Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Evropská organizace daňových správ (IOTA)

14. 2. 2006

Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA)

IOTA (Intra-european Organization of Tax Administrations) - Evropská organizace daňových správ byla založena v říjnu roku 1996 sedmi daňovými správami evropských zemí, mezi nimiž byla i Česká republika. Posláním této organizace je zajištění spolupráce mezi daňovými správami v Evropě a podpora jejich rozvoje. Členem této organizace jsou daňové správy 42 zemí: Albánie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Island, Irsko, Jordánsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika Srbska (B & H), Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Srbsko, Velká Británie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina.

Nejvyšším orgánem IOTA je "Valné shromáždění", zasedá jednou ročně a schvaluje strategický plán pracovního programu organizace, stanovuje kritéria pro financování aktivit a schvaluje rozpočet této organizace na příští rok. Na "Valném shromáždění" je volen "Prezident IOTA, členové "Výkonného výboru" a "Výboru finančního auditu". Valné shromáždění je považováno za událost velkého mezinárodního významu, kterého se účastní cca 150 nejvyšších představitelů daňových správ z celého světa, zástupci Evropské komise a významných mezinárodních organizací (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF), Americká organizace daňových správ (CIAT), Asociace daňových správ Spojeného království (CATA), Centrum frankofonních daňových správ (Crédaf) a další).

Dalším nejvyšším orgánem IOTA je "Výkonný výbor". V současné době je "Výkonný výbor" složený ze 7 řádných členů IOTA. Výkonný výbor má pravomoc přijímat a rozhodovat o záležitostech, které jsou v přímé souvislosti s činností IOTA a zaujímá stanovisko k návrhům předložených členskými zeměmi IOTA.

Z organizačního hlediska je činnost IOTA zajišťována "Sekretariátem IOTA" v čele s "Výkonným sekretářem". Z odborného hlediska je činnost IOTA podporována speciálně vytvořeným orgánem, tzv. "Poradní komisí", která je složena z expertů daňových správ zemí IOTA.

IOTA se zabývá i publikační činností. Vydává časopis "TAX TRIBUNE", zaměřený na daňovou problematiku v daňových správách členských zemí.

Pracovní činnost IOTA se řídí "Pracovním programem", který poskytuje všem členům IOTA příležitost účastnit se akcí organizovaných IOTA zaměřených především na výměnu informací a zkušeností mezi daňovými správami na mezinárodní úrovni. Mezi nejčastější formu těchto aktivit patří organizování workshopů, seminářů, konferencí a konzultací.

V září roku 2003 byl na VII. Valném shromáždění IOTA zvolen ústřední ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství Ing. Mgr. Robert Szurman čestným "Prezidentem IOTA", čímž byla Česká republika již podruhé (poprvé v roce 2001) zvolena jako prezidentská země IOTA. V souladu se stanovami IOTA se tak Česká republika stala zemí, která pořádala VIII. Valné shromáždění této organizace, které se uskutečnilo ve dnech 14. - 16. června 2004 v Praze.

Webové stránky organizace IOTA: www.iota-tax.org.