Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

13. 3. 2015

Pokud je daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáváno ve formátu XML, je možné přílohu přiznání – účetní závěrku podat ve formátu PDF, případně jiném formátu?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jakožto podání podle § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „DŘ“), lze podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, přičemž formát a struktura datové zprávy je stanovena pokynem D-349. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob povinen učinit pouze datovou zprávou. Bližší informace o způsobu podání jsou zveřejněny na stránce Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu. K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře lze využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO), dostupnou přes webové stránky Finanční správy České republiky v části „Daně elektronicky“ nebo též www.daneelektronicky.cz.

Elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníka účtujícího a sestavujícího účetní závěrku podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kterou jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí být údaje z účetní závěrky uvedeny ve „Vybraných údajích z Rozvahy“ a „Vybraných údajích z Výkazu zisku a ztrát“ a pouze Opis Přílohy účetní závěrky vložen jako tzv. E-příloha ve formátu např. pdf.

Dále z uvedeného vyplývá, že elektronické podání je povinnost činit pouze ve zveřejněném formátu a struktuře. Nejsou-li formát a struktura dodrženy např. tím, že Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty jsou přiloženy formou E-příloh ve formátu PDF, jedná se o vadu podání a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 DŘ.