Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sazebník úhrad

Generální finanční ředitelství podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 4. 2017 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

 1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):
  Černobílá:
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 1,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,00 Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 - 1,50 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 - 2,50 Kč        

  Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

 2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
  • CD ROM, DVD ROM - 8,00 Kč
  • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

  Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 3. Náklady na odeslání informací (1 ks):
  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

  V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

 4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
  • Za každou započatou hodinu práce referenta - 320,00 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Forma úhrady:

Hotově – v pokladně orgánu Finanční správy České republiky
Převodním příkazem – na číslo účtu dle následující tabulky:

Bankovní účty pro příjmy za poskytování informací:

Úřad Příjmový účet Variabilní
symbol
Generální finanční ředitelství 19-11122011/0710 10670
Odvolací finanční ředitelství 19-8024621/0710 10650
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 19-98029011/0710 10620
Finanční úřad pro Středočeský kraj 19-8024111/0710 10621
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 19-4129231/0710 10622
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 19-3724311/0710 10623
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 19-3724311/0710 10624
Finanční úřad pro Ústecký kraj 19-8028411/0710 10625
Finanční úřad pro Liberecký kraj 19-8028411/0710 10626
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 19-4822511/0710 10627
Finanční úřad pro Pardubický kraj 19-4822511/0710 10628
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 19-8024621/0710 10629
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 19-8024621/0710 10630
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 19-8028761/0710 10631
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 19-8028761/0710 10632
Finanční úřad pro Zlínský kraj 19-8024621/0710 10633
Specializovaný finanční úřad 19-98029011/0710 10640

Variabilní symbol = číslo zákona a číslo orgánu Finanční správy České republiky (Generálního finančního ředitelství / Odvolacího finančního ředitelství / finančního úřadu) v informačním systému

Variabilní symbol bude žadateli sdělen příslušným povinným subjektem.
Územní pracoviště v působnosti daného finančního úřadu obdrží příjmy za poskytování informací na účet daného finančního úřadu uvedený v tabulce výše.

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím ), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Tento sazebník se stanovuje od 1. dubna 2017 pro Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.

Aplikační služby