Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vybrané informace k daňovým právům a povinnostem

Generální finanční ředitelství, které je jedním ze správních orgánů pro výkon správy daní, zveřejnilo pro občany Ukrajiny informace upozorňující na jejich daňová práva a povinnosti v oblasti:

 • daně z příjmů,
 • daně z přidané hodnoty a
 • silniční daně.

Kompletní informace jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy a týkají se těchto oblastí:

Головним фінансовим управлінням, яке є одним з адміністративних органів з адміністрування податків, оприлюднено інформацію для громадян України, в якій висвітлено їх податкові права та обов'язки у сфері:

 • податку на прибуток,
 • податку на додану вартість та
 • податку на транспортні засоби (дорожнього податку).

Повна інформація доступна на сайті Фінансового управління і стосується наступних сфер:

Určení místní příslušnosti

Místně příslušný správce daně se pro fyzické osoby určuje podle jejího místa pobytu (adresa trvalého, nebo hlášeného místa pobytu, nebo místa, kde se fyzická osoba převážně zdržuje) a pro právnické osoby podle sídla, tedy adresy zapsané v obchodním nebo obdobném veřejném rejstříku. Pokud nelze místní příslušnost určit například z důvodu, že zahraniční fyzická osoba v ČR nemá žádnou adresu pobytu, ani nelze určit místo, kde se převážně zdržuje, ev. právnická osoba nemá v ČR sídlo a nevznikla jí v ČR ani stálá provozovna, je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

(kráceno oproti originálu)

Визначення місцевої компетенції

Місцевий компетентний податковий адміністратор визначається для фізичних осіб за місцем їх проживання (адреса постійного або зареєстрованого місця проживання або місця, де в основному перебуває фізична особа), а для юридичних осіб відповідно до їх місцезнаходження, тобто адреси, зареєстрованої в Комерційному або аналогічному державному реєстрі. Якщо місцеву компетенцію неможливо визначити, наприклад, тому, що іноземна фізична особа не має адреси проживання в Чеській Республіці, а також не може визначити місце, де вона переважно перебуває, або якщо юридична особа не має зареєстрованого офісу в Чеській Республіці та не створила постійного представництва в Чеській Республіці, місцевим компетентним податковим адміністратором є Податкова служба столиці Праги.

(скорочено в порівнянні з оригіналом)

Určení rezidentství

Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.

Obvykle zdržující se poplatník na území České republiky je ten, který v České republice pobývá alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce a bydlištěm na území České republiky se rozumí stálý byt (vlastní, pronajatý), který má fyzická osoba kdykoliv k dispozici a za okolností jejího osobního a rodinného stavu, z nichž lze usuzovat na její úmysl trvale se v něm zdržovat, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželem/manželkou, dětmi či zda byt je využíván v návaznosti na její ekonomické aktivity (zaměstnání, podnikání, apod.).

Pokud je mezi dvěma dotčenými státy v účinnosti smlouva o zamezení dvojího zdanění, což je i případ České republiky a Ukrajiny, a poplatníka je možné považovat za rezidenta obou států dle jejich vnitrostátní právní úpravy, posuzuje se rezidentství poplatníka podle příslušného článku (čl. 4) této smlouvy.

Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

(kráceno oproti originálu)

Визначення резидентства

Платники податків є податковими резидентами Чеської Республіки, якщо вони мають місце проживання на території Чеської Республіки або зазвичай там перебувають.

Платником податків, який зазвичай перебуває на території Чеської Республіки, є той, хто перебуває в Чеській Республіці не менше 183 днів у відповідному календарному році, а під місцем проживання на території Чеської Республіки розуміється постійне житло (власне, орендоване) яке доступно фізичній особі в будь-який час і за обставин її особистого та сімейного стану, з яких можна зробити висновок, що вона має намір залишитися там постійно, тобто якщо вона також проживає там, наприклад, зі своїм чоловіком/дружиною, дітьми, чи якщо квартира використовується у зв’язку з її господарською діяльністю (трудовою діяльністю, підприємницькою діяльністю тощо).

