Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob

29. 3. 2016

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu. Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která začíná běžet až po vyměření daně. Aktuálně podávaná přiznání k dani z příjmů budou vyměřena ke dni 1. dubna 2016 a následující den začne tato lhůta běžet, takže uplyne dnem 2. května 2016. V případě, že na základě včas podaného přiznání k dani z příjmů vznikne vratitelný přeplatek, bude poplatníkovi do této lhůty vrácen. Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu.

Finanční úřad dále upozorňuje poplatníky, kteří jsou u správce daně registrováni, tedy obdrželi „Osvědčení o registraci“, že jsou povinni určit k vrácení přeplatku jeden z bankovních účtů uvedených v registraci.

Pokud bude registrovaný daňový subjekt žádat o vrácení přeplatku na účet, který v registračních údajích neoznámil (správce daně jej nemá v registru), je nezbytné, aby tak učinil do doby vzniku přeplatku. Registraci podléhají účty, na nichž jsou soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti a jsou využívány k ekonomické činnosti. Za tím účelem poplatník podá u správce daně tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“, který nalezne na www.financnisprava.cz v nabídce Daňový portál – Elektronická podání pro FS – Elektronické formuláře – Registrace – Oznámení o změně registračních údajů nebo Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních tiskopisů – Skupina tiskopisů – Registry – Daň z příjmů fyzických osob.

V případě, že poplatník má u správce daně registrovaný účet, nemůže požadovat vrácení vratitelného přeplatku poštovním poukazem nebo na jiný neregistrovaný účet.