Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

4) Informace pro zaměstnance / Інформація для працівників

4.2 Závislá činnost (zaměstnání) vykonávaná na území ČR občany Ukrajiny

Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. V případě dohody o pracovní činnosti je rozsah práce omezen polovinou pracovní doby pracovního týdne, v případě dohody o provedení práce maximálně 300 hodinami u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok.

Každý poplatník (zaměstnanec), tedy i cizí státní příslušník, má ze zákona o daních příjmů právo předložit plátci daně (zaměstnavateli) učiněné prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení“) do třiceti dnů po nástupu do zaměstnání a každoročně do 15. února pro běžné zdaňovací období. Prohlášení poplatník předkládá, jak je výše uvedeno, zaměstnavateli a není při tom rozhodné, zda zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, případně jejich kombinaci. Předložení učiněného prohlášení má jedinou podmínku, na jedno období, může být předloženo pouze u jednoho zaměstnavatele, nemůže být platné u více zaměstnavatelů současně

Prohlášení lze učinit v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li prohlášení učiněno elektronicky, musí být učiněno takovým způsobem, aby byla zajištěna jednoznačná identifikace konkrétního zaměstnance.

4.3 Informace pro zaměstnance – daňový rezident ČR

Pro způsob zdanění je rozhodující, zda poplatník (zaměstnanec) učinil u plátce daně (zaměstnavatele) prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Daňový rezident ČR, který učinil „Prohlášení k dani“ si může uplatnit měsíčně jednou dvanáctinou všech slev na dani dle § 35ba zákona o daních z příjmů, na které prokáže nárok, s výjimkou slevy na manžela/manželku a slevy za umístění dítěte, které lze uplatnit až po skončení zdaňovacího období. Daňový rezident ČR může také uplatnit měsíčně daňové zvýhodnění na děti.

4.4 Informace pro zaměstnance – daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny)

Pro způsob zdanění je rozhodující, zda poplatník (zaměstnanec) učinil u plátce daně (zaměstnavatele) prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny), který učinil „Prohlášení k dani“ si může uplatnit, a to i v průběhu roku u svého zaměstnavatele, pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta.

  • slevu základní – měsíčně 2 570 Kč
  • slevu na studenta – měsíčně 335 Kč

Pokud daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny) neučiní „Prohlášení k dani“, plátce daně (zaměstnavatel) sráží v roce 2022 z jeho příjmů dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů srážkovou daní zvláštní sazbou 15 % (Dohody o provedení práce nepřesahující 10 000 Kč měsíčně a Dohody o pracovní činnosti do výše 3 500 Kč (od roku 2023 částka 4 000 Kč). V případě občanů Ukrajiny – nerezidentů ČR nelze příjmy sražené daní vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, zahrnout do daňového přiznání.  Jinak musí plátce (zaměstnavatel) srazit zálohu na daň bez daňových úlev s tím, že takový poplatník má povinnost podat daňové přiznání dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů (tedy neučiní-li případně „Prohlášení k dani“ na tyto měsíce zpětně se žádostí o roční zúčtování záloh dle § 38k odst. 5 a 7 zákona o daních z příjmů – je možné učinit pouze u posledního zaměstnavatele).

Po skončení zdaňovacího období může tento daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny) žádat plátce o provedení ročního zúčtování záloh dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů. Plátce daně posuzuje pouze příjmy ze zdrojů v České republice. Daňový rezident Ukrajiny může v rámci ročního zúčtování záloh uplatnit u svého zaměstnavatele jen základní slevu na poplatníka v plné výši 30 840 Kč (tato sleva se nekrátí), případně slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, která je poskytována v závislosti na splnění podmínek dle § 38l zákona o daních z příjmů. Jiné odpočty např. daňové zvýhodnění na dítě, odpočet úroků z úvěrů na bydlení, dary nebo soukromé životní pojištění) zde uplatnit nemůže.

Zákonná lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2022 je stanovena do 15. února 2023.

Obecné informace | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků | Upozornění k tiskopisům | Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

ДЕКЛАРАЦІЯ платника податків на доходи фізичних осіб від залежної діяльності за податковий період

ЗАЯВА o про щорічний розрахунок авансів та податкових пільг - Зразок