Якщо між двома відповідними державами діє договір про уникнення подвійного оподаткування, що також стосується Чеської Республіки та України, і платник податків може вважатися резидентом обох держав відповідно до їх національного законодавства, резидентство платника податків оцінюється згідно з відповідною статтею (стаття 4) цього договору.

Податкові резиденти Чеської Республіки мають податкові зобов’язання, які застосовуються як до доходів із джерел на території Чеської Республіки, так і до доходів із джерел за кордоном.

(скорочено в порівнянні з оригіналом)

Příjmy daňových nerezidentů (rezidentů Ukrajiny) ze zdrojů na území ČR

Příjmy ze zdrojů na území ČR jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, jsou stanoveny v § 22 zákona o daních z příjmů. Povinnost zdanit konkrétní příjem na území ČR je nutné také posoudit dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Ukrajinou (dále také „Smlouva“).

Smlouva o zamezení dvojího zdanění definuje příjmy a určí, kterému státu náleží právo na zdanění konkrétního příjmu.

Nejčastěji se příjmy v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění zdaňují v obou státech – ve státě rezidence z titulu neomezené daňové povinnosti a ve státě zdroje příjmů z titulu příjmů ze zdrojů na daném území, a pak platí, že stát rezidence přihlédne ke zdanění ve státě zdroje, tzn., že ve státě daňové rezidence poplatníka dojde k vyloučení dvojího zdanění v souladu s čl. 23 Smlouvy a vnitrostátní úpravou.

U konkrétního druhu příjmu může být smlouvou stanoveno, že se takový příjem zdaňuje pouze (výhradně) v jednom ze smluvních států. Pak druhý stát takový příjem vůbec nezdaňuje a ani se v tomto druhém státě tento příjem nezahrnuje do daňového přiznání poplatníka (a to ani v případě, že by dle vnitrostátní legislativy druhého státu šlo o zdanitelný příjem).

(kráceno oproti originálu, bod 3.4)

Доходи податкових нерезидентів (резидентів України) з джерел на території Чеської Республіки

Доходи з джерел на території Чеської Республіки як для фізичних, так і для юридичних осіб викладені в статті 22 Закону про податок на прибуток. Зобов’язання щодо оподаткування конкретних доходів на території Чеської Республіки також має бути оцінено відповідно до Договору про уникнення подвійного оподаткування, укладеного між Чеською Республікою та Україною (надалі також «Договір»).

Договір про уникнення подвійного оподаткування визначає доходи та визначає, яка держава має право оподатковувати конкретний дохід.

Відповідно до договору про уникнення подвійного оподаткування доходи найчастіше оподатковуються в обох державах – у державі резидентства через необмежене податкове зобов’язання і в державі джерела доходу через доходи з джерел на даній території, і тоді діє правило, що держава резидентства враховує оподаткування в державі джерела, тобто що в державі податкового резидентства платника податків буде виключено подвійне оподаткування відповідно до статті 23 Договору і національного законодавства.

Для окремого виду доходу договором може бути передбачено, що такий дохід оподатковується лише (виключно) в одній із договірних держав. Тоді друга держава взагалі не оподатковує такий дохід, і в цій другій державі цей дохід не включається до податкової декларації платника податку (навіть якщо він є оподатковуваним доходом відповідно до національного законодавства другої держави).

(скорочено в порівнянні з оригіналом, пункт 3.4)

Příjmy z podnikání v případě českých daňových nerezidentů – rezidentů Ukrajiny

Příjmy z podnikání zahraničního daňového subjektu (daňového nerezidenta České republiky) na území České republiky podléhají zdanění v České republice v případě, že tomuto subjektu vznikne na území České republiky stálá provozovna ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů a čl. 5 Smlouvy. Takové stálé provozovně je pak třeba správně stanovit základ daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, kdy se primárně vychází z  účetnictví, případně lze v odůvodněných případech přistoupit k náhradnímu způsobu stanovení základu daně dle § 23 odst. 11 zákona o daních z příjmů s tím, že vždy musí být splněna podmínka, že základ daně stálé provozovny nemůže být nižší a daňová ztráta vyšší, než jaké by ze stejné činnosti za stejných či obdobných podmínek dosáhl daňový rezident České republiky.

