Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

4) Informace pro zaměstnance / Інформація для працівників

4.2 Závislá činnost (zaměstnání) vykonávaná na území ČR občany Ukrajiny

Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. V případě dohody o pracovní činnosti je rozsah práce omezen polovinou pracovní doby pracovního týdne, v případě dohody o provedení práce maximálně 300 hodinami u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok.

Každý poplatník (zaměstnanec), tedy i cizí státní příslušník, má ze zákona o daních příjmů právo předložit plátci daně (zaměstnavateli) učiněné prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení“) do třiceti dnů po nástupu do zaměstnání a každoročně do 15. února pro běžné zdaňovací období. Prohlášení poplatník předkládá, jak je výše uvedeno, zaměstnavateli a není při tom rozhodné, zda zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, případně jejich kombinaci. Předložení učiněného prohlášení má jedinou podmínku, na jedno období, může být předloženo pouze u jednoho zaměstnavatele, nemůže být platné u více zaměstnavatelů současně

Prohlášení lze učinit v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li prohlášení učiněno elektronicky, musí být učiněno takovým způsobem, aby byla zajištěna jednoznačná identifikace konkrétního zaměstnance.

4.3 Informace pro zaměstnance – daňový rezident ČR

Pro způsob zdanění je rozhodující, zda poplatník (zaměstnanec) učinil u plátce daně (zaměstnavatele) prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Daňový rezident ČR, který učinil „Prohlášení k dani“ si může uplatnit měsíčně jednou dvanáctinou všech slev na dani dle § 35ba zákona o daních z příjmů, na které prokáže nárok, s výjimkou slevy na manžela a slevy za umístění dítěte (slevu za umístění dítěte lze uplatnit naposledy za zdaňovací období 2023, od 1. 1. 2024 je tato sleva zrušena), které lze uplatnit až po skončení zdaňovacího období. Daňový rezident ČR může také uplatnit měsíčně daňové zvýhodnění na děti.

4.4 Informace pro zaměstnance – daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny)

Pro způsob zdanění je rozhodující, zda poplatník (zaměstnanec) učinil u plátce daně (zaměstnavatele) prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny), který učinil „Prohlášení k dani“ si může uplatnit, a to i v průběhu roku u svého zaměstnavatele, pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta. Slevu na studenta lze uplatnit naposledy za zdaňovací období 2023. Od 1. 1. 2024 je sleva na studenta zrušena.

  • slevu základní – měsíčně 2 570 Kč

Pokud daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny) neučiní „Prohlášení k dani“, plátce daně (zaměstnavatel) sráží v roce 2023 z jeho příjmů dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů srážkovou daní zvláštní sazbou 15 % (Dohody o provedení práce nepřesahující 10 000 Kč měsíčně a Dohody o pracovní činnosti do výše 4 000 Kč. ). Od 1. 7. 2024 dochází ke změně u dohod o provedení práce v oblasti nemocenského pojištění. Limit pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce a limit pro účast na pojistném na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění je s účinností od 1. 7. 2024 (10 500 Kč), při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů činí limit (17 500 Kč).  V případě občanů Ukrajiny – nerezidentů ČR nelze příjmy sražené daní vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, zahrnout do daňového přiznání.  Jinak musí plátce (zaměstnavatel) srazit zálohu na daň bez daňových úlev s tím, že takový poplatník má povinnost podat daňové přiznání dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů (tedy neučiní-li případně „Prohlášení k dani“ na tyto měsíce zpětně se žádostí o roční zúčtování záloh dle § 38k odst. 5 a 7 zákona o daních z příjmů – je možné učinit pouze u posledního zaměstnavatele).

Po skončení zdaňovacího období může tento daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny) žádat plátce o provedení ročního zúčtování záloh dle § 38ch odst. 1 zákona o daních z příjmů. Plátce daně posuzuje pouze příjmy ze zdrojů v České republice. Daňový rezident Ukrajiny může v rámci ročního zúčtování záloh uplatnit u svého zaměstnavatele jen základní slevu na poplatníka v plné výši 30 840 Kč (tato sleva se nekrátí), případně slevu na studenta ve výši 4 020 Kč (tuto slevu lze uplatnit za zdaňovací období 2023, od 1. 1. 2024 je tato sleva zrušena), která je poskytována v závislosti na splnění podmínek dle § 38l zákona o daních z příjmů. Jiné odpočty např. daňové zvýhodnění na dítě, odpočet úroků z úvěrů na bydlení, dary nebo soukromé životní pojištění) zde uplatnit nemůže.

Zákonná lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2023 je stanovena do 15. února 2024.

Obecné informace | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Upozornění k tiskopisům daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně pro rok 2024 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků | Upozornění k tiskopisům | Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)