Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023-solidární domácnost

16. 6. 2023

Dotazy a odpovědi k příspěvku pro solidární domácnost

Cizinci s dočasnou ochranou jsem poskytla bezplatně ubytování ve společné domácnosti a po 1. červenci 2023 mi bude vyplácen příspěvek pro solidární domácnost. Dochází k nějaké změně z pohledu zdanění tohoto příspěvku oproti předchozímu roku?

Od 1. července 2023 bude krajská pobočka Úřadu práce poskytovat příspěvek pro solidární domácnost pouze v případě, že fyzická osoba poskytuje cizinci s dočasnou ochranou ubytování, které s ubytovanou osobou (cizincem) sdílí, a požádala o příspěvek. Z pohledu zákona o daních z příjmů se na zavedené praxi nic nemění, příspěvek na solidární domácnost je příjem od daně osvobozeným podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.

S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme cizinci s dočasnou ochranou poskytli bezplatně ubytování ve společné domácnosti. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Slevu na manželku si můžete uplatnit, za předpokladu, že příjem manželky, která žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřesáhne za zdaňovací období částku 68 000,- Kč. Do vlastních příjmů manželky se příspěvek pro solidární domácnost nezahrnuje ve smyslu zákona upravujícího opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Ubytovávám ve svém bytě cizince s dočasnou ochranou (manželský pár s dětmi), já osobně v tomto bytě nebydlím. Vzniká pro mě od 1. července 2023 nějaká daňová povinnost?

Od 1. července 2023 bude humanitární dávka (ve formě započitatelných nákladů na bydlení) poskytnuta přímo cizincům s dočasnou ochranou s tím, že po uzavření nájemní smlouvy může tuto dávku použít na úhradu nájemného. Zaplacené nájemné je příjmem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů a poplatník jej uvádí po skončení roku do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

V roce 2023 jsem měl pouze příjmy ze zaměstnání postupně od více zaměstnavatelů a podepsal jsem „Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti“. Poskytl jsem ve svém bytě ubytování cizinci s dočasnou ochranou, byt s ním nesdílím. Uzavřeli jsme spolu nájemní smlouvu a za rok 2023 mi na nájemném uhradí 19 000,- Kč. Další příjmy jsem v tomto roce neměl, musím podat daňové přiznání?

V daném případě nemusíte podávat po skončení roku 2023 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) pouze od jedno anebo postupně od více zaměstnavatelů. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto zaměstnavatelů na příslušný kalendářní rok prohlášení k dani, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, nemá jiné příjmy ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů v souhrnu vyšší než 20 000,- Kč.

S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme poskytli byt, který je ve vlastnictví manželky, cizinci s dočasnou ochranou. Tento byt má cizinec s dočasnou ochranou pouze pro své užívání. Uzavřeli jsem s ním nájemní smlouvu a na nájemném za rok 2023 obdržíme částku 78 000,- Kč. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Slevu na manželku si uplatnit nemůžete, neboť nebyly splněny zákonné podmínky nároku. Byt je ve vlastnictví manželky, která za rok 2023 dosáhla vlastních příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů ve výši 78 000,- Kč. Slevu na dani na vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manželka neměla vlastní příjmy vyšší než 68 000,- Kč za celý rok, a do těchto příjmů se zahrnuje i uhrazené nájemné. 

S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme poskytli byt, který je součástí společného jmění manželů, cizinci s dočasnou ochranou. Tento byt má cizinec s dočasnou ochranou pouze pro své užívání. Uzavřeli jsme s ním nájemní smlouvu a na nájemném za rok 2023 obdržíme částku 78 000,- Kč. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Můžete, ovšem za předpokladu, že příjem z nájmu bytu, plynoucí ze společného jmění manželů, bude zdaněn pouze u vás v rámci daňového přiznání k dani z příjmů (§ 9 zákona o daních z příjmů) a příjem manželky, která žije s vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřesáhne za zdaňovací období částku 68 000,- Kč.

Manželka je na rodičovské dovolené a poskytla byt, který je v jejím vlastnictví, cizinci s dočasnou ochranou, s nímž uzavřela nájemní smlouvu. Za rok 2023 bude mít pouze příjmy z nájmu v částce 48 000,- Kč. Je povinna podat daňové přiznání? 

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů by manželce, za okolností, které popisujete ve vašem dotazu, nevznikla, neboť daňové přiznání je povinen podat za rok 2023 každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000,- Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.