Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Zlínský kraj

Název

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa třída Tomáše Bati
761 86 Zlín
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí 8:00 – 17:00 hod.
Středa  8:00 – 17:00 hod.

PODATELNA:
Pondělí    8:00 – 17:00 hod.
Úterý      8:00 – 15:30 hod.
Středa     8:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek   8:00 – 15:30 hod.
Pátek      8:00 – 14:00 hod.
Telefonní čísla spojovatelka 577 617 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Zlínský kraj za rok 2021

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2021:

Počet podaných žádostí o informaci: 9
Počet odložených žádostí: 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.:  0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:  0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Odloženo bylo z důvodu, že požadované informace nespadají do působnosti povinného subjektu. Nadřízený orgán postup povinného subjektu potvrdil. 0
                                                                                                             Ing. Milan Voznica v. r.
                                                                                                            ředitel finančního úřadu