Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor personální podpory

Odbor s celostátní působností v rámci orgánů finanční správy koordinuje a metodicky upravuje činnosti a postupy personální správy ve věcech státní služby a v pracovněprávních vztazích. Poskytuje právní podporu orgánům finanční správy v záležitostech hmotněprávní i procesněprávní povahy spadajících do oblasti pracovního práva, zejména ve vazbě na zákoník práce, zákon o státní službě a příslušné prováděcí právní předpisy, a to včetně přesahu na další právní předpisy a právní oblasti, k jejichž aplikaci dochází v souvislosti s pracovněprávními a služebními vztahy. V rámci své působnosti komplexně posuzuje a připomínkuje návrhy právních předpisů, včetně služebních předpisů a dalších řídicích aktů Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, jakož se rovněž podílí na interním procesu uplatňování připomínek k návrhům právních předpisů. Odbor provádí zajištění právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti pracovněprávních a služebních vztahů a náhrady škody při služebních úrazech, jako i sporů o náhradu škody nebo sporů o finančních nárocích navázaných na jinou pracovněprávní otázku, které se netýkají sporů o náhradu škody v případech, kdy škodu způsobil zaměstnavateli zaměstnanec, zaměstnanci vznikla škoda při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo na odložené věci a při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, dále jedná za Generální finanční ředitelství v rámci správního či jiného obdobného řízení, včetně zastupování Generálního finančního ředitelství v kolektivních sporech před příslušnými subjekty. Dále odbor zajišťuje kolektivní vyjednávání v rámci orgánů finanční správy a obecně koordinuje záležitosti odborových organizací a otázky kolektivních pracovněprávních vztahů. Zastoupením v rámci příslušného orgánu se podílí na posuzování pracovních úrazů. V rámci své působnosti úzce spolupracuje s Odborem personálních agend při metodickém řízení oddělení personálních v regionech a provádí kontrolní činnost. Postupuje v rámci své působnosti nezbytné informace útvarům orgánů finanční správy, spolupracuje a poskytuje součinnost příslušným orgánům veřejné správy či dalším subjektům a zajišťuje v těchto věcech další komunikaci.