Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022

20. 12. 2022

Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č.  586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022. 

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY:

 • Zvýšení základní slevy na poplatníka

  Na základě zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, se zvýšila sleva na poplatníka z částky 27 840 Kč (platné pro rok 2021) na částku 30 840 Kč (pro rok 2022), viz § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

  Účinnost 1.1.2022.

 • Osvobození příjmů z jednorázového odškodnění v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice

  Do zákona o daních z příjmů byl doplněn nový druh příjmů fyzických osob osvobozený od daně, uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) bod 6. Jedná se o příjem, který byl vyplacen na základě zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.

  Účinnost 1.1.2022.

 • Osvobození příjmů z jednorázového odškodnění, které bylo vyplaceno státem osobě sterilizované v rozporu s právem 

  Do zákona o daních z příjmů byl doplněn nový druh příjmů fyzických osob osvobozený od daně, uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) bod 5. Jedná se o příjem, který byl vyplacen na základě zákona č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Oprávněná osoba má nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky 300 tis. Kč za nezákonnou sterilizaci provedenou od 1.7.1966 do 31.12.2012.

  Účinnost 1.1.2022.

 • Nová sleva na dani za zastavenou exekuci

  Na základě novely exekučního řádu č. 286/2021 Sb., byla do zákona o daních z příjmů zavedena nová sleva na zastavenou exekuci, viz § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení se daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části.

  Účinnost 1.1.2022.

 • Úprava osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty

  Nově se v § 4 odst. 1 písm. zl) zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby upravuje osvobození příjmu od daně plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. Tuto úpravu v zákoně o daních z příjmů ovlivnil zákon č. 353/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle přechodných ustanovení se toto nové osvobození použije na dluhopisy s datem emise ode dne 1.10.2021.

  Účinnost 1.1.2022. 

 • Daňová podpora nízkoemisních vozidel.

  Novelou č. 142/2022 Sb., byl novelizován zákon o daních z příjmů. Tato novela, která se týká daňové podpory nízkoemisních vozidel přeřadila do 2. odpisové skupiny dobíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridních vozidel a snížila hodnotu nepeněžního příjmu zaměstnance, který může využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny na 0,5 % vstupní ceny. Finanční správa dne 30.6.2022 vydala Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou lze nalézt na adrese:
  Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

  Účinnost 1.7.2022. Podle přechodných ustanovení lze užít již za celé zdaňovací období roku 2022.

 • Přijaté zákony v souvislosti s válkou na Ukrajině a dopady do zákona o daních z příjmů

  1. Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

   • V § 6 zákona č. 66/2022 Sb., je stanovena humanitární dávka pro každého uprchlíka z Ukrajiny po dobu prvních pěti měsíců. Tento příjem je osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.
   • Podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., náleží příspěvek pro solidární domácnost fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. Z daňového pohledu je příspěvek osvobozeným příjmem příjemce podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů. Finanční správa vydala dne 22. 3.2022 k danému informaci, kterou je možné nalézt na adrese:
    Příspěvek pro solidární domácnost | Novinky 2022 | Novinky | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)
  2. Samostatný daňový zákon na podporu Ukrajiny

   Jedná se o zákon č. 128/2022 Sb., účinný od 28.5.2022, který umožní odečíst z daňového základu dary poskytnuté Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamních neziskových organizací. Fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně. Finanční správa vydala dne 13.5.2022 (aktualizováno dne 30.6.2022) informaci k prokazování darů v souvislosti s válkou na Ukrajině, zveřejněná na internetové adrese:
   Informace k prokazování poskytnutí daru na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 • Mimořádné odpisy hmotného majetku

  Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byly opětovně zavedeny mimořádné odpisy, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se rozšiřuje možnost využít mimořádné odpisy i na majetek pořízený až do 31.12.2023. Znamená to, že je možné za období roku 2022 uplatnit mimořádné odpisy i na majetku pořízeném v průběhu roku 2022.

 • Přijatý zákon o jednorázovém příspěvku na dítě s dopadem do zákona o daních z příjmů

  Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě vyplácely Úřady práce České republiky žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč. Z hlediska zákona o daních z příjmů se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i). Příspěvek náleží dítěti, tudíž podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů nebude tento jednorázový příspěvek na dítě započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky. Finanční správa informovala o této problematice dne 2.9.2022 na internetové adrese:
  Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 • Nepřímá novela zákona o daních z příjmů ve věci příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

  Nepřímou novelou zákona o daních z příjmů je zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který opětovně zavedl (za období do 28.2.2022) poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačka) s tím, že podle § 8 uvedeného zákona je tento příspěvek osvobozen od daně.