Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Režim přenesení daňové povinnosti

Informace vymezuje uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění podle § 92f zákona o dani z přidané hodnoty v návaznosti na vydání nařízení vlády č. 228 ze dne 20. 7. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., nařízení vlády č. 11/2016 Sb. a nařízení vlády č. 296/2016 Sb.

č. j.: 187006/16/7100-20118-012884
k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací
Finanční správa upozorňuje, že počínaje dnem 12. 07. 2016 již nebude pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti na svých internetových stránkách zveřejňovat údaje o držitelích licencí pro obchod s elektřinou a plynem udělených Energetickým regulačním úřadem na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
příloha k Informaci GFŘ, č. j.: 2375/16/7100-20118-012884
č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
č. j.: 2375/16/7100-20118-012884

Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti.

režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšíří postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude použit režim přenesení daňové povinnosti.
Novela zákona o DPH (zákon č.360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH

Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 na stavební práce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Po vydání Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH jsou na GFŘ zasílány četné dotazy k nejrůznějším aspektům tohoto nově zavedeného režimu. GFŘ vybrané dotazy pro širší informovanost a sjednocení postupů bude zveřejňovat na svém webu.

S ohledem na nejasnosti v oblasti čerpání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a státních finančních aktiv (dále jen „dotace“), vzniklé zejména na straně obcí jakožto příjemců dotací, v souvislostí s nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti, sděluje Generální finanční ředitelství následující:

Od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Vzhledem k velké množině plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout, Generální finanční ředitelství zveřejnilo dnes na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle §92a odst.6 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)

V současné době je XML struktura a XSD schéma zveřejněna na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces .

Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2006