Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

15/23.02.05

23. 2. 2005

Uplatňování DPH u loterií a jiných podobných her provozovaných sázejícím po telefonu po 1.1. 2005

Předkládá:

Ing. Radek Lančík, daňový poradce, č. osvědčení 910

 

Cílem je přispět ke sjednocení výkladu při provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím telefonu po 1.1.2005.

1. Právní vymezení

Loterijní společnost provozuje loterie a jiné podobné hry pomocí technickýchzařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek, ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu. Vklad je výše vsazené částky sázejícím uskutečněný prostřednictvím telefonu.

V případě, že sázející poskytne vklad prostřednictvím telefonu, musí telekomunikační společnost, v souladu se smlouvou uzavřenou mezi loterijní společnost a telekomunikační společností, částku vyúčtovanou sázejícímu převést ve výši 100% loterijní společnosti, neboť se jedná o vklad sázejícího do hry provozované loterijní společností. Telekomunikační společnosti je v tomto případě pouze v roli výběrčího dluhu a na základě smlouvy uzavřené s loterijní společností pak telekomunikační společnost převádí loterijní společnosti vsazené částky sázejícím uskutečněné prostřednictvím telefonu, protože z této smlouvy vyplývá, že telefonické hovory uskutečněné sázejícím právě na telefonní číslo 906xxxx jsou vklady do hry patřící loterijní společnosti, která tyto loterie a jiné podobné hry provozuje.

V případě, že by sázející prostřednictvím telefonu vsadil např. 20,- Kč - což je cena za telefonický hovor uskutečněný sázejícím na telefonní číslo 906xxx, a telekomunikační společnost by loterijní společnosti nepřevedla 20,- Kč, nýbrž pouze 16,81 Kč, protože částku 3,19 Kč by musela odvést svému místně příslušnému finančnímu úřadu jako DPH na výstupu, sázející by byl poškozen. Vsazená částka 3,19 Kč během sázení prostřednictvím telefonu by se sázejícímu ztratila, nehledě na ustanovení § 2 písm. j) zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které předpokládá, že se výhra vypočítává z výše vkladů. Pak by zde vznikl problém, zda výši vkladu vsazeného sázejícím do hry prostřednictvím telefonu se rozumí částka 20,- Kč, anebo částka 16,81 Kč, kterou telekomunikační společnost převede loterijní společnosti po snížení o DPH na výstupu ve výši 3,19 Kč.

Musím poznamenat, že podle ustanovení § 1 odst. 1, 5 a 7 zákona o loteriích se loterií nebo jinou podobnou hrou rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se nezaručuje, přičemž loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány, a účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (sázející) může být jen fyzická osoba, která v souladu s herním plánem uhradila vklad (sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Jestliže v herním plánu je uvedena výše vkladu 20,- Kč, potom není možné, aby vklad sázejícího do hry v hotovosti činil 20,- Kč a vklad sázejícího do téže hry bezhotovostně (uskutečněný prostřednictvím telefonu) by činil 16,81 Kč, přestože tento sázející také vsadil 20,- Kč. V takovém případě by vklad nebyl sázejícím uhrazen v souladu s herním plánem a loterijní společnosti by hrozila pokuta podle ustanovení § 48 odst. 1 zákona o loteriích a jiných podobných hrách za provozování hry v rozporu s herním plánem, nehledě na to, že sázejícímu, který do hry bezhotovostně prostřednictvím telefonu vsadil 20,- Kč, by se výhra vypočítávala z výše vkladu 16,81 Kč, což nedává smysl.

Ve výše popsaném případě by tedy telekomunikační společnosti neměla z částky přijaté od sázejícího jako jeho vklad uskutečněný prostřednictvím telefonu do hry provozované loterijní společností, kterou převede loterijní společnosti,odvádět DPH na výstupu (ve zkoumaném případě ve výši 3,19 Kč), neboť z hlediska vztahu mezi telekomunikační společností a loterijní společností nedochází (kromě výběru dluhu – viz dále) k uskutečnění zdanitelného plnění a převod peněžních prostředků od sázejícího do loterijní společností tedy představuje vklad do hry osvobozený od uplatňování DPH na výstupu podle ustanovení § 60 zák. č. 235/2004 Sb.: "Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování loterií a jiných podobných her, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami".

