Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Metodika

Metodický pokyn sjednocující postup správce daně v řízení o vyloučení majetku z daňové exekuce.

Ke vzniku ručení podle ust. § 159 odst. 3 OZ není nutné, aby právnická osoba nejprve vyzvala odpovědného člena voleného orgánu k náhradě škody, kterou jí porušením povinnosti při výkonu funkce způsobil. 

Metodický pokyn upravuje postup správce daně v případě, kdy je předmětem daňové exekuce majetek ve společném jmění manželů anebo majetek dlužníka či manžela dlužníka, který se považuje za součást jejich společného jmění manželů.

Metodický pokyn upravuje postup správce daně v daňové exekuci v případě smrti člověka. Metodické řešení poskytuje správci daně pravidla, kdy a za jakých podmínek je na místě nařídit daňovou exekuci nebo v daňové exekuci po smrti daňového subjektu pokračovat, zda lze pokračovat v daňové exekuci proti dědici (dědicům) daňového subjektu, a kdy je třeba daňovou exekuci zastavit.

ve znění aktualizace účinné ke dni 1. 9. 2022

Metodika upravuje specifika prodeje lihu ve spotřebitelském balení v režimu volného daňového oběhu v dražbě v návaznosti na ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotný postup, konzultovaný s ČÚZK, ve věci povinnosti správce daně vyrozumět katastrální úřady dle ust. § 222 odst. 5 a § 231 odst. 4 daňového řádu.

Cílem této metodické pomůcky je seznámení s hlavními změnami vyplývajícími z novely občanského soudního řádu, realizované zákonem č. 139/2015 Sb., které se projeví ve vymáhání daní s účinností od 1. 7. 2015.

Významnou funkci při placení daní představují nástroje, jimiž může být zajištěna úhrada daně. Specifické postavení mezi těmito nástroji (zajišťovacími prostředky) má pak zajišťovací příkaz, který je upraven v § 167 – 169 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.