(kráceno oproti originálu, bod 3.5)

Дохід від підприємницької діяльності у випадку чеських податкових нерезидентів – резидентів України

Дохід від підприємницької діяльності  іноземного податкового суб’єкта  (податкового нерезидента Чеської Республіки) на території Чеської Республіки підлягає оподаткуванню в Чеській Республіці у випадку, якщо цей суб’єкт засновує постійне представництво на території Чеської Республіки у значенні пункту 2 статті 22 Закону про податок на прибуток і статті 5 Договору. Для такого постійного представництва необхідно правильно визначити базу податку податкового нерезидента від діяльності, що здійснюється через постійне представництво, коли це в першу чергу базується на бухгалтерському обліку, або в обґрунтованих випадках можна використати альтернативний метод визначення податкової бази відповідно до пункту 11 статті 23 Закону про податки на прибуток з тим, що завжди має виконуватися умова, що податкова база постійного представництва не може бути нижче, а податковий збиток вище, ніж те, чого досяг би податковий резидент Чеської Республіки від тієї ж діяльності за тих самих або аналогічних умов.

(скорочено в порівнянні з оригіналом, пункт 3.5)

Informace pro zaměstnance-daňového nerezidenta ČR (občana Ukrajiny)

Obecně platí, že zdanění příjmů ze závislé činnosti vykonávané v České republice ukrajinským daňovým rezidentem se řídí jednak Smlouvou, konkrétně čl. 15, a jednak také příslušnými ustanoveními vnitrostátní právní úpravy, tedy zákona o daních z příjmů.

Primární právo na zdanění má až na níže uvedenou výjimku stát zdroje příjmů, tedy stát, kde je zaměstnání vykonáváno. Ve státě daňové rezidence příjemce příjmů ze závislé činnosti (na Ukrajině) si poplatník (zaměstnanec) následně daň zaplacenou ve státě zdroje (v České republice) zohlední příslušnou metodou vyloučení dvojího zdanění dle čl. 23 Smlouvy.

Příklad:

Takto bude postupovat tedy např. poplatník, daňový rezident Ukrajiny, který vykonává závislou činnost na území České republiky pro zaměstnavatele, který je českým daňovým rezidentem.

Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. V případě dohody o pracovní činnosti je rozsah práce omezen polovinou pracovní doby pracovního týdne, v případě dohody o provedení práce maximálně 300 hodinami u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok.

Každý poplatník (zaměstnanec), tedy i cizí státní příslušník, má dle zákona o daních z příjmů právo předložit plátci daně (zaměstnavateli) učiněné prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení“) do třiceti dnů po nástupu do zaměstnání a každoročně do 15. února pro běžné zdaňovací období. Prohlášení poplatník předkládá, jak je výše uvedeno, zaměstnavateli a není při tom rozhodné, zda zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, případně jejich kombinaci.

Předložení učiněného prohlášení má jedinou podmínku, na jedno období, může být předloženo pouze u jednoho zaměstnavatele, nemůže být platné u více zaměstnavatelů současně. Prohlášení lze učinit v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li prohlášení učiněno elektronicky, musí být učiněno takovým způsobem, aby byla zajištěna jednoznačná identifikace konkrétního zaměstnance.

Pro způsob zdanění je rozhodující, zda poplatník (zaměstnanec) učinil u plátce daně (zaměstnavatele) prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny), který učinil „Prohlášení k dani“ si může uplatnit, a to i v průběhu roku u svého zaměstnavatele, pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta.

