Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Generálního finančního ředitelství na závěry kontroly NKÚ

8. 11. 2021

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil kontrolní závěr týkající se hospodaření Generálního finančního ředitelství (GFŘ) s peněžními prostředky a majetkem státu v letech 2018 až 2019. Generální finanční ředitelství konstatuje, že závěry v tiskové zprávě NKÚ neodrážejí skutečnosti zjištěné v rámci kontrolní akce a následné komplexní závěry NKÚ, uvedené v kontrolním protokolu ve znění námitek, tudíž výrazně zkreslují výsledky kontroly. Důkazem k tomuto tvrzení je skutečnost, že kontrolní protokol NKÚ ve znění námitek neshledal pochybení GFŘ v takovém rozsahu, aby uplatnil jakékoliv sankční postihy z důvodu porušení rozpočtové kázně, naopak konstatuje, že je seznatelné nastavení systému řízení při správě majetku a zjevné procesy řídící kontroly.

1/ GFŘ při stanovování výše nájemného porovnávalo prostory, které se výrazně lišily jak výměrou, tak i lokalitou a využitím. 
GFŘ je příslušné k hospodaření s majetkem státu v téměř 200 objektech v rámci celé České republiky. Ve všech kontrolovaných smlouvách byla doložena řídící kontrola, jejíž součástí bylo kvalifikované stanovení ceny obvyklé za pronájem dočasně nepotřebných prostor. Regionální podmínky jsou mnohdy jen stěží porovnatelné s lokalitou a předmětem využití se shodnými nebo obdobnými prostory, neboť se v dané lokalitě nevyskytují. Je tedy nezbytné obvyklé ceny nájemného stanovit na základě dostupných zdrojů s přihlédnutím ke specifičnosti prostor v budovách Finanční správy. Všechny tyto zdroje byly zdokumentovány v rámci řídící kontroly.

GFŘ konstatuje, že ani v tomto případě neuzavírá NKÚ v kontrolním zjištění výsledkem, který by svědčil o výrazném porušení pravidel při hospodaření s majetkem státu. 

2/ V letech 2019 a 2020 GFŘ převedlo do optimalizovaného režimu 33 územních pracovišť, z nichž ani u jednoho nedošlo k očekávané úspoře.
GFŘ k tomu uvádí, že predikovaná úspora, kterou GFŘ uvedlo v rámci projektu optimalizace územních pracovišť, vychází z předpokladu plného dokončení projektu převedením optimalizovaných pracovišť do příslušnosti k hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento proces v současné době není dokončen, tudíž nelze konstatovat, že očekávaná úspora nebyla naplněna.

3/ NKÚ doporučuje znovu vyhodnotit situaci a zvážit optimalizaci počtu územních pracovišť finančních úřadů vedoucí k hospodárnému vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu. 
K informaci NKÚ, který doporučuje znovu vyhodnotit situaci a zvážit optimalizaci územních pracovišť, je Finanční správa toho názoru, že optimalizace územních pracovišť, a to v obou jejích vlnách, byla provedena v souladu s účelným, hospodárným a efektivním nakládáním s rozpočtovými prostředky. Cesta k jejímu provedení vedla přes řadu osobních jednání se zástupci starostů jednotlivých obcí, Svazem měst a obcí, a jednání proběhla i na půdě Poslanecké sněmovny. Z původního cíle projektu, kterým byla redukce počtu pracovišť, došlo na základě rozhodnutí Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ČR ke změně účelu projektu stanovením optimalizace režimu územních pracovišť s vybranými činnostmi Finanční správy. Shodně tento proces dokumentuje i závěr NKÚ v kontrolním protokolu, když konstatuje, že změnou cíle došlo k nemožnosti naplnění očekávaných přínosů projektu. 

Reakce na další zjištění:

Právní předchůdce GFŘ uzavřel smlouvy o nájmu s omezenou možností výpovědi
Právní předchůdce GFŘ, finanční ředitelství, byla do roku 2011, kdy jejich kompetence převzalo GFŘ, oprávněna uzavírat nájemní vztahy s komerčními subjekty z titulu účetní jednotky, kterými do roku 2010 byla, a odpovědnost za soulad s právními předpisy nesl ředitel finančního ředitelství.

GFŘ v roce 2017 rozhodlo o vyhotovení komplexní analýzy smluvních závazků nájemních vztahů, v rámci níž byly zhojeny právní nedostatečnosti účinných nájemních smluv, uzavřených před rokem 2011, nebo proběhla navazující jednání s pronajímateli za účelem eliminace rozporných ustanovení smluv. Ve většině případů se podařilo najít zhojení a nápravu v souladu s platnými právními předpisy. 

GFŘ pořizovalo vozidla, aniž ověřovalo jejich reálnou potřebu
GFŘ při pořizování obnovy vozidel vycházelo ze stanovených pravidel na obnovu vozidel při zohlednění odborně stanovených kritérií nájezdu kilometrů a stáří vozidel. GFŘ konstatuje, že nelze souhlasit s paušálním závěrem, že nebyla ověřována reálná potřeba pořízení. Před každým výdajem na pořízení byla provedena analýza stavu vozidel a návrh na obnovu vyhodnocením výše uvedených kritérií.

GFŘ dokladovou inventurou nezjistilo skutečný stav
GFŘ k tomuto konstatuje, že vzhledem k počtu inventarizovaných závazků je tento nález NKÚ marginální a jednalo se o ojedinělou administrativní chybu, navíc v procesní fázi dílčích protokolů. V závěrečné inventarizační zprávě již došlo k nápravě.