Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zajišťovací příkazy 2022

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, kdy podstatou sporu bylo, zda správce daně zadržoval finanční prostředky na základě vydaných zajišťovacích příkazů oprávněně či nikoliv.
Souvisejícím předmětem sporu bylo, zda daňový subjekt podal proti zajišťovacím příkazům odvolání či nikoliv (v rámci vyjádření se v protokolovaném ústním jednání) a zda jej posléze vzal zpět či nikoliv.  Nejvyšší správní soud uzavřel, že vyjádření daňového subjektu mělo být považováno za odvolání proti zajišťovacím příkazům. Jestliže následně z protokolu o ústním jednání vyplývá, že se zástupce daňového subjektu vyjádřil v tom směru, že vyjádření není odvoláním, je na místě zabývat se otázkou zmocnění zástupce resp. rozsahu zmocnění pro tento úkon tj. zpětvzetí odvolání. Nejvyšší správní soud proto uložil krajskému soudu zabývat se otázkou zmocnění zástupce.
 

NSS nevyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci zajišťovacího příkazu. NSS tak potvrdil splnění podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu. Zejména se vyjádřil k charakteru výběrů z bankovního účtu a překročení limitu pro platby v hotovosti jako součásti obav o dobytnost v budoucnu stanovené daně. NSS konstatoval, že v odůvodnění zajišťovacích příkazů se jednalo o jednu z mnoha indicií svědčících o obavě o dobytnost, navíc indicii konkrétní s ohledem na míru postačující pro vydání zajišťovacího příkazu, notabene v situaci, kdy majetek daňového subjektu byl tvořen výlučně prostředky na bankovním účtu. Nejvyšší správní soud tedy uzavřel, že správce daně a krajský soud správně zhodnotili úvahy týkající se výběru hotovosti, neboť měly za cíl jen demonstrovat, že stěžovatel (daňový subjekt) – na rozdíl od běžného podnikatele – neobvykle často vybíral značné částky z bankovního účtu, namísto toho, aby platby realizoval bezhotovostně.

NSS zamítl kasační stížnost a potvrdil závěry Finanční správy ve věci vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci. Daňový subjekt se stal nespolehlivým plátcem z titulu neuhrazení zajišťovacího příkazu, kdy kasační námitky směřovaly právě proti tomuto zajišťovacímu příkazu. NSS však uvedl, že tyto námitky jsou nedůvodné, neboť pro rozhodnutí správce daně ve věci nespolehlivého plátce bylo rozhodné, že byl zajišťovací příkaz vydán a že prošel i soudním přezkumem. 

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci zajišťovacího příkazu, kdy předmětem sporu bylo naplnění podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu, zejména v části odůvodněné obavy o dobytnost daně. NSS se ztotožnil s Městským soudem v Praze a shledal nepřezkoumatelnost závěrů orgánů Finanční správy týkající se naplnění odůvodněné obavy o dobytnost daně. NSS poukázal na kontaktnost, spolupráci daňového subjektu, bezproblémovou daňovou minulost a relativizoval převod dlouhodobého hmotného majetku s ohledem na absenci dalších cílených kroků na straně daňového subjektu k znemožnění úhrady daně.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci rozhodnutí o změně částky daně zajištěné zajišťovacím příkazem. NSS dovodil, že odvolací orgán napravil pochybení správce daně spočívající v nedostatečnosti odůvodnění rozhodnutí o snížení zajištěné částky. Správce daně totiž v odůvodnění musí uvést, nebo alespoň poukázat na konkrétní okolnosti, které jej vedly ke snížení částky, a proč snížil zrovna v dané výši. V případě žaloby proti rozhodnutí o změně zajištěné částky by měl daňový subjekt uvést, proč by měla být výše zajištěné částky nižší, tedy úspěšný by daňový subjekt mohl být pouze v případě, že by zároveň poukázal na okolnosti, pro které měla být výše snížené částky jiná. NSS dále dovodil, že v rozhodnutí o snížení zajištěné částky správce daně nemusí odůvodňovat přetrvávání podmínek pro zajištění (pokud nedošlo k jejich změně), a zároveň daňový subjekt neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by ukazovaly na neaktuálnost údajů, na kterých správce daně založil zajišťovací příkazy.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci zajišťovacích příkazů, přičemž potvrdil, že skutkové okolnosti v době, kdy vyvstane obava o zaplacení v budoucnu stanovené daně, nemusí být úplně důkladně zjištěné, podstatná je pravděpodobnost jejího vyměření či doměření a existence odůvodněné obavy o její úhradu. Stejně tak tato zjištění správce daně nemusí napovídat existenci podvodu, postačí zjištění neexistence plnění. NSS dále potvrdil, že zajišťovací příkaz lze vydat před zahájením řízení o stanovení daně.

NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, kdy předmětem sporu byly zajišťovací příkazy. Ve sporné meritorní otázce týkající se možnosti vydat zajišťovací příkaz na nestanovenou daň NSS uzavřel, že zahájení postupu k odstranění pochybností před vyměřením daně ani daňové kontroly po jejím vyměření, resp. následně případného doměřovacího řízení, není nutným předpokladem vydání zajišťovacího příkazu. Dále zopakoval přiléhavý závěr Krajského soudu v Brně v rozsudku ze dne 17. 9. 2015, č. j. 62 Af 75/2014 – 230, publ. pod č. 3335/2016 Sb. NSS, podle nějž je-li zajišťovací příkaz vydán před zahájením daňové kontroly, soud k žalobní námitce ověří, zda jsou správcem daně následně skutečně činěny kroky směřující ke stanovení daně, na kterou byl zajišťovací příkaz vydán.

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy předmětem sporu byla možnost druhého rozhodnutí zajišťovacím příkazem poté, co se první (předchozí) stal neúčinným. NSS uzavřel, že v důsledku mimořádné razantnosti institutu zajišťovacího příkazu správce daně nemůže po neúčinnosti vydaného zajišťovacího příkazu vydat z týchž důvodů další zajišťovací příkaz vztahující se k témuž zdaňovacímu období. První zajišťovací příkaz dle názoru NSS i přes jeho právní neexistenci a čistě procesní povahu založil překážku věci rozhodnuté a stále ji tvoří. Druhý zajišťovací příkaz tak nemohl být podle § 101 odst. 4 daňového řádu vydán.

2022 2021 2020 2019