Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novela zákona o DPH od 1.1.2010

21. 12. 2009

Dne 31.12.2009 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 489/2009 Sb., novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010.

Novela zákona o DPH byla předložena především z důvodu povinnosti členských států EU transponovat do národní legislativy následující směrnice, kterými se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty:

  • Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, pokud jde o místo plnění při poskytnutí služby;
  • Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, o vrácení daně z přidané hodnoty osobám registrovaným k DPH v členských státech;
  • Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, týkající se souhrnného hlášení.

Novela zákona o DPH obsahuje také nový §36a, který se týká stanovení základu daně ve zvláštních případech a některé další jednotlivé úpravy textu zákona a legislativně technické změny.

Účelem této informace je poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších změnách zákona o DPH od 1.1.2010.

1. Změny v oblasti DPH u služeb

Změny v oblasti uplatňování DPH u přeshraničních služeb, které vyplývají především ze Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 jsou popsány v informaci – Změny v oblasti DPH u služeb od 1. 1 .2010.

V této souvislosti upozorňujeme, že nová pravidla pro stanovení místa plnění u služeb budou uplatňována u služeb, u kterých datum uskutečnění zdanitelného plnění nastalo nebo k přijetí úplaty před datem uskutečnění zdanitelného plnění došlo po 1.1.2010.

2. Vracení daně plátcům v jiných členských státech

Další zásadní úpravou, která vstupuje v platnost od 1. 1. 2010 je vracení daně plátcům v jiných členských státech. Tuto problematiku ve vztahu k českým plátcům daně žádajícím o vrácení daně v jiných členských státech podrobně upravuje informace – Změny v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech od 1.1.2010.

Aplikace EPO pro podání žádosti o přidělení přístupu do aplikace pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech v elektronické podobě prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy bude přístupná po 1. 1. 2010.

3. Souhrnná hlášení

Veškeré změny související s podáváním souhrnných hlášení jsou zachyceny v informaci – Změny v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení od 1. 1. 2010. Souhrnné hlášení bude možno podávat pouze v elektronické podobě.

Aplikace EPO pro podávání souhrnného hlášení v elektronické podobě bude v souvislosti s novelou zákona o DPH upravena a plátcům bude k dispozici po 1. lednu 2010, kdy bude zveřejněn i aktuální elektronický formulář. První podání souhrnného hlášení prostřednictvím upravené aplikace EPO se bude podávat za měsíc leden 2010 ve lhůtě do 25. února 2010. Souhrnná hlášení za 4. čtvrtletí 2009, která mají být podána ve lhůtě do 25. ledna 2010, bude možno ještě předkládat na tiskopise vydaném MF.

Jsou dva možné způsoby podání souhrnného hlášení v elektronické podobě, a to formou datové zprávy,

  • která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy -> Elektronická podání pro daňovou správu (Aplikace EPO ) nebo
  • která je která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v tomto případě uznávaný elektronický podpis není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí (Pokyn č. D - 331). Souhrnné hlášení, které se podává formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky, musí být ve struktuře a tvaru .XML. Odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřejněna na adrese http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_struktury.faces

4. Podávání daňových přiznání

V oblasti podávání daňových přiznání nedochází od 1. 1. 2010 k žádným změnám, tzn. i nadále je možno daňová přiznání podávat jak elektronicky, tak i na tiskopise vydaném MF.