Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Společné zdanění manželů v otázkách a odpovědích

21. 6. 2006

A) INFORMACE NA WEBU MF O SPOLEČNÉM ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Mohu někde na webových stránkách Ministerstva financí nalézt bližší informace o společném zdanění manželů?

Na internetových stránkách České daňové správy na: Společné zdanění manželů a Ministerstva financí – na adrese: www.mfcr.cz byla zveřejněna souhrnná informace k problematice společného zdanění manželů.

B) FORMULÁŘ KE SPOLEČNÉM ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Na jaké internetové adrese najdu formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005 pro společné zdanění manželů?

Formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005 č.25 5405 MFin 5405 vzor č.12 (dále jen „daňové přiznání“) a příslušné pokyny k vyplnění č.25 5405/1 MFin 5405/1 vzor č.13 jsou zveřejněny na: vyměřovací řízení . Z této nabídky si vyberete jednotlivé části formuláře podle toho, jaké přílohy musíte vyplnit. V případě společného zdanění manželů v každém případě vyplníte základní část a přílohu č. 5. Ostatní přílohy vyplníte podle druhu a zdroje Vašeho příjmu.

Při společném zdanění manželů vyplní přílohu č. 5 jeden z manželů a oba tuto přílohu přiloží ke svému daňovému přiznání?

Při společném zdanění manželů každý z manželů vyplní a podá své daňové přiznání, tj. základní část daňového přiznání , příslušnou přílohu podle druhu zdanitelného příjmu (pouze pro kterou má věcnou náplň) a přílohu č. 5 daňového přiznání. V příloze č.5 daňového přiznání vyplní údaje ve sloupci „poplatník“ jeden z manželů a ve sloupci „manžel/ manželka“ vyplní údaje za druhého z manželů.

C) VZOROVÝ PŘÍKLAD KE SPOLEČNÉMU ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Letos budu poprvé vyplňovat daňové přiznání a to za rok 2005. Kde bych sehnal vzorový příklad vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Na internetových stránkách České daňové správy je zveřejněno vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005:
Vzorový příklad.

Za minulé zdaňovací období jsem měl příjmy ze zdrojů z ČR i ze zahraničí, u kterých jsem použil metody vyloučení dvojího zdanění v příloze č.3. Za zdaňovací budu mít obdobné příjmy ze zdrojů v ČR i ze zahraničí a současně chci využít společné zdanění manželů. Jak na to?

Na internetových stránkách České daňové správy je zveřejněno vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005 pro vaši kombinací příjmů ze zdrojů z České republiky i ze zdrojů zahraničí podle §38f zákona o daních z příjmů.
Modelový příklad.

D) ČÍSLA ÚČTŮ FINANČNÍCH ÚŘADŮ

Podávám daňové přiznání za rok 2005 společně s manželkou. Současně s tím žádám o převedení mého přeplatku na nedoplatek na dani manželky. Kde najdu čísla účtů jednotlivých finančních úřadů?

Čísla účtů jednotlivých finančních úřadů jsou na: čísla bankovních účtů finančních úřadů

E) MANŽELÉ PŘI UPLATNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Za jakých podmínek lze uplatnit společné zdanění manželů?

Výpočet daně ze společného základu daně (dále jen "společné zdanění manželů") mohou podle ustanovení § 13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) uplatnit manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2 zákona o daních z příjmů a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Tyto podmínky musí splnit nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění. Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně podle zákona o daních z příjmů. Přitom platí, že společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě.

Lze uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že jsme uzavřeli sňatek až 31.12. 2005 a vyživujeme dítě z předchozího manželství?

Za předpokladu, že jste manželé a v domácnosti, vyživujete alespoň jedno dítě ( ve Vašem případě dítě z předchozího manželství tj.dítě druhého z manželů), můžete použít institutu společného zdanění manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů, a to i když podmínka uzavření manželství byla splněna poslední den zdaňovacího období.

