Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Výběr některých daní je složitější

6. 9. 2011 Tisková zpráva

JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

„Výběr daní je ovlivněn několika zásadními faktory. Mantinely pro výběr daní jsou dány zejména právními předpisy, které jsou však vždy výsledkem politické dohody, čímž bohužel dochází k častým změnám a narůstá složitost celého systému,“ říká generální ředitel daňové správy Jan Knížek. „Dalším neméně důležitým faktorem je celosvětová hospodářská situace,“ dodává.

Česká daňová správa spravuje daně s různě složitým výběrem. Průměrná výtěžnost výběru daní v roce 2010 byla téměř 99 %, jak je uvedeno v níže uvedené tabulce daňových povinností a inkasa.

Druh příjmu Daňová povinnost
sl. 1
Inkaso
sl. 2
Rozdíl
sl. 2 - sl. 1
Výtěžnost
sl. 2 / sl. 1
DPH-daňová povinnost 507 763 500 446 -7 317 99
DPH-nadměrný odpočet a vracení daně -231 979 -230 865 1 115 100
DPH-celkem 275 784 269 582 -6 202 98
Daně spotřební-daňová povinnost -448 7 455 99
Daně spotřební-vracení daně 0 -1 -1
Daně spotřební celkem -448 6 454 99
Daň z příjmů právnických osob 115 368 114 746 -622 99
Daň z příjmů srážkou § 36 19 515 19 298 -218 99
Daň silniční 5 210 5 100 -110 98
Daň dědická 87 87 0 100
Daň darovací 137 138 2 101
Daň z převodu nemovitostí 7 299 7 453 153 102
Daň z příjmů fyz. osob z přiznání 10 439 7 987 -2 452 77
Daň z příjmů fyz. osob - záv. činnost 111 491 111 842 352 100
Daň z nemovitostí 8 671 8 747 76 101
Ostat. příjmy, odvody a poplatky 2 288 3 487 1 199 152
CELKEM NOVÉ DANĚ 555 840 548 472 -7 368 99
Daň z příjmů obyvatelstva -1 1 3 -110
Ostatní zruš. daně -133 3 136 -2
CELKEM STARÉ DANĚ -135 4 139 -3
CELKEM 555 706 548 477 -7 229 99

Poznámka: Hodnoty jsou v mil. Kč a součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé mil. Kč.

Projekt Jednoho inkasního místa vyvolal u části veřejnosti obavy, že sloučením výběru daní a veřejnoprávního pojistného klesne výběr zejména sociálního pojištění, u kterého je v současné době úspěšnost výběru skoro stoprocentní. Rovněž tak se v médiích objevily články, ve kterých je zpochybňován postup územních finančních orgánů při své činnosti, např. při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále, a rovněž i znepokojující zprávy o tom, že daňová správa neumí daně vybírat.

Česká daňová správa, kterou reprezentuje v letošním roce 15 268 zaměstnanců, se nemůže s těmito ničím nepodloženými domněnkami, které jsou veřejnosti podsouvány a vyvolávají vzrůstající obavy a nespokojenost, ztotožnit.

Česká daňová správa a jí prováděný výběr daní se dá srovnávat s ostatními pouze tam, kde je porovnatelná složitost výběru. Úspěšnost výběru sociálního pojištění se dá srovnat pouze s výběrem daně z příjmů ze závislé činnosti, kde je úspěšnost výběru daňovou správou téměř stoprocentní.
Je sice pravdou, že u daní se složitým výběrem je výtěžnost o něco málo nižší  (např. u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (OSVČ) byla v roce 2010 výtěžnost přibližně 77 %), nicméně tato skutečnost je zapříčiněna jednak složitostí právních norem a jejich četnými změnami, ale zejména vynalézavostí některých skupin daňových poplatníků ve snaze hledat a využít skulin v obsáhlých právních předpisech. Tyto osoby sice daň přiznají, ale nezaplatí ji, a při jejím vymáhání vyjde najevo, že nemají žádný majetek, který by v rámci daňové exekuce mohl být použit na úhradu dlužné daně. Takovému jednání se daňová správa intenzivně snaží včas předcházet tím, že v rámci analyticko-vyhledávací činnosti usiluje o odhalení potenciálních rizikových oblastí či daňových subjektů „Daňová správa klade velký důraz na výběr především rizikových daňových subjektů, u kterých existuje reálný předpoklad nesplnění zákonných povinností, a při následných četných cílených kontrolách využívá e auditních metod práce, které umožňují efektivně realizovat kontrolu,“ řekl generální ředitel daňové správy. Jako naprosto zásadní se v této oblasti projevila i spolupráce s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí, což vedlo k rozkrytí nezákonného jednání mnoha daňových subjektů.

Česká daňová správa každý rok vydává informaci o své činnosti, která je veřejně dostupná na internetových stránkách české daňové správy  www.financnisprava.cz . V informaci jsou podrobně popsány veškeré údaje ze všech úseků činnosti daňové správy. „Za loňský rok vybrala daňová správa na daních celkem 548 mld. Kč a v rámci daňových kontrol doměřila na všech daních celkem 8,3 mld. Kč, tedy o 3,6 mld. Kč více než v roce 2009, a snížila daňovou ztrátu v celkové výši 2,1 mld. Kč,“ uvedl Jan Knížek.

K pozitivním výsledkům kontrolní činnosti minulého roku určitě přispěla zatím nejúspěšnější celostátní kontrolní akce daňové správy zaměřená na kontrolu obchodování s pohonnými hmotami, která pokračuje i v letošním roce. „Kontrola obchodníků s pohonnými hmotami je jedním z mnoha nástrojů, kterými se snažíme předcházet daňovým únikům,“ říká Jan Knížek. Přínosem v boji proti daňovým únikům je také stále užší spolupráce s celní správou, mezinárodní spolupráce daňových správ zemí Evropské unie a nemalou měrou rovněž i spolupráce s dalšími zahraničními daňovými správami.

„V letošní roce jsme již zabránili možným daňovým úniků v řádech miliard korun,“ uvedl závěrem generální ředitel české daňové správy.