Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ostatní odvody a poplatky 2021

NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni, jelikož při přezkumu závěrů krajského soudu shledal napadený rozsudek z velké části meritorní argumentace nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. Spor se týkal pokuty za správní delikt při provozování pokerových turnajů v rozporu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách, a zároveň pokuty za provozování těchto turnajů v rozporu s herním plánem.

NSS zamítl kasační stížnost stěžovatele a potvrdil postup Finanční správy ve věci uložení pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie nebo jiné podobné hry (kvízomaty), kdy jádrem sporu byla otázka způsobilosti orgánů Finanční správy posoudit přítomnost hazardního prvku u „kvízomatů“, samotného provozování a likvidační výše pokuty.

NSS zamítl kasační stížnost stěžovatele a potvrdil postup Finanční správy ve věci uložení pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie nebo jiné podobné hry (kvízomaty), kdy jádrem sporu byla otázka způsobilosti orgánů Finanční správy posoudit přítomnost hazardního prvku u „kvízomatů“, samotného provozování a likvidační výše pokuty.

NSS vyhověl kasační stížnosti žalobce ve věci uložení povinnosti uhradit výnos dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Stěžovatel byl adresátem jak rozhodnutí o pokutě za provozování nelegální loterie, tak rozhodnutí o odvodu výnosu, přičemž NSS konstatoval, že dřívější rozhodnutí o pokutě nemá povahu předběžné otázky, proto jím správní orgán není   řízení o odvodu výnosu vázán. Správní orgán se tak musí vypořádat se všemi řádně uplatněnými námitkami a samostatně posoudit, zda byly dány zákonné předpoklady pro uložení povinnost odvést výnos bez ohledu na to, že tato otázka a totožné námitky již byly pravomocně vypořádány v předchozím řízení o správním deliktu. Mimo uvedené NSS posuzoval i možné uplynutí prekluze povinnosti odvést výnos a dal za pravdu orgánům Finanční správy, že prekluzivní lhůta se řídí daňovým řádem, a tedy neuplynula.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci žádosti o vrácení správního poplatku za vydání opisu listin. NSS se ztotožnil se závěry Finanční správy, že kopie požadovaných listin z daňového spisu již byly daňovému subjektu doručeny prostřednictvím zplnomocněného zástupce, opakované poskytnutí tak správně podléhalo poplatkové povinnosti.

NSS na základě kasační stížnosti podané žalobcem zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí o odvolání. Spor se týkal uložení odvodu výnosu z provozování SMS soutěže jako loterie nebo jiné podobné hry bez příslušného povolení. NSS ve shodě s předchozím svým rozsudkem ve věci uložení pokuty vycházející ze stejných skutkových zjištění a důkazních prostředků konstatoval, že správní orgány ani Městský soud v Praze se nezabývaly otázkou, zda žalobce provozoval soutěž za účelem dosažení zisku.

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci uložené pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie, tzv. „kvízomatů“. Dle NSS rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci až po uplynutí subjektivní roční prekluzivní lhůty dle § 48 odst. 3 zákona o loteriích, a to z důvodu, že NSS posoudil rozdílně okamžik určující počátek běhu této lhůty, tj. okamžik, kdy se správní orgán kvalifikovaně o porušení povinností dozvěděl.