Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem - pracoviště zrušeno k 1. 7. 2023

Agendu přebírá Územní pracoviště v Trutnově, Slezská 166, 541 01 Trutnov

Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Trutnově
Slezská 166
541 01  Trutnov

tel.: 499 801 111 - ústředna
e-mail: podatelna2713@fs.mfcr.cz
datová schránka: d6an6ge
http://www.financnisprava.cz

Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Trutnově
Slezská 166
541 01 Trutnov
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem - pracoviště zrušeno k 1. 7. 2023

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Trutnově
Slezská 166
541 01 Trutnov

 

Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy

Agendu přebírá Územní pracoviště v Trutnově, Slezská 166, 541 01 Trutnov

Pro veřejnost
Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00


Podatelna
Po 8:00 17:00

Út 8:00 15:30

St 8:00 17:00

Čt 8:00 15:30

Pá 8:00 14:00

 

Telefonní čísla 499 801 111 
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy E-mail podatelna2713@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Rozpočet monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72080043/prehled
Žádosti o informace

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Trutnově
Slezská 166
541 01 Trutnov
Opravné prostředky

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku

Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

Licenční smlouvy

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj za rok 2022

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2022.
 1. počet podaných žádostí o informace: 8
  počet odložených žádostí: 
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1
   
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
  počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0 
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: -
   
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
   
 5. počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  počet stížností: 2
  důvod podání: v prvním případě žádost nebyla dle stěžovatele vyřízena v celém rozsahu, ve druhém případě urgence poskytnutí informací
  způsob vyřízení: v prvním případě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ve druhém případě nadřízený orgán shledal stížnost nepřípustnou
 6. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

počet zpětvzetí žádostí: 1

počet žádostí, u kterých byla požadována úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací: 1
                                                                                    Ing. Robert Hofman, MBA 
                                                                                         ředitel finančního úřadu


Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů