Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem

Název Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
17. listopadu 2657
544 01  Dvůr Králové nad Labem

tel.: 499 801 111 - ústředna
e-mail: podatelna2704@fs.mfcr.cz
datová schránka: wcnn6ai
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
17. listopadu 2657
544 01  Dvůr Králové nad Labem
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
17. listopadu 2657
544 01  Dvůr Králové nad Labem
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy

Pro veřejnost
Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00

Podatelna
Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00

Telefonní čísla 499 801 111 - ústředna
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy e-mail: podatelna2704@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Rozpočet monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72080043/prehled
Žádosti o informace

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Územního pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem.
Opravné prostředky

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku

Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

Licenční smlouvy

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj za rok 2022

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2022.
 1. počet podaných žádostí o informace: 8
  počet odložených žádostí: 
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1
   
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
  počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0 
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: -
   
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
   
 5. počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  počet stížností: 2
  důvod podání: v prvním případě žádost nebyla dle stěžovatele vyřízena v celém rozsahu, ve druhém případě urgence poskytnutí informací
  způsob vyřízení: v prvním případě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ve druhém případě nadřízený orgán shledal stížnost nepřípustnou
 6. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

počet zpětvzetí žádostí: 1

počet žádostí, u kterých byla požadována úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací: 1
                                                                                    Ing. Robert Hofman, MBA 
                                                                                         ředitel finančního úřadu


Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů