Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Odvolací finanční ředitelství

Název Odvolací finanční ředitelství
Důvod a způsob založení Zřízeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným orgánem je Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/OR_FS_UZ_D8_P2.pdf

Kontaktní spojení Telefon: +420 542 191 100
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Masarykova 427/31, 602 00 Brno 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykova 427/31, 602 00 Brno

Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin

Úřední hodiny podatelny:
pondělí, středa:  8:00 - 17:00 hodin


Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy
Telefonní čísla +420 542 191 100
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
ID datové schránky: xjsn2gp
podatelna5000@fs.mfcr.cz - tato podatelna není prioritně určena pro daňová podání. 
Podání mohou být učiněna i prostřednictvím internetu s tím, že takto učiněná podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došla správci daně, potvrzena nebo opakována písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. 
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin

Úřední hodiny podatelny:
pondělí, středa:  8:00 - 17:00 hodin

Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ")

a) Počet podaných žádostí o informace: 19
- počet odložených žádostí o informace: 10
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
- počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace: 11

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3

c) Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: -

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: -

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
      - počet stížností: 1
    - důvody podání: namítáno nevyřízení části žádosti
    - způsob vyřízení: potvrzení postupu povinného subjektu (žádost byla plně vyřízena)

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- webová stránka povinného subjektu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/5000-odvolaci-financni-reditelstvi 
- ID datové schránky povinného subjektu: xjsn2gp
- daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.financnisprava.cz
- úřední hodiny: pondělí: 8:00 – 17:00
                                středa: 8:00 – 17:00

V Brně dne 28. 1. 2022
Mgr. Petr Moll

 

 

Výroční zpráva za rok 2020 podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ")

a) Počet podaných žádostí o informace: 14
   - počet odložených žádostí o informace: 2
   - počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 3
   - počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace: 2

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

c) Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: -

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: -

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
   - počet stížností: 1
   - důvody podání: nespokojenost stěžovatele s obsahem sdělení povinného subjektu
   - způsob vyřízení: postup povinného subjektu potvrzen nadřízeným orgánem

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
   - webová stránka povinného subjektu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/odvolaci-financni-reditelstvi
   - ID datové schránky povinného subjektu: xjsn2gp
   - daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.financnisprava.cz
   - úřední hodiny:  pondělí: 8:00 – 17:00
                               středa: 8:00 – 17:00
- omezený provoz v průběhu roku 2020 v důsledku mimořádných opatření k prevenci šíření nemoci COVID 19:
                              pondělí: 8:00 – 13:00 
                              středa: 12:00 – 17:00

V Brně dne 10. 2. 2021
Mgr. Petr Moll, Ing. Bc. Veronika Dvořáková 

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů