Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z nabytí nemovitých věcí 2022

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo posouzení  vodovodní infrastruktury jako nemovité věci a předmětu daně ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákonného opatření č. 340/2013 Sb., kdy tvrdil, že se nejedná o nemovitou věc, protože části vodovodní infrastruktury lze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty či jejího znehodnocení. NSS s odkazem na svou dřívější judikaturu potvrdil názor Finanční správy, že vodovodní infrastruktura je nemovitou věcí  a předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Názor NSS je v souladu s praxí finanční správy.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla otázka, zda-li kupní smlouvou převedená bytová jednotka nacházející se v budově víceúčelové stavby podléhá osvobození dle § 7 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, resp. zda budova, ve které se předmětná jednotka nachází, naplňuje definici bytového domu dle § 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. NSS uvedl, že ze znění § 2 písm. a) bodu 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. plyne, že aby budova mohla být považována za bytový dům, musela by v době vzniku daňové povinnosti více jak polovina její podlahové plochy odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a musela by být k tomu účelu (tj. k účelu trvalého bydlení) určena. S přihlédnutím ke shromážděným důkazním prostředkům NSS konstatoval, že v řešeném případě tomuto požadavku budova nedostála a převedené jednotce osvobození dle § 7 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí nenáleží.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy byla posuzována zákonnost výzvy k úhradě daňového nedoplatku ručitelem na dani z nabytí nemovitých věcí, přičemž předmětem sporu byl způsob stanovení základu daně, který byl stanoven na základě ceny zjištěné a stanovené dle zákona o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky, protože dle daňového subjektu oceňovací vyhláška neodpovídala smyslu a účelu zákona o oceňování majetku. NSS uvedl, že na danou věc aplikovala Finanční správa oceňovací vyhlášku zákonným způsobem.

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci daně z nabytí nemovitých věcí. Spornou otázkou bylo zhodnocení naplnění podmínky spočívající v předmětu osvobození, zda vznikla nová jednotka nebo jednotka vznikla formou nástavby, přístavby či stavební úpravy. NSS uvedl, že Finanční správa při interpretaci osvobození dle daného ustanovení vycházela pouze z jazykového výkladu, přičemž opomněla smysl daného osvobození, a to podporu bytové výstavby.

NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a vyjádřil se k právní otázce osvobození pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 12. 2019, konkrétně k osvobození pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí, které se nacházejí na jiném druhu půdy, než na orné půdě nebo trvalém travním porostu. Stejnou problematikou se zabýval i rozsudek NSS sp. zn. 9 Afs 7/2021 a sp. zn. 10 Afs 8/2021 a NSS se od závěrů vyslovených v těchto rozsudcích neshledal důvod odchýlit.

2022 2021 2020 2019