Jsme manželé a vyživujeme v domácnosti dvě děti, manželka je na mateřské dovolené a nemá žádné příjmy, můžeme uplatnit § 13a?

Společné zdanění manželů podle §13a zákona o daních z příjmů si můžete uplatnit i v případě, že jeden z manželů ve zdaňovacím období (poprvé za rok 2005) neměl žádné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu.

Žijeme s družkou ve společné domácnosti, můžeme uplatnit společné zdanění manželů?

Společné zdanění manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů uplatnit nemůžete. Institut společného zdanění manželů byl vytvořen pro podporu rodin s dětmi a mohou jej využít pouze manželé vyživující alespoň jedno dítě v domácnosti.

Můžeme uplatnit společné zdanění manželů v případě, že jsme se v průběhu zdaňovacího období rozvedli?

Pokud se manželé v průběhu zdaňovacího období rozvedou, nelze uplatnit společné zdanění manželů, neboť nesplní podmínku uvedenou v ustanovení § 13a odst. 6 zákona o daních z příjmů, podle které podávají daňové přiznání oba manželé.

Můžeme uplatnit společné zdanění manželů v případě, že jsme se rozvedli v lednu 2006, tzn. ještě před podáním daňového přiznání?

Podle ustanovení § 13a odst. 6 zákona o daních z příjmů společné zdanění manželů uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud nebudete manželé v době podání daňového přiznání, institut společného zdanění manželů nelze uplatnit .

F) VÝŽIVOVANÉ DÍTĚ PŘI UPLATNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Co se rozumí pod pojmem vyživované dítě?

Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je nezletilým dítětem. Pokud je zletilým dítětem, je považováno za vyživované až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a soustavně se připravuje na budoucí povolání (příprava na budoucí povolání se posuzuje podle § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Dále je vyživovaným zletilým dítětem dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

G) NAROZENÍ DÍTĚTE A UPLATNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Lze uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že se dítě narodilo až 31.12. 2005?

Za předpokladu, že jste manželé a v domácnosti vyživujete alespoň jedno dítě, můžete použít společné zdanění manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů, a to i když podmínka vyživovaného dítěte byla splněna v poslední den zdaňovacího období.

H) STUDIUM DÍTĚTE A UPLATNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Jsme manželé a v roce 2005 jsme vyživovali dceru, která s námi žije ve společné domácnosti. Dcera ukončila v červnu studium na vysoké škole.Můžeme uplatnit §13a?

Ustanovení § 13a zákona o daních z příjmů stanoví podmínku, podle které manželé vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti nejpozději poslední den zdaňovací období. To znamená alespoň jeden den nejpozději však 31.12. Ve Vašem případě jste splnili jednu z podmínek pro uplatnění společného zdanění manželů tím, že jste vyživovali dceru šest měsíců ve zdaňovacím období.

I) DOMÁCNOST PRO ÚČELY SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Jak je definována domácnost pro účely společného zdanění manželů?

Definice domácnosti je uvedena v ustanovení § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Žijeme s manželem ve společné domácnosti, ve které vyživujeme nezletilé dítě, ale každý máme jiné trvalé bydliště . Můžeme si uplatnit společné zdanění manželů?

Pro možnost uplatnění společného zdanění manželů není rozhodující trvalé bydliště manželů (může být rozdílné), ale splnění podmínky společné domácnosti (§115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Další podmínky pro uplatnění společného zdanění manželů jsou uvedeny v § 13a zákona o daních z příjmů .

J) KDY NELZE UPLATNIT SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Kdy nelze uplatnit společné zdanění manželů?

Společné zdanění manželů nelze uplatnit v případech, kdy má alespoň jeden z manželů povinnost uplatnit minimální základ daně podle § 7c zákona o daních z příjmů (pro rok 2005 činí minimální základ daně částku 107 300 Kč) nebo má-li alespoň jeden z manželů daň stanovenou paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů nebo pokud alespoň jeden z manželů vypočítává daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období podle §14 zákona o daních z příjmů nebo u výpočtu příjmů spolupracujících osob podle §13 zákona o daních z příjmů, tj. je-li alespoň jeden z manželů spolupracující osobou anebo on rozděluje příjmy a výdaje na spolupracující osobu, kterou samozřejmě nemusí být jen druhý z manželů nebo alespoň jeden z manželů uplatňuje slevu na dani z příslibu investiční pobídky nebo má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb zákona o daních z příjmů (při prohlášení nebo zrušení konkursu).

