Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení organizace a personální správy

Oddělení s celostátní působností metodicky řídí a zajišťuje koordinaci personální správy ve věcech státní služby a v oblasti pracovního práva, a to v souvislosti s aplikací zákona o státní službě, zákoníku práce, správního řádu, příslušných prováděcích právních předpisů, služebních předpisů a jiných interních aktů řízení, zejména pak z hlediska uplatňování procesních postupů ve vazbě na právní úpravu. Podílí se v rámci své působnosti na vytváření a realizaci koncepce personální politiky, státní služby, pracovněprávních a služebních vztahů. Podílí se na připomínkových řízeních právních předpisů v rámci legislativního procesu, dále též spolupracuje na přípravě právních předpisů v režimu státní služby a v rámci interního procesu uplatňování připomínek k návrhům právních předpisů a dalších interních aktů řízení. Metodicky řídí a koordinuje aplikaci organizačních věcí služby, zejména opravných prostředků proti rozhodnutím služebních orgánů, včetně přípravy podkladů pro realizaci řízení o těchto opravných prostředcích v rámci odvolacího orgánu. V rámci své působnosti vyřizuje či jinak zpracovává doručené stížnosti a námitky z oblasti služební a pracovněprávní. Oddělení dále metodicky řídí kárné řízení, problematiku posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu služby, resp. práce, hodnocení státních zaměstnanců a základní instituty slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby. Spolupracuje s manažerem řízení kvality při koordinaci a metodickém řízení implementace systému řízení kvality v rámci orgánů finanční správy. V rámci Generálního finančního ředitelství se zpravidla podílí na přípravě podkladů pro rozhodnutí služebního orgánu v řízení ve věcech služby mající zásadní dopady či potencionálně přinášející další negativní důsledky pro služební úřad a poskytuje právní podporu ostatním útvarům především v právně nejednoznačných či jinak nestandardních nebo složitých případech.