Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Podávání souhrnného hlášení od roku 2010 a dále

21. 12. 2009

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") ve svém § 102 zakotvuje povinnosti plátce a identifikovaných osob podat souhrnné hlášení při dodání zboží, poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, období a lhůty pro podání souhrnného, resp. následného souhrnného hlášení a formu jejich podání v elektronické podobě.

Souhrnné hlášení podávají plátci, kteří

 • dodávají zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • přemisťují obchodní majetek do jiného členského státu,
 • dodávají zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle § 17 zákona o DPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci, nebo
 • poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (s výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně) osobě registrované k dani v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

a dále identifikované osoby (§ 6g-i zákona o DPH), pokud

 • poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.

V této souvislosti je třeba upozornit, že osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem a poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby, se stává identifikovanou osobou ode dne poskytnutí této služby a má za povinnost podat souhrnné hlášení, ve kterém vykáže uvedené transakce.
Poskytnutí služeb se v souhrnném hlášení vykazuje s kódem plnění „3“.

Plátce nebo identifikovaná osoba neuvádí do souhrnného hlášení služby, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně (§ 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH). Jedná se např. o finanční a pojišťovací služby.

Forma podávání souhrnného hlášení pouze elektronicky

 • Plátce i identifikovaná osoba mohou podávat všechna souhrnná hlášení pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo bez něj (prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy, spravovaného GFŘ > Elektronická podání pro daňovou správu (Aplikace EPO). V uvedeném druhém případě, tj. když je elektronicky podáno bez uznávaného el. podpisu, je nutné ještě potvrdit podání za podmínek uvedených v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ovšem vždy ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení (tj. doručit stvrzený E-tiskopis generovaný aplikací ihned po podání bez el. podpisu na místně příslušný FÚ, příp. jeho územní pracoviště tak, aby toto potvrzení došlo správci daně ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení).
 • Dále je možno datovou zprávu odeslat prostřednictvím datové schránky, zde však musí být datová zpráva vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými GFŘ (Pokyn č. D - 349). (§ 102 odst. 3 zákona o DPH)

  Pokud plátci vznikne povinnost podat následné souhrnné hlášení, podává se rovněž pouze v elektronické podobě (§ 102 odst. 8 zákona o DPH).

Období a lhůty pro podávání souhrnného hlášení

 • Obecně platí, že souhrnné hlášení se podává za kalendářní měsíc (§ 102 odst. 5 zákona o DPH).
 • Plátce, který uskutečňuje dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, má povinnost podávat souhrnné hlášení vždy za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (§ 102 odst. 5 zákona o DPH).
 • Plátce, který uskutečňuje pouze poskytnutí intrakomunitárních služeb podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, má povinnost podávat souhrnné hlášení shodně jako podává daňové přiznání, tj. do 25 dnů po skončení jeho zdaňovacího období tj. kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí (§ 102 odst. 6 zákona o DPH).
 • Pokud plátce, který uskutečňuje z intrakomunitárních transakcí pouze poskytnutí služeb podle § 9 odst. 1 zákona o DPH a podává souhrnná hlášení čtvrtletně, uskuteční v průběhu kalendářního čtvrtletí rovněž i dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, je povinen začít podávat souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc. V tomto případě je plátce povinen podat souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc již za toto kalendářní čtvrtletí, a to od prvního měsíce tohoto čtvrtletí ve lhůtě do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém dodal zboží. Plátce je povinen podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 102 odst. 6 zákona o DPH). Pokud plátce neuskutečnil v některém měsíci tohoto kalendářního roku žádné plnění do jiného členského státu, souhrnné hlášení za tento měsíc nepodává.
 • Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém poskytla službu dle § 9 odst. 1 zákona o DPH s místem plnění v JČS.

Otázky a odpovědi:

 1. Které služby je plátce povinen uvádět do souhrnného hlášení?

   

  Plátce je povinen uvádět do souhrnného hlášení pouze služby poskytnuté do jiného členského státu s místem plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služeb osvobozených od daně v tomto jiném členském státě, a to osobě registrované k dani v jiném členském státě.

 2. Jakým způsobem plátce nebo identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení?

  Souhrnné hlášení je plátce (nebo identifikovaná osoba) povinen podat výhradně v elektronické podobě, a to formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (Aplikace EPO), nebo bez el. podpisu, avšak v tomto případě je nutné potvrdit ještě podání doručením tzv. E-tiskopisu na místně příslušný FÚ nebo jeho územní pracoviště ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. (E-tiskopis, generovaný aplikací EPO ihned po podání bez el. podpisu, je nutné stvrdit podpisem oprávněné osoby jednat za subjekt). Datová zpráva může být rovněž odeslána prostřednictvím datové schránky, a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými GFŘ (Pokyn č. D - 349).