K) VLASTNÍ PŘÍJMY MANŽELA(KY) PŘI UPLATNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Lze si při společném zdanění manželů snížit základ daně na vyživovanou manželku žijící s poplatníkem v domácnosti o částku 21 720 Kč, pokud tato manželka nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 2005 částku 38 040 Kč. Co se těmito vlastními příjmy manželky rozumí pokud manželka podává přiznání, v němž uplatňuje podíl na společných příjmech?

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že manželka ze společného zdanění nepřebírá podíl na příjmech manžela. Jejím základem daně je polovina společného základu daně tvořeného součtem dílčích základů daně podle §6 až §10 upravených podle § 5 a §23 u obou manželů sníženého o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele (viz § 13a odst.6 zákona o daních z příjmů).
Pokud manželka nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 2005 částku 38 040 Kč, může si manžel odpočet ve výši 21 720 Kč (resp. 43440 Kč je-li držitelkou průkazu ZTP/P) uplatnit. Vlastními příjmy manželky se přitom rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období 2005 nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem), včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně.
Do vlastního příjmu manželky se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo pro účely daně z příjmů se považuje za příjem druhého z manželů.

L) PŘÍJMY ZE ZDROJŮ V ZAHRANIČÍ A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Můžeme uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že má manžel příjmy ze zahraničí?

Předmětem daně jsou příjmy ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí. Za předpokladu, že jste manželé a v domácnosti vyživujete alespoň jedno dítě, můžete použít společné zdanění manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů.

M) NEREZIDENT A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Může společné zdanění manželů uplatnit i daňový nerezident za předpokladu, že splní podmínky § 13a zákona o daních z příjmů?

Je-li alespoň jeden z manželů poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňový nerezident), mohou manželé společné zdanění manželů uplatnit, jestliže úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 zákona o daních z příjmů ) činí nejméně 90 % všech jejich příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů podle § 3 nebo § 6 zákona o daních z příjmů nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, §6 nebo § 10 zákona o daních z příjmů, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 36 zákona o daních z příjmů.

N) KDY JE SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ VÝHODNÉ

Kdy se společné zdanění vyplatí?

Společné zdanění manželů je výhodné, je-li velký rozdíl mezi příjmy obou manželů. Například jeden z manželů neměl za zdaňovací období 2005 žádné zdanitelné příjmy (např. pobíral pouze důchod, pobíral dávky v mateřství, pobíral nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, byl v domácnosti apod.). Výhodnost způsobu zdanění máte možnost posoudit propočtem pomocí daňové kalkulačky pro zdaňovací období 2005, která je k dispozici na internetové adrese www.mfcr.cz.

O) DAR A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Mám za zdaňovací období 2005 příjmy z podnikatelské činnosti, manželka má příjmy ze závislé činnosti. Poskytl jsem dar charitativní organizaci. Hodnota daru u mě překročila 10% limit odpočtu na dary podle § 15 zákona o daních z příjmů. Lze dar v případě společného zdanění manželů odečíst od součtu základu daně manžela a manželky?

Zákon o daních z příjmů platném znění pro zdaňovací období 2005 v § 15 odst.5 stanoví mimo jiné, že u poplatníka lze v úhrnu odečíst 10% ze základu daně. Zákon o daních z příjmů nestanoví, že by se tímto základem daně rozuměl společný základ daně manželů, proto lze odečíst hodnotu daru pouze od Vašeho základu daně. Ve Vašem případě dar uplatníte na ř.514 přílohy č.5 daňového přiznání do výše 10% částky na ř.42 základní části Vašeho daňového přiznání. Vaše manželka na tomtéž ř. 514 uvede nulu.

