kontrolní zjištění a zjištěné nedostatky.

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci uložené pokuty za nesprávnosti v účetnictví podle zákona o účetnictví, a to z důvodu zániku odpovědnosti za přestupek uplynutím promlčecí doby ve smyslu § 29 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupek. NSS konstatoval, že v daném případě zanikla odpovědnost za přestupek ještě před doručením oznámení o zahájení řízení o přestupku, a to z důvodu zrušení § 112 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky Ústavním soudem.

NSS na základě nečinnostní žaloby zamítl kasační stížnost žalobce ve věci poskytnutí autentizačních údajů k EET, přičemž potvrdil, že se žalobce nemůže domáhat určení nezákonnosti zásahu, který k okamžiku rozhodnutí soudu trvá. Ve věci samotné, kdy jádrem sporu byla právní otázka vady podání spočívající v nedodržení způsobu (zvláštních forem) stanovených v zákoně o evidenci tržeb pro podání žádosti o poskytnutí autentizačních údajů, NSS potvrdil, že § 13 zákona o evidenci tržeb představuje zvláštní právní úpravu vůči § 71 daňového řádu a v případě nedodržení předepsané formy se jedná o podání vadné.

NSS zamítl kasační stížnost stěžovatelky a potvrdil závěry Krajského soudu v Hradci Králové a postup Finanční správy ve věci uložení pokuty za správní delikt spočívající v nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny, když v této kalkulaci zdravotních výkonů stěžovatelka uplatňovala náklady na minutovou sazbu, které nebyly doložitelné z jejího účetnictví. NSS naznal, že o existenci pravidel cenové regulace dopadající na stěžovatelku není pochyb (cenové předpisy MZ) a k nedodržení závazného postupu v daném případě jednoznačně došlo, správní orgány dostatečně zjistily skutkový stav a správně podřadily porušení stěžovatelky pod skutkovou podstatu.