Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Postup při vyřizování podání

Na orgány finanční správy je možno se obracet s podáními dle následujících právních předpisů:

1.) Obecné náležitosti podání dle správního řádu

§ 37 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.
 • Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
 • Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 • Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.
 • V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb.) . Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

2.) Obecné náležitosti podání v daňových věcech

§ 70 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

 • „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem výše uvedeným, je možno je učinit za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik.“
 • Podání se činí u příslušného správce daně. Má-li podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, vyzve správce daně toho, kdo podání učinil, aby označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví.

3.) Náležitosti podání žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím

žádost podle §§ 13 a 14 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

 • ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, není - li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje - li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně,
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil, pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu,
 • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 • právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla,
 • adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, povinný subjekt vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li povinný subjekt o odmítnutí žádosti, poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku
 • lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů o 10 dnů a o prodloužení lhůty musí být žadatel vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Další typy podání:


1.) podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:


 • odvolání podle § 81 správního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní předpis jinak;
 • žádost o obnovu řízení podle § 100 správního řádu, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se účastník dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do 3 let od právní moci rozhodnutí,
 • stížnost podle § 175 správního řádu - dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany, podává se u správního orgánu, který vede řízení a musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení,

2.) podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu:


 • odvolání podle § 109 správního řádu lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí,
 • návrh na povolení obnovy řízení podle § 117 daňového řádu - návrh na povolení obnovy řízení lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodech obnovy řízení,
 • stížnost podle § 261 daňového řádu - dotčené osoby mají právo obracet se na správce daně se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správce daně, neposkytuje-li daňový řád jiný prostředek ochrany,

3.) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


 • odvolání podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od oznámení rozhodnutí a odvolání se podává u povinného subjektu; o odvolání rozhoduje nadřízený orgán,
 • stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost, a to do 30 dnů ode dne:
 • doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace,
 • doručení sdělení o odložení žádosti z důvodů, že informace se nevztahují k jeho působnosti (bylo podáno nepříslušnému subjektu),
 • doručení částečné informace, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • doručení oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací,
 • uplynutí lhůty nebo prodloužené lhůty pro poskytnutí informace; o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán,

4.) podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním


 • petice podle § 5 zákona o právu petičním - musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat, státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout a je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.
Všechna podání lze podat mj. v úředních hodinách písemně v podatelně nebo ústně do protokolu.
Rozhodnutí a vyřízená podání se doručují dle příslušných právních předpisů - při ústním jednání nebo jiném úkonu, elektronicky (prostřednictvím datové schránky), úřední osobou pověřenou doručováním nebo jiným orgánem, o němž to stanoví zákon.

 

Příjem a postup při vyřizování stížností, peticí, podnětů, oznámení a ostatních podání v orgánech finanční správy:

Příjem a postup při vyřizování stížností podle správního řádu

 1. Přijímat stížnosti jsou povinny všechny orgány a všechny útvary orgánů finanční správy. Kontaktní údaje orgánů finanční správy jsou veřejně dostupné na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz.
 2. Stížnost je možné podat
  • písemně,
  • ústně,
  • datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky,
  • datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, kterou je orgán způsobilý přijmout, pokud je toto podání do pěti dnů ode dne, kdy došlo příslušnému orgánu, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v předešlých bodech,
  • stížnosti v elektronické podobě je možno podávat též na elektronickou adresu korupce@fs.mfcr.cz.
 3. Útvar orgánu finanční správy provede o přijetí ústně podané stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, písemný záznam. Záznam obsahuje zejména datum vyhotovení, v případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; fyzická osoba v případě podání souvisejícího s její podnikatelskou činností uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování; v případě právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, výstižný obsah stížnosti, poznámku o připojených přílohách, vlastnoruční podpis stěžovatele (odepření podpisu se zaznamená v záznamu), jméno, příjmení, pracovní zařazení a podpis zaměstnance, který záznam vyhotovil. Odmítne-li stěžovatel záznam podepsat, poznamená se to v písemném záznamu. Stejnopis písemného záznamu se stěžovateli vydá na jeho žádost.
 4. Stížnost, jejíž vyřízení patří do působnosti jiného správního orgánu, přijímací orgán finanční správy bezodkladně postoupí usnesením místně a věcně příslušnému správnímu orgánu a stěžovatele o této skutečnosti uvědomí. V dokumentu uvede, kdy a kým byla stížnost podána, její stručný obsah, důvody, proč se orgán finanční správy považuje za nepříslušný pro její vyřízení, a důvody, které vedly k závěru, že správní orgán, kterému se věc postupuje, je v této věci příslušným správním orgánem.
 5. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. Zákonnou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v průběhu vyřizování stížnosti zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Vyřizující věcně příslušný útvar orgánu finanční správy o prodloužení lhůty informuje stěžovatele, včetně uvedení důvodů, na jejichž základě je lhůta prodlužována.
 6. Při prošetřování stížnosti se věcně příslušný útvar orgánu finanční správy řídí zásadami dokazování upravenými správním řádem. Zpravidla je k obsahu stížnosti vyslechnut i ten, proti němuž stížnost směřuje, popř. je vyrozuměn o existující stížnosti. Pokud je nutné doplnit stížnost, lze stěžovatele vyslechnout, popř. předvolat, nelze jej však předvést. V předvolání je nutno stěžovatele upozornit, že jeho nedostatečná součinnost může vést k odložení stížnosti. Uložení pořádkové pokuty je vyloučeno. Je-li stížnost odložena z důvodu neposkytnutí součinnosti stěžovatele, je o tom stěžovatel informován.
 7. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v zákonné nebo prodloužené lhůtě vyrozuměn s tím, že je informován, zda stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou. V odůvodnění je uvedeno vypořádání veškerých bodů stížnosti nebo námitek stěžovatele. V případě neuznání jednotlivých bodů stížnosti nebo námitek stěžovatele, je nutno uvést důvody, kterými byla tato tvrzení vyvrácena, a úvahy, které vedly k jejich vyhodnocení.
 8. Je-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je věcně příslušný útvar orgánu finanční správy povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a přijatých opatřeních k nápravě vyřizující útvar učiní záznam do spisu. Stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, pokud o to požádal.
 9. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, má právo požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti (dále jen „žádost o přešetření stížnosti“).
 10. Nadřízený správní orgán má povinnost přešetřit způsob vyřízení stížnosti v přiměřené lhůtě. Dojde-li nadřízený správní orgán k závěru, že žádost o přešetření stížnosti je důvodná nebo částečně důvodná, bude výsledkem přešetření pokyn podřízenému správnímu orgánu, jaká opatření k nápravě svého postupu má přijmout.
 11. Pokud nadřízený správní orgán shledá žádost o přešetření stížnosti nedůvodnou a z jejího obsahu je zřejmé, že se jedná o opakovanou stížnost, upozorní stěžovatele ve vyřizujícím dokumentu, že každé další podání v téže věci, které nebude obsahovat nové skutečnosti, které nebyly v době prošetřování stížnosti známé, bude bez dalšího založeno, aniž by o tom byl stěžovatel vyrozuměn. Takováto další podání jsou vkládána do spisu souvisejícího s původní stížností bez dalšího opatření s poznámkou, že nové skutečnosti neobsahují.

Příjem a postup při vyřizování petic

 1. Za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním se považuje podání (žádost, návrh, stížnost), které je písemné a obsahuje jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. V případě, že petici podává petiční výbor, písemné podání obsahuje jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat (dále jen „podatel petice“).
 2. Petici adresovanou orgánu finanční správy je orgán povinen přijmout. Nepatří-li přijatá petice do působnosti finanční správy, přijímací orgán finanční správy ji postoupí do 5 dnů ode dne doručení příslušnému správnímu orgánu a v téže lhůtě vyrozumí o jejím postoupení podatele.
 3. Petice projednávají a vyřizují věcně příslušné útvary orgánů finanční správy.
 4. Věcně příslušný útvar orgánu finanční správy je povinen obsah přijaté petice řádně posoudit a do 30 dnů ode dne přijetí petice písemně odpovědět podateli petice. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Ve vyřizujícím dokumentu věcně příslušný útvar uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Příjem a postup při vyřizování podnětů, oznámení a ostatních podání

 1. Orgány finanční správy jsou povinny přijímat podněty, oznámení nebo ostatní podání, která nejsou stížností, ale mají obdobný obsah, a nejsou peticí (dále jen „ostatní podání“).
 2. Ostatní podání je možné podat
  • písemně,
  • ústně,
  • datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky,
  • datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, kterou je orgán způsobilý přijmout,
  • ostatní podání je možno podávat též na elektronickou adresu korupce@fs.mfcr.cz.
 3. Ostatní podání, jehož vyřízení patří do působnosti jiného správního orgánu nebo příp. jiného subjektu, vyřizující útvar orgánu finanční správy bezodkladně postoupí k vyřízení tomuto správnímu orgánu nebo příp. jinému subjektu. V dokumentu se uvede, kdy a kým bylo ostatní podání učiněno, kdy bylo přijato, jeho stručný obsah, důvody, proč se finanční správa považuje za nepříslušný orgán pro jeho vyřízení, a důvody, které vedly finanční správu k závěru, že správní orgán, příp. jiný subjekt, kterému se věc postupuje, je v této věci příslušný k vyřízení.
 4. Je-li známá totožnost a doručovací adresa podatele ostatního podání (nejedná-li se o anonymní podání), jehož vyřízení patří do působnosti jiného správního orgánu nebo jiného subjektu, je věcně příslušný útvar povinen informovat podatele ostatního podání o jeho postoupení.
 5. Ostatní podání vyřizují věcně příslušné útvary ve lhůtě do 60 dnů od doručení, nevyžaduje-li její prošetření lhůtu delší.
 6. Je-li známa totožnost a doručovací, případně e-mailová adresa podatele ostatního podání, věcně příslušný útvar jej vyrozumí o způsobu vyřízení jeho podání.
 7. Ostatní podání, která neobsahují dostatek údajů potřebných k identifikaci jejich podatele (anonymní podání) se vyřizují pouze v případě, že obsahují konkrétní údaje o porušování právních nebo vnitřních předpisů či jiné závažné skutečnosti.
 8. Má-li podatel ostatního podání za to, že ostatní podání, které podal, nebylo řádně vyřízeno, má právo požádat nadřízený orgán o přešetření způsobu vyřízení ostatního podání. Pro postup vyřízení žádosti o prošetření platí obdobně bod 6. a přiměřeně postup uvedený u stížností (bod 9. – 11.).

Související předpisy

Aplikační služby