Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Závazné posouzení u daní z příjmů (editační povinnost) od 1.1.2008

21. 12. 2007

Dne 16.10.2007 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění mimo jiné i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Podle novely ZDP je od 1.1.2008 rozšířen okruh oblastí u kterých je poplatník oprávněn požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něho vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, v případech stanovených zvláštním daňovým zákonem.

Informace k závaznému posouzení vybraných daňových důsledků

Dne 16.10.2007 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění mimo jiné i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Podle novely ZDP je od 1.1.2008 rozšířen okruh oblastí u kterých je poplatník oprávněn požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něho vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, v případech stanovených zvláštním daňovým zákonem.

Předmět závazného posouzení

Od 1.1.2008 je nově rozšířen předmět závazného posouzení o:

  1. způsob rozdělení výdajů nebo nákladů ke zdanitelným příjmům ( § 24a ZDP )
  2. stanovení poměru výdajů nebo nákladů spojených s provozem nemovitost (§ 24b ZDP)
  3. technické zhodnocení (§ 33a ZDP)
  4. projekt výzkumu a vývoje (§ 34a ZDP)

Doposud byl předmětem závazného posouzení odečet ztráty od základu daně (§ 38na ZDP) a posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (§38nc ZDP).

Žádost o závazné posouzení

Poplatník je oprávněn podat žádost o závazné posouzení svému místně příslušnému správci daně. Žádost musí obsahovat všechny povinné náležitosti uvedené v ZDP.

Poplatek za závazné posouzení

Každý předmět závazného posouzení podléhá samostatně správnímu poplatku ve výši 10 000,- Kč dle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) splatným současně s podáním žádosti.
Správnímu poplatku nepodléhá žádost o závazné posouzení odečtu ztráty od základu daně (§ 38na ZDP).

Pro jaká období lze žádat o závazné posouzení

Daňový subjekt může závazného posouzení využít pro posouzení skutečností, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, tedy skutečností, které doposud neměly vliv na vyměřenou daňovou povinnost. Rozhodnutí může být vydáno maximálně na tři zdaňovací období.

Posuzování podkladů pro rozhodnutí o závazném posouzení

Závazné posouzení nemá charakter úkonu směřujícího ke stanovení nebo ověření správnosti daňové povinnosti. Uvede-li poplatník v žádosti o závazné posouzení veškeré povinné náležitosti, pak správce daně rozhodne na základě předložených podkladů.

Rozhodnutí o závazném posouzení

Předmětem závazného posouzení není daň ani příslušenství daně. Proto vůči rozhodnutím o závazném posouzení není přípustné odvolání ani nelze uplatnit mimořádné opravné prostředky podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“). Rozhodnutí o závazném posouzení lze uplatňovat jen pro období, u kterých dosud neuplynula prekluzivní lhůta pro vyměření daně ve smyslu § 47 ZSDP resp. § 38r ZD