Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kompetence a činnosti GFŘ

1. 3. 2024

Generální finanční ředitelství (dále jen "GFŘ") je zřízeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 456/2011 Sb.") a jeho územní působnost je stanovena v § 2 tohoto zákona.

GFŘ tvoří:    

 • Kancelář generálního ředitele
 • Oddělení interního auditu
 • Odbor komunikace
 • Odbor transformace
 • Sekce řízení úřadu
 • Sekce metodiky daní
 • Sekce správy daní
 • Sekce výkonu daní
 • Sekce personální
 • Sekce informatiky
 • Sekce ekonomiky

GFŘ vykonává působnost pro celé území České republiky.

GFŘ vykonává tyto činnosti dle § 4 zákona č. 456/2011 Sb.:

se podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oboru své působnosti,

 • vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství,
 • provádí řízení o správních deliktech,
 • vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
 • podílí se na přípravě návrhů právních předpisů,
 • podílí se na zabezpečování analytických a koncepčních úkolů,
 • podílí se na zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích,
 • z pověření ministerstva vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu pro vzájemnou mezinárodní administrativní spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi,
 • z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí mezinárodní pomoc při správě daní,
 • z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

GFŘ řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

Nadřízeným orgánem Generálního finančního ředitelství je Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, tel. +420 257 041 111, e-mail podatelna@mfcr.cz, webové stránky Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz