Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Táboře

Název Územní pracoviště v Táboře
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
Organizační řád FS ČR | Organizační struktura | Finanční správa ČR | O nás | Finanční správa (financnisprava.cz)
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Územní pracoviště v Táboře
Budějovická 2923
390 02 TÁBOR
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Územní pracoviště v Táboře Budějovická 2923 390 02 TÁBOR
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Podatelna:

Po 8:00 17:00
Út 8:00 15:30
St 8:00 17:00
Čt 8:00 15:30
Pá 8:00 14:00
Telefonní čísla 381 480 111 - ústředna
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy podatelna2212@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Jihočeský kraj za rok 2023
Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2023.
a. počet podaných žádostí o informaci: 8
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
    počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1
    počet odložených žádostí: 1
    počet žádostí vzatých zpět: 0
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 1
    počet odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o odmítnutí žádosti nebyla podána žádná žaloba, nebyl tedy vydán žádný rozsudek.
d. výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a z. č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 0

f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj neposkytl v roce 2023 žádnou zpoplatněnou informaci. 

     
    Zpracovala: Ing. Ludmila Kočová
    V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2024
    Ing. Martin Janeček
    ředitel