Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Děčíně

Název Územní pracoviště v Děčíně
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení podatelna2503@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podávání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Řetězová 1369/2a
405 39 Děčín
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Řetězová 1369/2a
405 39 Děčín
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř.          8.00 - 17.00 hod.
Út.,Čtv.          8.00 - 15.30 hod.
Pá                  8.00 - 14.00 hod.

Telefonní čísla 412 592 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet
http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593


Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Územního pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín.
 Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele Územního pracoviště v Děčíně.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyřizuje Finanční úřad pro Ústecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

 

 

 

 

Č. j.: 10154/22/2500-11450-508374

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím nebo InfZ“) tímto Finanční úřad pro Ústecký kraj zveřejňuje výroční zprávu za rok 2021 v oblasti poskytování informací.

 

Finanční úřad pro Ústecký kraj jako správní úřad, do 31. 12. 2012 zřízen dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů jako Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, a od 1. 1. 2013 zřízen dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 InfZ.

 

A.        Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí

 

Celkový počet podaných žádostí o informace byl v roce 2021 12, z čehož bylo:

 

1 žádost odložena,

2 žádosti odmítnuty,

2 žádosti částečně odmítnuty.

 

 

B.        Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí

           

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 1.

 

 

C.        Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

 

V roce 2021 nebyl vydán rozsudek, který by se týkal působnosti povinného subjektu.

 

 

D.        Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

 

Finančním úřadem pro Ústecký kraj nebyly v roce 2021 poskytnuty výhradní licence.

 

 

E.        Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností

 

            Počet stížností: 0.

 

 

F.         Další informace vztahující se k uplatňování InfZ

 

další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,

webová stránka povinného subjektu: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz,

daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz

úřední dny - podatelna:

pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod.

úterý, čtvrtek 8:00 – 15:30 hod.

pátek 8:00 – 14:00 hod.

 

 

V Ústí nad Labem dne 11. ledna 2022

 

                                                                                                                          Ing. Jan Havlíček 

                                                                                                                      ředitel finančního úřadu