Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Společné zdanění manželů a navazující novela zákona o daních z příjmů

21. 2. 2006

Základním principem společného zdanění manželů je umožnit manželům, kteří v domácnosti vyživují alespoň jedno dítě, aby mohli stanovit základ daně z příjmů fyzických osob tak, že bude dán ve výši 50 % celkového společného základu daně (součet dílčích základů daně snížený o nezdanitelné části základu daně).

Společné zdanění manželů a navazující novela zákona o daních z příjmů

Zdaňovací období roku 2005 je prvním obdobím, za které lze využít nové formy zdanění manželů, které bylo do zákona o daních z příjmů doplněno novelou zákona č. 669/2004 Sb. Jedná se o výpočet daně ze společného základu daně manželů upraveného v ustanovení § 13a zákona. Základním principem společného zdanění manželů je umožnit manželům, kteří v domácnosti vyživují alespoň jedno dítě, aby mohli stanovit základ daně z příjmů fyzických osob tak, že bude dán ve výši 50 % celkového společného základu daně (součet dílčích základů daně snížený o nezdanitelné části základu daně). Takto upravený základ daně uvedou do vlastního přiznání a při výpočtu daně pak postupují obecným způsobem. Toto opatření by mělo podpořit zejména ty rodiny s dětmi, kde jeden z rodičů nemá zdanitelný příjem, je na mateřské dovolené, nebo má malý příjem např. i z důvodu péče o dítě apod. Metodu společného zdanění uplatní manželé v daňovém přiznání na příloze č. 5.

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách podrobné výklady včetně příkladů a odpovědí na konkrétní dotazy poplatníků. Dále z důvodu právní jistoty poplatníků i správců daně byla připravena v rámci návrhu novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu i část provádějící změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné nově doplňuje ustanovení dotýkající společného zdanění manželů. Zákon, podepsaný prezidentem dne 21. 2. 2006, bude zveřejněn s dostatečným předstihem před termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, neboť úpravy se použijí již při zpracování daňových přiznání za zdaňovací období roku 2005.

Zákon o daních z příjmů nově stanoví, že požádá-li současně s podáním daňového přiznání jeden z manželů o převedení vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku zaplacených záloh na daň a uplatnění společného zdanění na osobní účet druhého z manželů, správce daně uskuteční tento převod ke dni splatnosti daně druhého z manželů. Jedná se o procesní ustanovení, které mohou manželé využít již pro daňové řízení za zdaňovací období roku 2005, a to v r. 2006, kdy podají daňové přiznání. Stačí, aby ten z manželů, kterému vznikne přeplatek na dani požádal finanční úřad o převedení svého přeplatku na dani na daňový nedoplatek druhého z manželů. Žádost je součástí formuláře daňového přiznání za zdaňovací období 2005. Správce daně následně uskuteční převod vratitelného přeplatku na dani jednoho z manželů na nedoplatek druhého z manželů ke dni splatnosti daně druhého z manželů. Případného penále z důvodu opožděné úhrady daně se tedy manželé obávat nemusí a Ministerstvo financí proto ani nebude k tomuto účelu vydávat dříve avizované rozhodnutí o prominutí daně. Toto doplnění zákona je jedinou věcnou změnou § 13a zákona. Ostatní změny schválené touto novelou, nepřinesou do zákona žádnou další věcnou změnu, pouze doplňují, případně zpřesňují stávající ustanovení tak, aby nadále nedocházelo k pochybnostem.

Zákon nyní výslovně stanoví, že zálohy neplatí manžel (manželka), který před společným zdaněním neměl zdanitelné příjmy. Ani toto doplnění zákona nepřináší žádnou změnu, i podle dříve platného ustanovení manžel nebo manželka bez vlastních příjmů zálohy platit nemusel.

Z důvodu právní jistoty poplatníků i správců daně došlo také ke zpřesnění v tom smyslu, že společné zdanění manželů nelze uplatnit v případě, kdy alespoň jeden z manželů rozděluje příjmy na spolupracující osobu nebo v případě, kdy rozděluje dosažené příjmy na více zdaňovacích období. Ze stejného důvodu novela zpřesnila způsob výpočtu daně ze společného základu daně manželů. Úpravou byly odstraněny i pochybnosti o nemožnosti snížení společného základu daně o případnou ztrátu jednoho z manželů.

Zpřesněno bylo také ustanovení týkající se uplatnění nezdanitelných částek tak aby bylo zřejmé, že pokud některý z manželů nedosáhne žádných příjmů, může si nezdanitelné částky uplatnit jak on, tak i druhý z manželů.