P) ZTRÁTA A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Manžel vykáže v roce 2005 ztrátu z podnikatelské činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů , kromě toho pobírá příjmy podle § 6 a příjmy z pronájmu domu podle § 9 zákona o daních z příjmů, manželka je na mateřské dovolené. Jakým způsobem se bude postupovat při uplatnění ztráty z podnikání u společného zdanění manželů?

Pokud jste za zdaňovací období 2005, ve kterém jste uplatnil společné zdanění manželů, vykázal dílčí daňovou ztrátu u příjmů z podnikání podle §7 zákona o daních z příjmů, můžete si ji odečíst od základu daně podle §34 odst.1 zákona o daních z příjmů v následujících zdaňovacích období , ve kterých neuplatníte společné zdanění manželů. V daňovém přiznání uvedete na ř.37 základní části daňového přiznání dílčí daňovou ztrátu podle §7 zákona o daních z příjmů ( vypočtenou v příloze č.1 daňového přiznání) a přenesete na ř.67 - daňová ztráta, kterou uplatníte podle §34 odst.1 zákona o daních z příjmů. Do základu daně na ř.42 se dílčí daňová ztráta podle §7 zákona o daních z příjmů ve Vašem případě nezahrne. Společné zdanění manželů uplatňujete pouze z dílčích základů daně podle §6 zákona o daních z příjmů (ř.36) a §9 zákona o daních z příjmů (ř.39).

Q) PŘÍJMY ZE ZAMĚSTNÁNÍ A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Jsem státní zaměstnanec , manželka je na mateřské dovolené a za rok 2005 chceme uplatnit společné zdanění manželů. Jak mám postupovat při vyplňování daňového přiznání?

Při společném zdanění manželů podává každý manžel své daňové přiznání. Máte-li pouze příjmy ze zaměstnání ( §6 zákona o daních z příjmů) a uplatňujete společné zdanění manželů, vyplníte pouze základní část a přílohu č.5 daňového přiznání. K výpočtu dílčího základu daně podle §6 zákona o daních z příjmů potřebujete „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění “, které Vám na žádost vystaví Váš zaměstnavatel. Z tohoto potvrzení přenesete údaje( příjmy, sražené pojistné, sražené zálohy na daň atd.) do daňového přiznání. V základní části vypočítáte dílčí základ daně podle §6 zákona o daních z příjmů ( ř.36) a základ daně do ř. 42 a pokračujete vyplňováním přílohy č.5. V příloze č. 5, vypočítáte společný základ daně manželů (ř.521) a jeho polovinu (ř.526) přenesete zpět do základní části daňového přiznání na ř. 61 a daň dopočítáte. Manželka ve svém daňovém přiznání vyplní str. 1 základní části daňového přiznání a poté pokračuje ve výpočtu v příloze č. 5, kde vypočítá společný základ daně manželů (ř.521) a jeho polovinu (ř.526) přenese zpět do základní části daňového přiznání na ř. 61 a daň dopočítá.

R) PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Jak mám postupovat při vyplňování daňového přiznání, když jsem podnikatel, manželka je na mateřské dovolené a chci uplatnit společné zdanění manželů?

Při společném zdanění manželů podává každý manžel své daňové přiznání. Každý z manželů vyplní str.1 základní části daňového přiznání. Pokud jste podnikatel a máte zdanitelné příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, vyplníte Přílohu č. 1 daňového přiznání ( vložena v základní části daňového přiznání) a přenesete dílčí základ daně podle § 7 do ř. 37 základní části daňového přiznání a pokračujete až na ř. 42 a dále vyplníte přílohu č.5 daňového přiznání. V příloze č. 5 vypočítáte společný základ daně manželů (ř.521) a jeho polovinu (ř.526) přenesete zpět do základní části daňového přiznání na ř. 61 a daň dopočítáte. Manželka ve svém daňovém přiznání po vyplnění str. 1 základní části daňového přiznání pokračuje ve výpočtu v příloze č. 5, kde vypočítá společný základ daně manželů (ř.521) a jeho polovinu (ř.526) přenese zpět do základní části daňového přiznání na ř. 61 a daň dopočítá.

S) PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ I Z PRONÁJMU A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

V roce 2005 jsem podnikal a zároveň jsem pronajímal bytový dům, manželka je na mateřské dovolené a chtěli bychom uplatnit společné zdanění manželů. Jak vyplníme daňové přiznání?

Při společném zdanění manželů podává každý manžel své daňové přiznání. Každý z manželů vyplní str.1 základní části daňového přiznání.Ve Vašem případě vyplníte přílohu č. 1 a přenesete dílčí základ daně podle § 7 zákona o daních z příjmů do ř. 37 základní části daňového přiznání , dále v příloze č. 2 si vypočtete dílčí základ daně z příjmů z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů a opět přenesete do základní části na ř. 39 a pokračujete až na ř. 42 a dále vyplníte přílohu č.5 daňového přiznání. V příloze č. 5 vypočítáte společný základ daně manželů (ř.521) a jeho polovinu (ř.526) přenesete zpět do základní části daňového přiznání na ř. 61 a daň dopočítáte. Manželka ve svém daňovém přiznání po vyplnění str. 1 základní části daňového přiznání pokračuje ve výpočtu v příloze č. 5, kde vypočítá společný základ daně manželů (ř.521) a jeho polovinu (ř.526) přenese zpět do základní části daňového přiznání na ř. 61 a daň dopočítá.

T) PŘEPLATEK NA DANI A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Lze použít přeplatek na dani u manžela na úhradu nedoplatku u manželky?

Pokud máte vratitelný přeplatek, můžete správce daně požádat na 4. straně základní části daňového přiznání o jeho převedení na úhradu dlužné daně u manželky. Přeplatek bude převeden ke dni splatnosti daně manželky.

Do kdy bude přeplatek vrácen?

Vznikne-li společným zdaněním manželů přeplatek na dani a požádal-li poplatník o jeho vrácení, bude vrácen do 30 dnů po lhůtě pro podání přiznání. Těm, kteří podávají přiznání ve lhůtě do 31. března 2006, by měl být vrácen do 28. dubna 2006.    

Musí být žádost o vrácení přeplatku poplatníkovi nebo žádost o jeho převedení na úhradu daně druhého z manželů opatřena kolkem?

Žádost o vrácení přeplatku na dani je od správních poplatků osvobozena podle. Žádost lze vyplnit a podat na 4. straně základní části daňového přiznání nebo samostatně.

U) MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Pro uplatnění společného zdanění manželů je nutnou podmínkou podání daňového přiznání oběma manželi ve stejné lhůtě. Znamená to, že by tato daňová přiznání měla být podávána společně u stejného finančního úřadu, a to i v případě, že manželé spolu nebydlí?

Každý z manželů je samostatným daňovým subjektem, který má povinnost daňové přiznání podat svému místně příslušnému správci daně. Místní příslušnost správce daně se přitom u fyzických osob řídí bydlištěm v České republice, tj. místem trvalého pobytu ( § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Odlišné místo trvalého pobytu není na překážku společnému zdanění manželů v situaci, kdy manželé žijí v domácnosti, tzn.mají společné ekonomické hospodaření, ekonomické zázemí.

V) LHŮTA PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Za rok 2005 jsem využil společné zdanění manželů, daňové přiznání jsme s manželkou již vyplnili bez daňového poradce a já je podal 30.1.2006 na finanční úřad. Manželka však své daňové přiznání ještě nepodala. Splníme podmínku podání ve stejné lhůtě?

Pokud manželka své daňové přiznání podá do 31.3.2006, tak jste podmínku podání ve stejné lhůtě pro uplatnění společného zdanění manželů splnili.

