Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Krok č. 3 – Sledování stavu žádosti, doručování rozhodnutí, odvolání

18. 12. 2014

Lhůty pro vyřízení žádosti a povinnosti žadatele po podání žádosti o vrácení DPH, doručování rozhodnutí, odvolání.

Od okamžiku předání žádosti jinému členskému státu (státu vracení DPH), tj. okamžik, kdy je do České republiky doručeno potvrzení o přijetí žádosti ke zpracování, zodpovídá za vyřízení žádosti a vrácení DPH konkrétní stát vracení. Stát vracení žádost posuzuje a rozhoduje na základě své aktuálně platné legislativy. Jednou z jeho pravomocí je také určení toho, jakým způsobem bude s žadatelem komunikovat, zda přímo bez účasti daňové správy státu usazení žadatele nebo prostřednictvím daňové správy státu usazení žadatele. Zmiňované rozhodnutí státu vracení se odráží jednak v tabulce Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH a také v ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb, konkrétně § 82 odstavec 6.

Doručování ve smyslu § 82 odst. 6 zákona o DPH:
Tímto se rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu (E-mail). Ustanovení § 82 odst. 6 zákona o DPH bude aplikováno v případě, že Finanční správa České republiky bude požádána členským státem vrácení o doručení jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). Předmětná informace bude pak žadateli k dispozici na Daňovém portále v aplikaci pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech. Navíc bude žadatel o změně stavu svého podání uvědomen výše uvedeným oznámením.

Vzhledem k častým chybám v e-mailových adresách a nespolehlivosti doručení do e-mailových schránek nezaviněných Finanční správou ČR, by měl žadatel/zástupce ve vlastním zájmu a v souvislosti s běžícími lhůtami pravidelně kontrolovat stav žádosti/samostatného prohlášení o změně koeficientu na elektronickém portálu viz obrazovka:

obrázek

Informace o podaných žádostech a o podaných upřesněních koeficientu (přehledy):

V rámci těchto odkazů si daný žadatel může prohlížet podané žádosti o vrácení/samostatná prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, včetně souvisejících informací, má možnost vytisknout si žádost/samostatné prohlášení – opis ve formátu .pdf, nebo uložit na svém PC.

 

Stavy žádosti/samostatného prohlášení:

  • Podáno: žádost/samostatné prohlášení bylo přijato v ČR k dalšímu zpracování a k odeslání do členského státu vrácení daně,
  • Zamítnuto ČR: před vlastním odesláním žádosti do členského státu vrácení jsou znovu provedeny všechny kontroly oprávněnosti podat, a pokud byly zjištěny nesrovnalosti, předání žádosti je zamítnuto. Pro další informace, prosím, kontaktujte svůj místně příslušný finanční úřad.
  • Doručeno EU: žádost/samostatné prohlášení bylo zasláno do členského státu vrácení, tento potvrdil doručení.
  • Přijato rozhodnutí: členský stát vrácení daně rozhodl v dané věci a zaslal prostřednictvím systému své rozhodnutí (viz „detail rozhodnutí“ v aplikaci).
    V daném případě, pokud je přiložen originál rozhodnutí, je nutné si tento stáhnout do lokálního PC, neboť originál obsahuje veškeré informace vydané členským státem v dané záležitosti.

Doručené informace z členského státu vrácení daně ve věci dané žádosti o vrácení/samostatného prohlášení se zveřejňují v případě, že členský stát vrácení požádal o oficiální doručení, nebo o neoficiální informování žadatele, ohledně jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). V případě, že členský stát vrácení daně požádal pouze o neoficiální informování žadatele o vydaných aktech ve věci vrácení daně, žadateli budou tyto ještě doručeny oficiální cestou členským státem vrácení daně podle jeho platných legislativních pravidel o doručování.

Lhůty

Bez výzvy:
Správce daně státu vrácení doručí rozhodnutí žadateli do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně.

S výzvou
V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje, musí být tyto doplňující údaje doručeny správci ve státu vracení do 1 měsíce ode dne doručení výzvy k doplnění. V takovém případě doručí správce daně rozhodnutí do 2 měsíců ode dne obdržení doplňujících údajů.
Pokud správce výzvou vyžádané doplňující informace neobdrží, doručí žadateli své rozhodnutí do 2 měsíců ode dne, kdy měly být doplňující údaje zaslány.
Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti nebo její části v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně, maximálně však činí 8 měsíců.

 

Co dělat, pokud uplynula 4 měsíční lhůta, ale nebylo doručeno ani rozhodnutí ani výzva?

Úloha členského státu, kterým je žádost odeslána do jiného členského státu, končí úspěšným odesláním žádosti. Pokud se tak stalo, musí žadatel sám kontaktovat stát vrácení a dotázat se na stav své žádosti (kontaktní údaje jednotlivých členských států a jazyk, který musí použít, jsou uvedeny na stránkách Finanční správy).

 

Odvolání proti rozhodnutí

Státu usazení nepřísluší vstupovat do rozhodovacího procesu státu vrácení, neboť tento činí podle zákonů své země a v souladu s legislativou EU.

Žadatel sám má možnost podat odvolání proti rozhodnutí do státu vrácení adresované správci daně, který rozhodnutí vystavil, způsobem a ve lhůtě, které jsou uvedeny v poučení k rozhodnutí.