Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů fyzických osob a vznik přeplatku

13. 2. 2018 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu.

Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která začíná běžet až po vyměření daně. Aktuálně podávaná přiznání k dani z příjmů budou vyměřena ke dni 3. dubna 2018. Nebude-li důvod k zahájení postupu k odstranění pochybností a následující den začne třicetidenní lhůta běžet, uplyne dnem 3. května 2018. Takže v případě, že na základě včas podaného přiznání k dani z příjmů vznikne vratitelný přeplatek, bude poplatníkovi nejpozději do 3. května vrácen. Upozorňujeme, že za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu.

Na žádost poplatníka nelze vrátit přeplatek, který vznikne později než po 60 dnech od podání žádosti. Upozorňujeme, že nelze při podání přiznání za zdaňovací období roku 2017 použít nové ustanovení § 38zf, zákona o dani z příjmů, dle kterého podá-li poplatník daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost o přeplatek jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Finanční úřad dále upozorňuje poplatníky, kteří jsou u správce daně registrováni, tedy obdrželi „Osvědčení o registraci“, že jsou povinni určit k vrácení přeplatku jeden z bankovních účtů uvedených v registraci.

Pokud bude registrovaný daňový subjekt žádat o vrácení přeplatku na účet, který v registračních údajích neoznámil (správce daně jej nemá v registru), je nezbytné, aby uvedený účet zaregistroval do doby vzniku přeplatku. Registraci podléhají účty, na nichž jsou soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti a jsou využívány k ekonomické činnosti. Za tím účelem poplatník podá u správce daně tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“, který nalezne na www.financnisprava.cz v nabídce Daňový portál – Elektronická podání pro FS – Elektronické formuláře – Registrace – Oznámení o změně registračních údajů nebo Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních tiskopisů – Skupina tiskopisů – Registry – Daň z příjmů fyzických osob.

V případě, že má poplatník u správce daně registrovaný účet, nemůže požadovat vrácení vratitelného přeplatku poštovním poukazem nebo na jiný neregistrovaný účet.