Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

49/04.05.05

4. 5. 2005

Výklad pojmu osobní automobil ve smyslu § 4, odst. 3, písm. f) zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

Předkládá:

Mgr. Milan Tomíček, daňový poradce, č. osvědčení 1026

1. Popis problematiky

Dle §75, odst. 2 ZDPH nemá plátce „nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu, a to i při pořizování formou finančního pronájmu a při technickém zhodnocení osobního automobilu podle zvláštního právního předpisu“.

Osobní automobil je pro účely DPH zcela jasně definován v §4, odst. 3, písm. f) ZDPH jako „dopravní prostředek, který má v osvědčení o registraci zapsanou kategorii osobní automobil M1 nebo M1G,“ .

Toto ustanovení se dále odvolává pouze na vyhlášku č. 341/ 2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Tato vyhláška v příloze 7 definuje přesnou podobu tohoto osvědčení o registraci. V tomto osvědčení o registraci se uvádí povinně pouze druh vozidla, ale již se zde neuvádí jeho kategorie.

Jestliže tedy jakýkoli osobní automobil nemá v tomto osvědčení uvedenu jednu z výše zmíněných kategorií, respektive nemá zde uvedenu žádnou, nesplňuje tento automobil definici uvedenou v §4, odst. 3, písm. f) ZDPH, a tudíž nemůže být pro účely DPH považován za osobní automobil. U takového automobilu je možno si při jeho pořízení obecně uplatnit nárok na odpočet daně.

2. Závěr

Osobní automobil, který nemá v osvědčení o registraci uvedenu kategorii M1 nebo MIG, respektive nemá zde uvedenu žádnou kategorii, není pro účely DPH považován za osobní automobil, a tudíž je možno si při jeho pořízení obecně uplatnit nárok na odpočet daně.

 

Stanovisko MF:

MF zásadně nesouhlasí se závěrem předkladatele.

Náležitosti technického osvědčení stanoví příloha č. 7 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. (dále jen „vyhláška“), která je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon“).

V ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona je uvedeno, že přihláška k registraci musí obsahovat údaj o druhu a kategorii silničního motorového vozidla.

V ustanovení § 4 odst. 4 písm. f) zákona se uvádí, že nutným údajem pro registraci vozidla je uvedení jeho kategorie. Rozdělení osobních automobilů (jako druhu) do kategorií M1 a M1G je uvedeno v příloze k zákonu.

Až na základě registrace silničního motorového vozidla je vystaveno technické osvědčení k tomuto vozidlu. Způsob jeho vyplňování je uveden v příloze č. 18 vyhlášky. Povinnou náležitostí technického osvědčení je druh i kategorie vozidla. Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, jedná se sice o platné, ale neúplné technické osvědčení.

Závěr:

Nelze souhlasit s názorem, že pouhá absence povinného údaje (kategorie) v technickém osvědčení zakládá nárok na odpočet daně u osobních automobilů.

Pokud v daňovém řízení nastane skutečnost, že daňový subjekt nemá v technickém osvědčení uvedenu kategorii vozidla, je nutné, aby v rámci dokazování prokázal skutečný stav věci a nechal chybějící údaj doplnit v souladu s platným zákonem a vyhláškou.

 

V Praze dne 27.7.2005

 

Ing. Dana Trezziová
Náměstkyně ministra