 • slevu základní – měsíčně 2 570 Kč
 • slevu na studenta – měsíčně 335 Kč

Pokud daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny) neučiní „Prohlášení k dani“, plátce daně (zaměstnavatel) srážel v roce 2023 z jeho příjmů dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % [Dohody o provedení práce nepřesahující 10 000 Kč měsíčně a Dohody o pracovní činnosti do výše 3 500 Kč (od roku 2023 částka 4 000 Kč)].

V případě občanů Ukrajiny – nerezidentů ČR nelze příjmy sražené daní vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně zahrnout do daňového přiznání. Jinak musí plátce (zaměstnavatel) srazit zálohu na daň bez daňových úlev s tím, že takový poplatník má povinnost podat daňové přiznání dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů (tedy neučiní-li případně „Prohlášení k dani“ na tyto měsíce zpětně se žádostí o roční zúčtování záloh dle § 38k odst. 5 a 7 zákona o daních z příjmů – tento postup je možné učinit pouze u posledního zaměstnavatele).

Po skončení zdaňovacího období může daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny) požádat plátce daně (zaměstnavatele) o provedení ročního zúčtování záloh dle § 38ch odst. 1 zákona o daních z příjmů. Plátce daně posuzuje pouze příjmy ze zdrojů v České republice. Daňový rezident Ukrajiny může v rámci ročního zúčtování záloh uplatnit u svého zaměstnavatele jen základní slevu na poplatníka v plné výši 30 840 Kč (tato sleva se nekrátí), případně slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, která je poskytována v závislosti na splnění podmínek dle § 38l zákona o daních z příjmů.

Jiné odpočty např. daňové zvýhodnění na dítě, odpočet úroků z úvěrů na bydlení, dary nebo soukromé životní pojištění) zde uplatnit nemůže. Zákonná lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2023 byla stanovena do 15. února 2024.

Інформація для працівника-податкового нерезидента Чеської Республіки (громадянина України)

Загалом, оподаткування доходів від найманої діяльності, що здійснюється в Чеській Республіці українським податковим резидентом, регулюється Договором, зокрема статтею 15, а також відповідними положеннями національного законодавства, тобто Законом про податок на прибуток.

За винятком, зазначеним нижче, першочергове право на оподаткування належить державі джерела доходу, тобто державі, в якій здійснюється трудова діяльність.  У державі податкового резидентства одержувача доходу від найманої діяльності (в Україні) платник податку (працівник) згодом враховуватиме податок, сплачений у державі джерела (в Чеській Республіці), використовуючи відповідний метод виключення подвійного оподаткування відповідно до статті 23 Договору.

Приклад

Так буде діяти, наприклад,, платник податку – податковий резидент України, який здійснює найману діяльність на території Чеської Республіки для роботодавця – податкового резидента Чеської Республіки.

Відповідно до Закону № 262/2006 Збірника законодавчих актів «Трудовий кодекс» (далі також ТК) зі змінами роботодавець може укласти з працівником трудовий договір, угоду про трудову діяльність або угоду про виконання роботи. У разі угоди про трудову діяльність обсяг роботи обмежується половиною робочого часу робочого тижня, у разі угоди про виконання робіт – максимум 300 годинами для одного роботодавця на календарний рік.

Відповідно до Закону про податок на прибуток кожен платник податків (працівник), у тому числі іноземний громадянин, має право подати платнику податків (роботодавцю) заяву платника податку на доходи фізичних осіб від найманої діяльності (далі – заява) протягом тридцяти днів після виходу на роботу та щорічно до 15 лютого за поточний податковий період. Платник податків подає заяву роботодавцю, як зазначено вище, і не є вирішальним, чи уклав працівник з роботодавцем трудовий договір, угоду про трудову діяльність чи угоду про виконання роботи, або їх поєднання.

Подання заяви має лише одну умову, протягом одного періоду вона може бути подана тільки у одного роботодавця, вона не може бути дійсною для кількох роботодавців одночасно. Заява може бути складена в паперовій або електронній формі. Якщо заява складена в електронній формі, вона повинна бути складена таким чином, щоб забезпечити однозначну ідентифікацію конкретного працівника.

