Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

1. 2. 2022

Generální finanční ředitelství vydává informaci k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblastí daní a některé další zákony, a kterým je s účinností od 1. 1. 2021 umožněno účetním jednotkám, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky, využití zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku, kdy tyto účetní jednotky mohou požádat správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu místo účetní jednotky.

S účinností od 1. 1. 2021 je novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), zákonem č. 609/2020 Sb. umožněno účetním jednotkám, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky, využití zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku, kdy tyto účetní jednotky mohou požádat správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu místo účetní jednotky.

Tato nová možnost zveřejnění účetních závěrek by měla nezanedbatelným způsobem přispět ke snížení administrativní zátěže a odstranění duplicity při odevzdávání stejných formulářů vícero orgánům veřejné moci, kdy účetní jednotky každoročně odevzdávají své účetní závěrky finanční správě jako přílohu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a současně mají povinnost stejné účetní informace zakládat do sbírky listin veřejného rejstříku.

Nová právní úprava zakotvená v ustanovení § 21b zákona o účetnictví normuje možnost předávat účetní závěrku více subjektům státní správy prostřednictvím jednoho podání, kterým je daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Podle přechodného ustanovení k § 21 zákona o účetnictví se tato nová právní úprava poprvé použije na předání účetní závěrky, která je přílohou daňového přiznání (dodatečného daňového přiznání) a je sestavena za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021.

Využití tohoto způsobu předání účetní závěrky je realizováno formou přílohy k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob platného pro zdaňovací období započatá v roce 2021, konkrétně pak tiskopisem Přílohy k položce 11 I. oddílu daňového přiznání s označením 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1 „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“.

S ohledem na to, že účetní závěrka a žádost o její předání je přikládána jako příloha, tj. nedílná součást daňového přiznání, vztahují se na toto podání obecná pravidla daňového řádu. K tomuto úkonu v souvislosti s účetní závěrkou není tudíž potřeba udělit speciální plnou moc, postačuje plná moc zahrnující rozsah pro podání daňového přiznání (dodatečného daňového přiznání) k dani z příjmů.

Obligatorním požadavkem pro vyřízení žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je elektronická forma podání daňového přiznání včetně všech jeho příloh, a to ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů. Dále se pak ve smyslu § 21b zákona o účetnictví nesmí jednat o daňové přiznání nepřípustné a shodně s § 138 daňového řádu se podle § 21b odst. 4 zákona o účetnictví nepřihlíží k podání, dojde-li k jeho nahrazení opravným daňovým přiznáním. K předání účetní závěrky nedojde též v případě, nebudou-li odstraněny vady podání spočívající ve skutečnosti, že nebylo učiněno způsobem stanoveným v § 21b zákona o účetnictví.

Splňuje-li podání všechny stanovené podmínky, předá správce daně z příjmů prostřednictvím informačních systémů veřejné správy účetní závěrku rejstříkovému soudu ke zveřejnění ve sbírce listin. Předání proběhne výhradně v rozsahu určeném účetní jednotkou, resp. daňovým subjektem. Přitom zůstává zcela na odpovědnosti účetní jednotky, zda rozsah přiložených dokumentů požadovaných k předání do sbírky listin odpovídá rozsahu povinnosti, která jí plyne ze zákona o účetnictví.

Povinnost účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku je splněna, nebo částečně splněna, již okamžikem, kdy bylo podání učiněno u příslušného správce daně z příjmů.