Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Podání opravného prostředku

30. 6. 2021

Pro žádosti, opravné prostředky (např. odvolání), ani další podobná podání nejsou předepsány obecně platné tiskopisy.

V daňovém řízení se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád v platném znění.

 • Řádnými opravnými prostředky jsou:
  1. Odvolání
   • proti rozhodnutí finančního úřadu lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení příjemci rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek (není-li uvedeno jinak).
   Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti (§ 112 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád):
   1. označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
   2. označení odvolatele,
   3. číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
   4. uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
   5. označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání
   6. návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí
   • podává se u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napaden
  2. Rozklad
   • lze podat proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní orgán (např. Ministerstvo financí) nebo úřední osoba stojící v jeho čele (např. ministr financí)
   • podává se u správce daně, jehož rozhodnutí je rozkladem napadeno
  3. Námitka
   • je podle § 159 zákona č. 280/2009 Sb. institutem použitelným při placení daní (viz níže). Námitka směřuje proti úkonu správce daně, ale pokud směřuje proti rozhodnutí správce daně, má povahu řádného opravného prostředku.
 • Mimořádným opravným prostředkem je:
  1. Návrh na povolení obnovy
   • povoluje se na návrh příjemce pravomocného rozhodnutí za podmínek uvedených v § 117 zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád

   • návrh na povolení obnovy řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni
    Bližší informace o podmínkách podání opravných prostředků podají příslušní pracovníci FÚ. V zákoně č. 280/2009 Sb. Daňový řád nejsou upraveny procesní lhůty pro vyřizování žádostí a opravných prostředků.
 • Proti některým rozhodnutím (např. výzvám) nelze uplatnit řádný ani mimořádný opravný prostředek.
 • Dozorčí prostředky (zahajovány z moci úřední, nikoli za základě žádosti či návrhu)
  1. Nařízení obnovy řízení

  2. Nařízení přezkoumání rozhodnutí

   • osoba zúčastněná na správě daní může podat podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodl v řízení v posledním stupni - pokud o to osoba, která podala podnět, požádá, sdělí jí správce daně, zda shledal podnět důvodným či nikoliv
 • Další prostředky ochrany:
  1. Stížnost
   • stížnost podle § 261 zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád lze uplatnit proti nevhodnému chování úředních osob správce daně nebo proti postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany
   • stížnost podle § 237 zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád lze uplatnit proti postupu plátce daně ze závislé činnosti vůči poplatníkovi této daně
  2. Námitka
   • podává se proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští podání odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se osoba zúčastněná na správě daní o úkonu dozvěděla
  3. Ochrana před nečinností
   • osoba zúčastněná na správě daní je oprávněna dát podnět nejblíže nadřízenému správci daně v případě, že správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů

Svobodný přístup k informacím

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Generálního finančního ředitelství (GFŘ), Odvolacího finančního ředitelství (OFŘ) a finančních úřadů (FÚ) podle 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Proti rozhodnutí GFŘ, OFŘ a FÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu (§ 16 zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím).

Proti postupu při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím) a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace,
 • doručení sdělení o odložení žádosti z důvodů, že informace se nevztahují k jeho působnosti (bylo podáno nepříslušnému subjektu),
 • doručení oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací,
 • uplynutí lhůty nebo prodloužené lhůty pro poskytnutí informace.
Výše uvedená podání lze podat mj. v úředních hodinách písemně na podatelně GFŘ, OFŘ, FÚ nebo ústně do protokolu.

O odvolání proti rozhodnutí FÚ o odmítnutí žádosti rozhoduje OFŘ, o odvolání proti rozhodnutí OFŘ o odmítnutí žádosti rozhoduje GFŘ, o odvolání proti rozhodnutí GFŘ o odmítnutí žádosti rozhoduje Ministerstvo financí, a to do 15 dnů od předložení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat (§ 91 zákona č.  500/2004 Sb. Správní řád, ve znění p.p.).

O stížnosti na postup FÚ při vyřizování žádosti o informace rozhoduje OFŘ, o stížnosti na postup OFŘ při vyřizování žádosti o informace rozhoduje GFŘ, o stížnosti na postup GFŘ při vyřizování žádosti o informace rozhoduje Ministerstvo financí (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím).

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti podle § 16b zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím – rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, taktéž k opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.