Za loňský rok 2005 budeme s manželkou naše příjmy danit společně. Mé daňové přiznání mi již několik let zpracovává daňový poradce, takže ho podávám k 30.6.2006. Může manželka podat své daňové přiznání k 31.3.2006?

Podle §13a odst. 6 zákona o daních z příjmů podávají daňové přiznání oba manželé ve stejné lhůtě. Pokud jeden z manželů podává daňové přiznání k 30.6.2006 prostřednictvím daňového poradce, pro splnění výše uvedené podmínky by měl i druhý z manželů podat do 31.3. 2006 správci daně plnou moc k zastupování daňovým poradcem a podat své daňové přiznání ve stejné lhůtě, tj. do 30.6.2006.

V lednu 2006 manžel náhle zemřel. Chtěli jsme uplatnit za rok 2005 společné zdanění manželů, zákonné podmínky pro uplatnění společné zdanění manželů jsme v roce 2005 splnili. Kdo podepíše za manžela daňové přiznání?

Podle §13a odst. 6 zákona o daních z příjmů podávají daňové přiznání oba manželé ve stejné lhůtě. Pokud nemohou oba manželé podat daňové přiznání, nelze uplatnit společné zdanění manželů. V daném případě za zemřelého podá daňové přiznání jeho právní nástupce (dědic).

Dne 9.2.2006 jsme byli s manželem rozvedeni. V roce 2005 jsme žili ve společné domácnosti s naším nezletilým synem. V lednu manžel i já jsme podali daňové přiznání na náš finanční úřad, ve kterém jsme uplatnili společné zdanění manželů. Je to správné?

Pokud jste daňové přiznání podali v době trvání Vašeho manželství, tj. do 9.2.2006, podali jste ho ve stejné lhůtě, tj. ve Vašem případě do 31.3. a v roce 2005 jste vyživovali ve společné domácnosti nezletilého syna, postupovali jste správně v souladu s §13a zákona o daních z příjmů.

Jsem na mateřské dovolené a manžel už podal dne 26.1.2006 daňové přiznání za rok 2005. Dne 10.2.2006 zjistil, že by se nám vyplatilo uplatnit společné zdanění manželů, můžeme ještě podat daňové přiznání?

Podle §13a odst. 7 zákona o daních z příjmů po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nelze způsob stanovení základu daně a daně formou společného zdanění uplatněný v daňovém přiznání měnit. Ve Vašem případě však lhůta pro podání daňového přiznání ještě neuplynula, a tak opravné daňové přiznání lze podat do lhůty pro podání daňového přiznání (tj. oba manželé do lhůty 31.3.2006 nebo 30.6.2006 v případě podání prostřednictvím daňového poradce).

W) ZÁLOHY NA DAŇ A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Jak se postupuje při stanovení záloh u manželů uplatňujících společné zdanění manželů?

Zálohy na daň z příjmů fyzických osob platí každý z manželů samostatně, a to z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 38h zákona o daních z příjmů a podle § 38a zákona o daních z příjmů pokud má i jiné příjmy nežli podle § 6 zákona o daních z příjmů. Zálohy neplatí manžel(manželka), který před společným zdaněním manželů neměl zdanitelné příjmy, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně.

X) REGISTRACE K DANI A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Mají manželé s příjmy ze zaměstnání podle § 6zákona o daních z příjmů povinnost se u správce daně registrovat?

Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost je povinen do 30dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně (§ 33 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Registrační povinnost se nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti (např. příjmy ze zaměstnání podle § 6zákona o daních z příjmů) a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně (§ 36 zákona o daních z příjmů ).

Y) POZDNÍ PODANÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Pokud podám daňové přiznání po lhůtě stanovené zákonem, jaký postih mne může čekat?

Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty. Správce daně může na žádost daňového subjektu nebo daňového poradce nebo i z vlastního podnětu prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání, a to nejdéle o tři měsíce po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí na základě daňového přiznání, může správce daně na žádost daňového subjektu v odůvodněných případech prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až na deset měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Nebylo-li daňové přiznání podáno včas, může správce daně zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10% ( § 68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).