Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně pro rok 2024

4. 12. 2023

Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a pro zdaňovací období 2024 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Tiskopis (MFin 25 5241 vzor č. 13)
„Žádost podle § 35d odst. 5 ZDP o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“ - v tiskopisu byla odstraněna možnost podávat žádosti za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2024 a vyšší jménem plátcovy pokladny s ohledem na skutečnost, že k 1.1.2024 v rámci konsolidace veřejných rozpočtů došlo ke zrušení plátcových pokladen.

Tiskopis (MFin 25 5246 vzor č. 13)
„Žádost podle § 35d odst. 9 ZDP o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ - v tiskopisu byla odstraněna možnost podávat žádosti za zdaňovací období 2023 a vyšší jménem plátcovy pokladny s ohledem na skutečnost, že k 1.1.2024 v rámci konsolidace veřejných rozpočtů došlo ke zrušení plátcových pokladen.

Tiskopis (MFin 25 5457 vzor č. 27)
„Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – v tiskopisu byla odstraněna možnost uplatňovat slevu na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP – sleva byla zrušena v rámci konsolidace veřejných rozpočtů.
Tiskopis pro zdaňovací období 2024 (pro část zdaňovacího období 2024) nebude vydáván v listinné podobě. Aktuální tiskopis bude k dispozici na webových stránkách Finanční správy, v části „Daňové tiskopisy“, Databáze daňových tiskopisů po označení údaje Rok „2024“. Ke stažení jej poplatníci naleznou v části „tiskopis“ nebo je možné jeho přímé vyplnění v části „Interaktivní tiskopisy/Aplikace“.
Současně upozorňujeme, že poplatníci mohou pro zdaňovací období 2024 použít i starší vzory tohoto tiskopisu, které jsou k dispozici na finančních úřadech a jejich územních pracovištích.

Tiskopis (MFin 25 5459/1 vzor 28)
„Pokyny k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2023“ – v tiskopisu byly provedeny úpravy období, které se váží k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023.

Tiskopis (MFin 25 5460/A vzor č. 11)
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2024“ - v tiskopisu byla provedena aktualizace období.

Tiskopis (MFin 25 5460/1 vzor č. 28)
„Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – v tiskopisu byla provedena aktualizace zdaňovacího období. V Pokynech k vyplnění byly v části týkající se nároku na uplatnění daňového bonusu provedeny úpravy, které se vztahují k minimální mzdě.

Tiskopis (MFin 25 5490/1 vzor č. 23)
Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2023“ je povinnou přílohou Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 v tiskopise byla provedena aktualizace období.  V Pokynech tiskopisu v části 06 Kód obce (ZÚJ) byla aktualizována Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Součástí tohoto upozornění jsou aktualizované tiskopisy s barevně označenými úpravami.

Tiskopis (MFin 25 5460 vzor č. 32)
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2024“ – v tiskopisu byla provedena aktualizace období a odstraněna část týkající se „Soustavné přípravy na budoucí povolání poplatníka uplatněná jako sleva na dani (sleva na studenta) podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP pro snížení záloh na daň“. V souvislosti s touto úpravou bylo provedeno přečíslování řádků v Potvrzení.

DÁLE UPOZORŇUJEME, že Potvrzení o zdanitelných příjmech prozatím není konečnou verzí tohoto tiskopisu. Dodatečné úpravy tiskopisu se předpokládají v souvislosti s probíhajícím legislativním procesem vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří (například zřízení nového nástroje tzv. dlouhodobého investičního produktu – DIP), jehož součástí je i novela ZDP.

Ve zveřejněném tiskopisu jsou označeny modrou barvou řádky 10 (Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění) a 13 (Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění), které po dokončení legislativního procesu budou aktualizovány. V případě řádku 10 se bude jednat pravděpodobně o rozšíření na šest položek formou „podřádků“ a v případě řádku 13 se bude jednat o rozšíření textu. Aktualizovány budou také pokyny k vyplnění na zadní straně tiskopisu.

Termín zveřejnění aktualizovaného tiskopisu se bude odvíjet od dokončení legislativního procesu a veřejnost bude o změnách informována.