Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Základní informace

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Obecná lhůta pro podání žádosti uplynula dne 2. 8. 2021.

Cílem zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021“ nebo „ZoKB“), je zmírnit dopady související s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení a poskytnout těm, kteří byli těmito dopady zasaženi, podporu sloužící ke kompenzaci z toho plynoucích hospodářských následků.

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 do jisté míry navazuje na předchozí právní úpravu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, zároveň však reaguje na aktuální vývoj epidemické situace a z toho plynoucí potřeby společnosti, mimo jiné i v návaznosti na plánované změny v oblasti podpůrných dotačních programů.

Nový kompenzační bonus sdílí s dosavadními kompenzačními bonusy základní právní povahu a řadu parametrů, jakož i převážnou většinu procesního rámce, proto nový zákon, který výše uvedené předpisy nahrazuje, fakticky přebírá řadu jejich ustanovení.

Tak jako dosud lze aktuální úpravu vztáhnout na osoby samostatně výdělečně činné (část A této informace), resp. na společníky malých společností s ručením omezeným (část B této informace). Další skupinou dotčených subjektů, na které zákon pamatuje, jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru (část C této informace).

Za zásadní změny, které nová úprava přináší, lze považovat zejména změnu ve vymezení předmětu kompenzačního bonusu a s tím související rozšíření okruhu příjemců podpory, dále úpravu výše poskytované podpory či existenci možnosti vzniku nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví v případě osoby samostatně výdělečně činné či společníka společnosti s ručením omezeným, a to za specifických (příznivějších) podmínek.