Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Základní informace

Obecná lhůta pro podání žádosti uplynula dne 16. 4. 2021.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete zde.

Informace ke kompenzačnímu bonusu
pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními přijatými orgány státní správy
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Cílem zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o KB“), je zmírnit dopady událostí související se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (část A této informace), resp. na společníky malých společností s ručením omezeným (část B této informace), jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena současnými opatřeními orgánů státní správy v souvislosti s výskytem koronaviru, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání bezprostředně v důsledku uvedených opatření. Stejně tak je cílem zmírnit též dopady týkající se osob samostatně výdělečně činných, resp. společníků malých společností s ručením omezeným, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm subjektům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními státních orgánů, nebo dopady týkající se osob, které vykonávají činnost v prostorách těchto subjektů.

Další skupinou dotčených subjektů, na které zákon pamatuje, jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro opatřeními státních orgánů přímo zasažené zaměstnavatele (část C této informace).

V konkrétní rovině je cíleno v první řadě na zákazy a omezení vyplývající z opatření orgánů státní správy. Zejména se jedná o činnosti uvedené v Usneseních vlády (viz Usnesení č. 958, 995, 996, 1021, 1079, 1103, 1113, 1116, 1142), dále je možné je nalézt i v dalších aktech či předpisech orgánů veřejné správy, jako jsou opatření Ministerstva zdravotnictví (Mimořádné opatření MZ č.j.: MZDR 20581/2020), krajských hygienických stanic aj.

Dalším relevantním okruhem opatření jsou opatření přijatá jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou jejich poskytovatelem poskytovány zdravotní či sociální služby. Zařízením sociálních služeb se rozumí zařízení vymezené v § 24 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zařízením zdravotních služeb se rozumí zařízení, ve kterém jsou poskytovány zdravotní služby dle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Příkladem takovéhoto druhu opatření může být závazné rozhodnutí ředitele domova pro seniory či zřizovatele nemocnice reagující na aktuální situaci a vládní doporučení, spočívající typicky v omezení vstupu do prostor zařízení a z toho plynoucího vyloučení možnosti poskytování určitých služeb (např. kadeřnických, pedikérských apod.)*.

* Dále v jednotlivých částech textu se pro zjednodušení operuje pouze s termínem „opatření orgánu státní správy“, neboť se jedná o nejčastější druh opatření, nicméně zde uvedené principy platí obdobně i ve vztahu k dalším opatřením vymezeným v tomto odstavci.

 

Obecná lhůta pro podání žádosti uplynula dne 16. 4. 2021.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete
zde.

Obecná lhůta pro podání žádosti uplynula dne 16. 4. 2021.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete
zde.

Obecná lhůta pro podání žádosti uplynula dne 16. 4. 2021.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete
zde.

Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů).

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů).