Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daňová informační schránka

Daňová informační schránkaDaňová informační schránka (DIS) podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka. Přístup do DIS je umožněn pouze autorizovaným uživatelům.

 

DIS obsahuje vybrané informace z daňového řízení. Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu v členění podle jednotlivých druhů daní, přehled písemností mezi daňovým subjektem a správcem daně a daňový kalendář s přehledem daňových povinností.

Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV (uznávaný elektronický podpis), popř. mít zpřístupněnou Datovou schránku.

Správce daně zřídí DIS na základě vyřízení elektronicky podané „Žádosti o zřízení Daňové informační schránky“. Přístup oprávněné osoby do DIS je povolen na základě elektronického odeslání „Přihlášky k nahlížení do Daňové informační schránky“.

Uvedené formuláře jsou k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Formuláře je nutné odeslat elektronicky a opatřit uznávaným elektronickým podpisem, popř. odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Subjekt, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, požádá o zřízení DIS prostřednictvím formuláře "Žádost o zřízení daňové informační schránky" a dále musí vyplnit a odeslat formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". Tyto formuláře najdete v aplikaci EPO, na stránce "Elektronické formuláře". Zmíněné formuláře lze podat pouze v aplikaci EPO opatřené uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele).

V případě, že jste v roli zástupce, odpovídající plné moci musí být doručeny na FÚ daných daňových subjektů ještě před podáním žádosti, resp. přihlášky k nahlížení.

Daňový subjekt, který má zpřístupněnu Datovou schránku, nemusí o zřízení DIS žádat, neboť mu byla zřízena z moci úřední. V tomto případě je třeba odeslat pouze formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky" a tuto přihlášku "podepsat" ověřenou identitou podatele. Výjimkou je případ, kdy daňový subjekt již měl/má zřízenu DIS do které přistupoval/přistupuje pomocí ZAREP. V tomto případě, přihlašuje se pomocí identity své DatS do vlastní DIS (1:1), nemusí podávat „Přihlášku k nahlížení“. Uvedená výjimka se nevztahuje na DIS, které měl daňový subjekt zřízeny v minulosti a jsou již zrušeny.

Příslušný FÚ zřídí Daňovou informační schránku do 15-ti dnů ode dne odeslání žádosti. V případě přihlášky k nahlížení do DIS, umožní příslušný FÚ přístup fyzické osobě, která svým uznávaným elektronickým podpisem, resp. svou ověřenou identitou podatele, přihlášku opatřila, do 60 dnů ode dne odeslání přihlášky. O zřízení schránky FÚ vyrozumí žadatele s uvedením technologických a provozních podmínek.

Vstupní stránka aplikace: Daňová informační schránka

Další informace:

10x o Daňové informační schránce
Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Daňová informační schránka (DIS).

Daňová informační schránka – DIS
Základní seznámení s aplikací (formát souboru: PDF, velikost souboru: 817 kB)

Popis přihlášení do aplikace a Daňové informační schránky

Popis práce v Daňové informační schránce
(formát souboru: PDF, velikost souboru: 430 kB)

Přílohy

  • Daňová informační schránka – DIS

    Základní seznámení s aplikací

Aplikační služby