Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací

2. 1. 2012

Zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo mimo jiné ke změně zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.), kterou dochází k zavedení darovací daně z emisních povolenek bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Předmětem daně darovací dle výše uvedeného zákona je bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektřiny v zařízení, které k 1. lednu 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a ve kterém probíhá z činností, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, pouze spalování paliv (dále jen „bezúplatně nabytá povolenka“) výrobcem elektřiny (§ 6 odst. 8 zákona č. 357/1992 Sb.).

V případě bezúplatně nabytých povolenek je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání k dani darovací do 31. března příslušného kalendářního roku. Součástí tohoto daňového přiznání je informace poplatníka o podílu výroby elektřiny a podílu výroby tepla na celkových emisích skleníkových plynů za kalendářní rok 2005 a následující roky (§ 21 odst. 9 zákona č. 357/1992 Sb.).

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. je poplatník povinen v přiznání k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro stanovení daně. Platným tiskopisem je formulář daňového přiznání MFin 5409/1- vzor č. 12, ve kterém kromě osobních údajů poplatník uvede v bodu 2 část E v řádku

  • 123 celkovou hodnotu bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny
  • 124 z řádku 123 hodnotu bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny osvobozených dle § 20 odst. 15 zákona č. 357/1992 Sb., přičemž od daně darovací je osvobozeno nabytí takového počtu bezúplatně nabytých povolenek, které odpovídá poměru průměrného množství vyrobené elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla k celkovému množství vyrobené elektřiny v letech 2005 a 2006

Informace k postupu při vyplnění daňového přiznání k dani darovací je rovněž obsažena v Pokynech k tomuto přiznání – tiskopis MFin 5406- vzor č. 12

Uvedený tiskopis je k dispozici na všech finančních úřadech, případně lze jej (ve formátu Adobe PDF) stáhnout z:

  • internetových stránek České daňové správy,
  • internetových stránek Ministerstva financí České republiky,

a vytisknout. Lze využít také možnosti interaktivního vyplnění.

Daň darovací vyměří místně příslušný finanční úřad platebním výměrem a daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru.

Přílohy