 3. Je plátce povinen podávat i přiznání k DPH elektronicky?

  Prozatím plátce nemá povinnost podávat daňové přiznání k DPH výhradně elektronickou cestou. Zákonná povinnost podat daňové přiznání k DPH elektronicky v souladu s § 101a zákona o DPH vznikne některým plátcům od 1. 1. 2014. Informace o možnosti podávat přiznání k DPH elektronickou cestou lze najít na webových stránkách Finanční správy > Daňový portál (Aplikace EPO).

 4. Je možné podávat přiznání k DPH pomocí datové schránky?

  Podle § 71 odst. 1 daňového řádu je podání daňového přiznání prostřednictvím datové schránky jednou z variant, jak učinit podání vůči správci daně. Pro využití datové schránky není třeba zaručeného elektronického podpisu. Z hlediska struktury datové zprávy je i u daňového přiznání k DPH nutno zachovávat předepsanou podobu – viz Pokyn D-349.

 5. Za jaké období a v jaké lhůtě má plátce povinnost podat souhrnné hlášení, pokud osobě registrované k dani v jiném členském státě:

  1. dodává pouze zboží do jiného členského státu

    

   Plátce má povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu.

  2. poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu

    

   Plátce má povinnost podávat souhrnné hlášení shodně s podáváním přiznání k DPH, tj. buď měsíčně nebo čtvrtletně, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.
   Pozn.: Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém poskytla službu dle § 9 odst. 1 zákona o DPH s místem plnění v JČS.

  3. dodává zboží i poskytuje služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu

    

   Plátce má povinnost podávat souhrnné hlášení vždy měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil plnění do jiného členského státu.

  4. poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v některém měsíci v průběhu čtvrtletí dodá zboží do jiného členského státu

    

   V případě, že plátce uskuteční v průběhu kalendářního čtvrtletí v některém kalendářním měsíci dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, vznikne mu povinnost začít podávat souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc s platností od prvního měsíce kalendářního čtvrtletí, ve kterém plátce dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě uskutečnil. Plátce v tomto případě podává souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku, a to i v případě, že žádná další dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě neuskutečnil. Lhůta pro podání prvního měsíčního souhrnného hlášení je do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Plátce, který poskytuje v následujícím kalendářním roce pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním opět čtvrtletně, pokud se zdaňovací období pro podávání daňového přiznání od počátku následujícího kalendářního roku nezmění.

    

   Příklad:

   • Plátce poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v měsíci dubnu r. 2010 dodal zboží do jiného členského státu.

   Plátci vznikla povinnost podat měsíční souhrnné hlášení za duben r. 2010, a to ve lhůtě do 25. 5. 2010. Dále bude podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku 2010. Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

   • Plátce poskytuje pouze služby do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v měsíci květnu r. 2010 dodá zboží do jiného členského státu.

   Plátci vznikla povinnost podat samostatně měsíční souhrnná hlášení za duben a květen r. 2010, a to ve lhůtě do 25. 6. 2010. Dále bude podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku 2010. Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

   • Plátce poskytuje pouze služby do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v měsíci červnu r. 2010 dodá zboží do jiného členského státu.

   Plátci vznikla povinnost podat samostatně měsíční souhrnná hlášení za duben, květen a červen r. 2010, a to ve lhůtě do 25. 7. 2010. Dále bude podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku 2010. Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

 6. Plátce poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě a podává přiznání k DPH shodně se souhrnným hlášením čtvrtletně. V říjnu r. 2010 zjistí, že do souhrnného hlášení za 2. čtvrtletí r. 2010 zapomněl uvést (neuvedl) údaje o dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě v dubnu r. 2010. Jak má plátce dále postupovat?

   

  Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí r. 2010, v říjnu r. 2010 zjistí, že v souhrnném hlášení uvedl chybné údaje (tj. že v tomto případě neuvedl údaje o dodání zboží do jiného členského státu za 2. čtvrtletí r. 2010), podá následné souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí r. 2010, a to do 15 dnů od data zjištění chybných údajů. Podané souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí zůstává v platnosti (plátce nemusí podat souhrnná hlášení, resp. následná souhrnná hlášení zpětně za každý kalendářní měsíc za období od dubna do září 2010). Plátce má dále povinnost podat samostatně měsíční souhrnná hlášení za říjen, listopad a prosinec r. 2010. Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.