Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sazebník úhrad

15. 10. 2020

Generální finanční ředitelství podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností od 15. září 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

 1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):
  Černobílá:
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 3,00 Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 - 3,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 - 4,00 Kč        

  Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

 2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
  • CD ROM, DVD ROM - 8,00 Kč
  • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

  Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 3. Náklady na odeslání informací (1 ks):
  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

  V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

 4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
  • Za každou započatou hodinu práce referenta - 350,00 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.      

Forma úhrady:

Hotově – v pokladně orgánu Finanční správy České republiky.
Převodním příkazem – na číslo účtu dle následující tabulky:

Bankovní účty pro příjmy za poskytování informací:

Úřad Příjmový účet Variabilní
symbol podle
zákona
o svobodném
přístupu
k informacím
Variabilní
symbol podle
GDPR
Generální finanční ředitelství 19-11122011/0710 10670 437770
Odvolací finanční ředitelství 19-8024621/0710 10650 437750
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 19-98029011/0710 10620 437720
Finanční úřad pro Středočeský kraj 19-8024111/0710 10621 437721
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 19-4129231/0710 10622 437722
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 19-3724311/0710 10623 437723
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 19-3724311/0710 10624 437724
Finanční úřad pro Ústecký kraj 19-8028411/0710 10625 437725
Finanční úřad pro Liberecký kraj 19-8028411/0710 10626 437726
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 19-4822511/0710 10627 437727
Finanční úřad pro Pardubický kraj 19-4822511/0710 10628 437728
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 19-8024621/0710 10629 437729
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 19-8024621/0710 10630 437730
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 19-8028761/0710 10631 437731
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 19-8028761/0710 10632 437732
Finanční úřad pro Zlínský kraj 19-8024621/0710 10633 437733
Specializovaný finanční úřad 19-98029011/0710 10640 437740

Variabilní symbol tvoří číslo zákona o svobodném přístupu k informacím, resp. obecného nařízení o ochraně osobních údajů a číslo orgánu Finanční správy České republiky, tj. Generálního finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství nebo finančního úřadu v informačním systému

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Součástí oznámení o vyčíslení nákladů podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Tento odstavec se pro účely žádostí podle GDPR nepoužije.

Tento sazebník se stanovuje od 15. září 2018 pro Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.