Z pohledu telekomunikační společnosti je proto třeba říct, že částku vyúčtovanou/vyfakturovanou sázejícímu, musí telekomunikační společnost převést ve výši 100% loterijní společnosti, a nebude z této částky odvádět DPH na výstupu svému místně příslušnému finančnímu úřadu, neboť z hlediska vztahu mezi telekomunikační společností a sázejícím se nejedná o služby poskytnuté sázejícímu telekomunikační společností, ale o vklad sázejícího ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) zákona o loteriích a jiných podobných hrách uskutečněný prostřednictvím telefonu, na který se vztahuje osvobození od uplatnění DPH na výstupu podle ustanovení § 60 zák. č. 235/2004 Sb..

Telekomunikační společnost bude vyúčtovávat loterijní společnosti odměnu za službu, která spočívá ve výběru dluhu (vkladu sázejícího) pro loterijní společnost ve výši 100% na základě smlouvy uzavřené mezi telekomunikační společností a loterijní společností, případně za zprostředkování spočívající v činnosti směřující k přijetí vkladu do hry mezi loterijní společností a sázejícím, neboť jak již bylo řečeno bude telekomunikační společnosti v tomto případě v roli výběrčího. Tato odměna bude u telekomunikační společnosti podléhat uplatnění DPH na výstupu ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 písm. u) a ustanovení § 60 zákona č. 235/2004 Sb., protože se sice jedná o službu související s provozováním loterií a jiných podobných her, avšak tato služba je pro provozovatele (loterijní společnost) zajišťovaná jinou osobou (telekomunikační společností).

Jinými slovy řečeno to znamená, že služby poskytované provozovatelem loterií a jiných podobných her související s provozováním loterií a jiných podobných her, které si provozovatel - loterijní společnost - zajišťuje sám, nepodléhají odvodu DPH na výstupu, a za tyto služby se považují služby uvedené v ustanovení § 4 odst. 4 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, kde se provozování loterií a jiných podobných her chápe jako: "Činnost směřující k uvedení loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních, finančních, technických a dalších služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her a jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy".

2. Shrnutí

Provozování loteriích a jiných podobných her je osvobozeno od uplatňování DPH na výstupu, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami, bez možnosti nároku na odpočet DPH na vstupu. To platí i pro loteriiní společnosti provozující hry po telefonu.

V případě, že sázející poskytne vklad do hry prostřednictvím telefonu, jedná se plněním pro loterijní společnosti, které je osvobozeno od uplatňování DPH na výstupu ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 235/2004 Sb.. Telefon je zde pak pouze prostředkem sloužícím k uskutečnění vkladu sázejícím, a proto telekomunikační společnost nebude při účtování telekomunikačního poplatku sázejícímu uplatňovat DPH na výstupu.

Telekomunikační společnost je jen prostředníkem (výběrčím) mezi sázejícím a loterijní společností, a zajišťuje výběr dluhů (ve formě vkladů) a převod peněz, které jsou plněním pro loterijní společnosti. Za tuto službu obdrží telekomunikační společnost sjednanou odměnu od loterijní společnosti na základě smlouvy uzavřené mezi telekomunikační společností a loterijní společností, u této odměny uplatní telekomunikační společnost DPH na výstupu, ale loterijní společnost si nebude moci tuto DPH uplatnit jakožto nárok na odpočet DPH na vstupu, neboť toto přijaté plnění souvisí s plněními osvobozenými od daně na výstupu bez nároku na odpočet.

3. Návrh řešení

Doporučuji po projednání na Koordinačním výboru publikovat.

 

Stanovisko MF:

Souhlas za předpokladu, že příslušná částka je v plné výši operátorem převáděna jako vklad loterijní společnosti a poskytnutí telekomunikační služby je účtováno jako samostatné zdanitelné plnění. V tomto případě je vklad dle § 60 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně.

 

V Praze dne 23. února 2005

 

Ing. Yvona L e g i e r s k á
náměstkyně ministra financí