Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

2) Daňový rezident ČR / Податковий резидент ЧР


Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky (§ 2 odst. 2 a 4 zákona o daních z příjmů), pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.

Obvykle zdržující se poplatník na území České republiky je ten, který v České republice pobývá alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce a bydlištěm na území České republiky se rozumí stálý byt (vlastní, pronajatý), který má fyzická osoba kdykoliv k dispozici a za okolností jejího osobního a rodinného stavu, z nichž lze usuzovat na její úmysl trvale se v něm zdržovat, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželem/manželkou, dětmi či zda byt je využíván v návaznosti na její ekonomické aktivity (zaměstnání, podnikání, apod.).

Pokud je v účinnosti smlouva o zamezení dvojího zdanění a poplatníka je možné považovat za rezidenta obou států dle jejich vnitrostátní právní úpravy, posuzuje se rezidentství poplatníka podle příslušného článku (čl. 4) této smlouvy. V případě Ukrajiny – Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ukrajinou (Sbírka zákonů č. 103/1999, včetně protokolu k ní – Sb.m.s. č. 12/2016).

Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
Daňové rezidentství prohlašuje poplatník a po splnění podmínek může požádat místně příslušného správce daně o vydání Potvrzení o daňovém rezidentství ČR. Další informace k daňové rezidenci a jejímu potvrzování  – lze nalézt rovněž pod následujícím odkazem Informace Generálního finančního ředitelství k vydávání potvrzení o daňovém domicilu | Daňový domicil a legalizace - ověřování dokumentů | Mezinárodní spolupráce (financnisprava.cz) (anglická verze / English version).

2.1 Příjmy českých daňových rezidentů ze zdrojů na území Ukrajiny či z jiných států

Daňoví rezidenti České republiky pobírající příjmy ze zdrojů na Ukrajině (či jinde v zahraničí) mají v České republice, jak již bylo uvedeno výše, tzv. neomezenou daňovou povinnost, tzn. že musí v České republice přiznat a zdanit své celosvětové příjmy. Současně je třeba respektovat ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou či jiným státem, ve kterém mají příjmy poplatníka zdroj, pokud je taková smlouva s daným zahraničním státem prováděna. Případné daně, které čeští daňoví rezidenti zaplatili v zahraničí, budou zohledněny aplikací metody vyloučení dvojího zdanění dle příslušné smlouvy, pokud je prováděna, jinak mají možnost pouze zmírnění dvojího zdanění prostřednictvím aplikace § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů v případě zdanění závislé činnosti v zahraničí či § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů, pokud jde o příjmy jiné, ke kterým lze uplatnit související výdaje.

2.2 Příjmy českých daňových rezidentů - vyloučení dvojího zdanění

Metoda vyloučení dvojího zdanění dle čl. 23 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o zamezení dvojího zdanění je metoda zápočtu prostého.

V zákoně o daních z příjmů je vyloučení dvojího zdanění upraveno v § 38f. Zápočet prostý upravuje konkrétně § 38f odst. 2 zákona o daních z příjmů, prokazování nároku na vyloučení dvojího zdanění je pak dáno ustanovením § 38f odst. 5 zákona o daních z příjmů.

Pozn.: U příjmů ze zahraničí ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí, ve smluvním státě a pro zahraničního zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem státu, ve kterém je činnost vykonávána nebo stálou provozovnu umístěnou ve smluvním státě, lze uplatnit metodu vynětí v souladu s § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů, a to za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Jinak si metodu zvolit nelze a je třeba respektovat ustanovení Smlouvy.