Вирішальним фактором для способу оподаткування є те, чи подав платник податків (працівник) платнику податків (роботодавцю) заяву платника податку на доходи фізичних осіб від найманої діяльності.

Податковий нерезидент Чеської Республіки (громадянин України), який подав «Заяву платника податку», може застосувати навіть протягом року у свого роботодавця лише базову знижку на платника податків та знижку на студента.

 • базова знижка – 2570 чеських крон на місяць
 • знижка на студента – 335 чеських крон на місяць

Якщо податковий нерезидент Чеської Республіки (громадянин України) не подає «Заяву платника податку», платник податку (роботодавець) відповідно до пункту 4 статті 6 Закону про податок на прибуток утримує з його доходу у 2023 році  податок шляхом утримання за спеціальною ставкою податку 15% [Угоди про виконання робіт, що не перевищують 10 000 чеських крон на місяць та Угоди про трудову діяльність до 3 500 чеських крон (з 2023 року сума становить 4 000 чеських крон)].

У випадку громадян України – нерезидентів Чеської Республіки доходи, утримані з податку, зібраного шляхом утримання за спеціальною ставкою податку, не можуть бути включені до податкової декларації.  В іншому випадку платник податків (роботодавець) повинен утримати аванс на податок без податкових пільг, з тим, що такий платник податків зобов’язаний подати податкову декларацію відповідно до пункту 2 статті 38g Закону про податок на прибуток (тобто якщо він не подав «Заяву платника податку» за ці місяці заднім числом із запитом про щорічний розрахунок авансів відповідно до пунктів 5 і 7 статті 38k Закону про податок на прибуток – ця процедура може бути виконана тільки з останнім роботодавцем).

Після закінчення податкового періоду податковий нерезидент Чеської Республіки (громадянин України) може звернутися до платника податків (роботодавця) із запитом про щорічний розрахунок авансів відповідно до пункту 1 статті 38ch Закону про податок на прибуток. Платник податків оцінює доходи лише з джерел в Чеській Республіці. У рамках річного розрахунку авансів податковий резидент України може застосувати у свого роботодавця лише базову знижку на платника податків у повній сумі 30 840 чеських крон (ця знижка не зменшується) або знижку на студента в розмірі 4 020 чеських крон, яка надається залежно від виконання умов відповідно до статті 38l Закону про податок на прибуток.

Інші відрахування, наприклад, податкові пільги на дітей, відрахування відсотків за кредитами на житло, подарунки чи приватне страхування життя тут не можуть застосовуватися. Законодавчий термін подання заяви про річний розрахунок авансів та податкових пільг за податковий період 2023 року встановлено до 15 лютого 2024 року.

(скорочено в порівнянні з оригіналом, пункти 4.1, 4.2 і 4.4)

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Lhůty pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2023 uplyne 1. 4. 2024.
Podávání daňového přiznání v roce 2024 – další lhůty (pokud nebylo přiznání podáno již v základní lhůtě):

 • daňové přiznání podané elektronicky – uplyne 1. 5. 2024,
 • daňové přiznání podané prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta (dále jen „poradce“) – uplyne 1. 7. 2024.

Jak se podává daňové přiznání

Daňové přiznání lze podat osobně na podatelně finančního úřadu, poštou nebo můžete využít nabídky na portálu MOJE daně Daňový portál | Daně elektronicky | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy, a to např. podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nepodepsané (s následným potvrzením), či aprobované dalšími připuštěnými způsoby.

Upozorňujeme, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání (mj. také daňové přiznání) učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo prostřednictvím daňové informační schránky.

