Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro ÚzP v Blovicích - zrušen k 1.7.2023

Název Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Blovicích
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení ID datové schránky: uadn5zj

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/2304-uzemni-pracoviste-v-blovicich
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Blovicích
Hradišťská 3
336 01 Blovice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Blovicích
Hradišťská 3
336 01 Blovice
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Podatelna
pondělí 08,00 – 17,00
úterý 08,00 – 15,30
středa 08,00 – 17,00
čtvrtek 08,00 - 15,30
pátek 08,00 – 14,00
Telefonní čísla 371 510 111 (společná ústředna pro Územní pracoviště Plzeň-jih)
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail): podatelna2304@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy

Rozpočet monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72080043/prehled
Žádosti o informace

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani

Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Územního pracoviště v Blovicích, ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímají pověření zaměstnanci Územního pracoviště v Blovicích.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje Finanční úřad pro Plzeňský kraj.
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 za Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2022.

 1. počet podaných žádostí o informaci: 6
  počet odložených žádostí o informaci: 0 (odložena celá žádost)
  počet částečně odložených žádostí o informace: 0
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 (odmítnuta celá žádost)
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
  přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0
 5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 6. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  Počet stížností: 0
  Důvod podání: -
  Způsob vyřízení: -
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.

Zpracoval: Mgr. Šubrt
 

Ing. Roman Kasl v.r.
ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů