Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

48/04.05.05

4. 5. 2005

Výklad pojmu služeb, přímo vázaných na dovoz ve smyslu § 69, odst. 3 zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

Předkládá:

Mgr. Milan Tomíček

 

1. Popis problematiky

Přestože otázka přepravy již byla v průběhu loňského roku na KOOV diskutována, následující problematika zůstala mimo rámec tehdejšího příspěvku. Dle § 69, odst. 1 ZDPH jsou od daně osvobozeny služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, ale pouze za podmínky, že jsou tyto služby zahrnuty do základu daně dováženého zboží ve smyslu § 38 ZDPH.

V odst. 3 téhož paragrafu jsou pak specificky osvobozeny „služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle §12, odst. 2….“ .

§12, odst. 2 ZDPH definuje místo plnění u dovozu zboží, které má „při vstupu na území Evropského společenství postavení dočasně uskladněného zboží nebo je umístěno do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu, nebo je propuštěno do celního režimu uskladnění v celním skladu......nebo transit...“.

Vzhledem k pozici České republiky absolutní většina zboží je dopravena do tuzemska v režimu transit, tudíž se na tyto dovozy zboží uplatní právě odstavec 3 paragrafu 66 ZDPH jako ustanovení, které je ustanovením speciálním vůči odstavci 1 téhož paragrafu.

Otázka, kterou je nutno vyřešit, je vymezení pojmu služeb přímo vázaných na dovoz zboží. Konkrétně se jedná o dvě následující otázky.

1. Odst. 1 používá termín „služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu“, odst. 3 již používá pouze termín „služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží“, nerozlišuje tedy přepravu zboží při dovozu a služby vázané na dovoz.

Vzhledem k charakteru samotné přepravy jako služby přímo související s dovozem je však dle mého názoru možno dovodit, že služby přímo vázané na dovoz zahrnují i samotnou přepravu.

Rovněž je tento výklad možno opřít o ustanovení článku 15, odst. 13 Šesté směrnice, který tuto otázku řeší a který explicitně zmiňuje i přepravní služby jako služby osvobozené.

2. ZDPH nedefinuje termín služeb přímo vázaných na dovoz zboží. V rámci výše zmíněného příspěvku bylo odsouhlaseno, že služby typu nakládky a vykládky jsou přímo navázány na dovoz zboží. V praxi se však vyskytují různé názory na to, zda za takové služby je možno považovat i služby celních deklarantů, kteří zajišťují propuštění zboží např. do volného oběhu.

Dle mého názoru jsou i tyto služby nedílnou součástí a podmínkou při dovozu zboží a jeho propuštění např. do volného oběhu, tudíž se jedná o služby přímo vázané na dovoz zboží (nehledě na to, že předmětem těchto služeb není nějaká přímá fyzická manipulace se zbožím), a i tyto služby je při splnění podmínek stanovených v § 69 ZDPH možno osvobodit od DPH.

2. Závěr

Přepravní služby při dovozu zboží, které je na území České republiky dopraveno v jednom z režimů uvedených v §12 ZDPH, jsou osvobozeny od daně bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zahrnuty do základu daně při propuštění zboží do volného oběhu. Dané zboží nemusí být vůbec ani do režimu volného oběhu propuštěno.

Služby spočívající v zajišťování celních formalit (ukončování různých režimů, navrhování zboží do režimů) při dovozu zboží jsou osvobozeny od daně ve smyslu §69 ZDPH. Toto se netýká služeb, které jsou osvobozeny dle §51 ZDPH.

 

Stanovisko MF ČR:

Souhlasné stanovisko s návrhem předkladatele příspěvku.

 

V Praze dne 27.7.2005

 

Ing. Dana Trezziová
Náměstkyně ministra