(kráceno oproti originálu)

Податкова декларація про доходи фізичних осіб

Строки подання податкової декларації

Декларація про доходи фізичних осіб подається не пізніше трьох місяців після закінчення податкового періоду. Основний термін подання податкової декларації за податковий період 2023 рік закінчується 1. 4. 2024.
Подання податкової декларації у 2024 році – додаткові терміни (якщо декларація не була подана в основний термін):

 • податкова декларація, подана в електронному вигляді – закінчується 01.05.2024,
 • податкова декларація, подана через податкового консультанта чи юриста (далі консультант) – закінчується 01.07.2024.

Як подати податкову декларацію

Податкова декларація може бути подана особисто в реєстратурі податкової інспекції, поштою, або ви можете скористатися пропозицією на порталі MOJE daně (МОЇ податки) Daňový portál | Daně elektronicky | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) і подати декларацію про податок на доходи фізичних осіб в електронному вигляді у формі повідомлення з електронної поштової скриньки даних, наприклад, підписану визнаним електронним підписом, непідписану (з подальшим підтвердженням) або затверджену іншими дозволеними способами.

Зверніть увагу, що якщо суб’єкт податків або його представник має доступ до встановленої законом електронної поштової скриньки даних або має встановлений законом обов’язок мати фінансову звітність, завірену аудитором, він зобов’язаний подати форму (включаючи податкову декларацію) лише в електронному вигляді з використанням віддаленого доступу у форматі та структурі, опублікованій податковим адміністратором, а саме повідомленням з електронної поштової скриньки даних, надісланим у спосіб, з яким інше правове положення пов’язує силу власноручного підпису, з підтвердженою ідентичністю відправника у спосіб, яким можна увійти у його електронну поштову скриньку даних, використовуючи доступ із гарантованою ідентичністю або через податкову інформаційну електронну поштову скриньку даних.

(скорочено в порівнянні з оригіналом)

Potvrzení o daňovém domicilu

V případě, že občan Ukrajiny splní podmínky daňového rezidentství ČR, může požádat místně příslušný finanční úřad o vydání potvrzení o daňovém domicilu. Daňové rezidenství ČR prohlašuje daňový subjekt na základě splnění podmínek, které je povinen správci daně prokázat.
Vzorovou žádost o vydání potvrzení o daňovém domicilu pro fyzické osoby v ukrajinském jazyce lze nalézt na stránce 6) Tiskopisy / форми | Daňová práva a povinnosti poplatníků z Ukrajiny | Informace související s válkou na Ukrajině | Daně | (financnisprava.cz).

Довідка про податкове резидентство

Якщо громадянин України відповідає умовам податкового резидентства в Чеській Республіці, він може звернутися в місцеву компетентну податкову інспекцію за довідкою про податкове резидентство. Податкове резидентство Чеської Республіки декларується суб'єктом податку на підставі виконання умов, які він зобов'язаний підтвердити податковому адміністратору.
Зразок заяви про видачу довідки про податкове резидентство для фізичних осіб українською мовою дивіться на сайті 6) Tiskopisy / форми | Daňová práva a povinnosti poplatníků z Ukrajiny | Informace související s válkou na Ukrajině | Daně | (financnisprava.cz).

Žádost o vrácení přeplatku

Pokud je v daňovém přiznání tvrzen přeplatek na dani (a daň je nakonec s takovýmto výsledkem i stanovena), vrátí správce daně daňovému subjektu přeplatek na základě jeho žádosti.

Upozorňujeme, že přeplatek vykázaný v podaném daňovém přiznání vzniká až na základě vyměření daně, tj. nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání řádného daňového přiznání (viz výše) a nejdříve od tohoto data tedy běží 30denní lhůta pro vrácení přeplatku.

Запит на повернення переплати

Якщо в податковій декларації заявлена переплата податку (і податок остаточно визначено з таким результатом), податковий адміністратор поверне переплату платнику податків на підставі його запиту.

Зверніть увагу, що переплата, заявлена в поданій податковій декларації, виникає лише на підставі нарахування податку, тобто не раніше останнього дня крайнього терміну подання чергової податкової декларації (див. вище), а тому 30-денний термін повернення переплати починається не раніше цієї дати.