Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023

21. 12. 2022 Tisková zpráva

Mgr. Hana Baráková Tisková mluvčí a ředitelka Odboru komunikace, Generální finanční ředitelství

V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

Od 1. ledna 2023 se ruší nejen evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tedy i povinnosti umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je poplatníci již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu).

„Evidující podnikatelé nemusí v souvislosti s ukončením evidence tržeb ve vztahu k Finanční správě činit žádné kroky. Není povinností poplatníka oznamovat správci daně skutečnost, že nepřijímá evidované tržby, ani v případě, že tyto tržby evidoval dobrovolně. Není třeba zneplatňovat certifikáty, protože všechny vydané certifikáty budou od 1. ledna 2023 automaticky neplatné,“ vysvětluje zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Poplatníkům, kterým byl povolen zvláštní režim a disponují bloky účtenek, zaniká povinnost je vracet.

Dosud vydaná povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném nebo zvláštním režimu pozbydou dnem nabytí účinnosti zákona (tedy od 1. ledna 2023) právní účinky. Neukončená řízení o žádostech o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném nebo zvláštním režimu budou ke dni nabytí účinnosti zákona zastavena. Stejný postup bude i u již vydaných rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

Finanční správa poplatníkům umožní po přechodnou dobu (do konce roku 2023) i nadále nahlížet na tržby zaslané do systému EET. Na tyto údaje je možné nahlížet v aplikaci Elektronická evidence tržeb a též je možné žádat o detailní výpisy tržeb. Od 1. ledna 2023 však nebude funkční příjem datových zpráv o tržbách, tzn., že k tomuto datu již nebudou údaje o zaslaných tržbách u Finanční správy zaevidovány, a to ani pro dobrovolně evidující poplatníky. Pokud poplatníci své přihlašovací údaje zapomněli či ztratili a nemohou se již přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb za účelem nahlížení na své údaje zaslané do systému EET, mohou ještě po přechodnou dobu (do konce roku 2023), požádat o nové autentizační údaje buď elektronicky na portálu MOJE daně (prostřednictvím formuláře Žádost o autentizační údaje do EET), nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů.

Jak již Finanční správa uvedla na svých webových stránkách dne 6. 12. 2022: v případě ukončení provozu příjmové strany (systému) EET již pokladní zařízení nenaváže spojení s příjmovou stranou EET. V praxi tedy může na straně pokladních zařízení docházet zejména k situacím obdobným výpadku internetového připojení, kdy bude pokladním zařízením vystavena účtenka obsahující kód PKP (podpisový kód poplatníka) místo kódu FIK (fiskální identifikační kód). Pokladní zařízení se bude opakovaně snažit zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě, ale pokladní zařízení již potvrzovací zprávu ze systému EET z důvodu vypnutí systému neobdrží.

Pokud pokladní zařízení disponuje funkcí, která umožňuje „vypnutí“ evidování tržeb, doporučuje Finanční správa na pokladním zařízení vypnutí této funkce, aby již nedocházelo k opětovné snaze o spojení se systémem EET. Na vypnutí systému EET ze strany Finanční správy však mohou jednotlivá pokladní zařízení reagovat rozdílně. V případě, že v souvislosti s ukončením systému EET dojde ke vzniku technických problémů, je vhodné konzultovat vzniklou situaci s dodavatelem konkrétního pokladního zařízení. Doporučujeme proto poplatníkům, aby se informovali u svého dodavatele, zda mohou v souvislosti s vypnutím systému EET nastat problémy s funkčností u jejich pokladních zařízení a jak tyto situace řešit.